Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2017

zamówienie na:

Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Brzuze, do końca roku szkolnego 2017/2018 tj. do 22 czerwca 2018r.

zamawiający: Gmina Brzuze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRG.2601.9.2017
wartość: poniżej 30 tyś euro
termin składania ofert: 13 października 2017  15:30
przyczyna unieważnienia: Brzuze, 31.10.2017 r. RRG.2601.9.2017 Wszyscy Wykonawcy Unieważnienie Zapytania Ofertowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na „Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Brzuze, do końca roku szkolnego 2017/2018 tj. do 22 czerwca 2018r.” Numer postępowania: RRG.2601.9.2017 Uprzejmie informuję, że prowadzone przez Gminę Brzuze postępowanie na: „Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Brzuze, do końca roku szkolnego 2017/2018 tj. do 22 czerwca 2018r” w trybie zapytania ofertowego zostało unieważnione. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Wójt Gminy Brzuze Jan Koprowski 
Brzuze, 06.10.2017 r.
 
 
 
………………………………………….
          pieczęć zamawiającego
 
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
RRG.2601.9.2017
 
Zamawiający:                       GMINA BRZUZE
                                                        nazwa zamawiającego
 
zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.
„Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Brzuze, do końca  roku szkolnego 2017/2018 tj. do 22 czerwca 2018r.”
 
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi z zakresu  dowozu i odwozu  uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Brzuze, do końca  roku szkolnego 2017/2018 tj. do 22 czerwca 2018 r.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu uczniów do szkół podstawowych według załączonych tras stanowiący załącznik nr 2.                                       
2.1. Podane w wykazie tras dane są szacunkowe i mogą ulec nieznacznie zmianom, o których to niezwłocznie Zamawiający poinformuje Wykonawcę. Zmiany te podlegają wzajemnej akceptacji.  Zamawiający zastrzega możliwe odstępstwa od podanego harmonogramu przewozów uzależnione od zmiany planów lekcji, ilości dzieci, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowywania dni wolnych, etc.  
2.2. Maksymalna przewidywana liczba przewożonych uczniów 45. Należy zapewnić miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych osób.                                              
2.3. Realizacja zadania będzie odbywała w dni nauki szkolnej.
2.4. Przewidywane godziny przywozów i odwozów oraz szacunkowa ilość kilometrów: wg. załącznika nr 2.
2.5. Szczegółowy harmonogram zostanie przekazany przewoźnikowi po podpisaniu umowy.      2.6. Wszystkie obowiązki i czynności wynikające z zakresu zamówienia Wykonawca zapewni na własny koszt i w swoim zakresie.
2.7. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie usługi i obowiązki Wykonawcy wymienione w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 4.               
2.8. W przypadku awarii środka transportu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu o nie gorszym standardzie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych dotyczących zamówienia.                                                                                   2.9. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być wykonana zgodnie z: 1) Ustawą z dnia 6 września 2001 roku o Transporcie drogowym  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.), 2) Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1260), 3) Ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 915 z późn. zm.), 4) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155 z późn. zm.), 5) Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933,1132), 6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022.), 7) Innymi przepisami prawa obowiązującymi w zakresie przedmiotu zamówienia.
Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro.
 
Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
Termin realizacji zamówienia:
 
a) Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od  podpisania umowy do 22 czerwca 2018 r.                                     
b) Trasy i godziny przywozów/odwozów mogą ulec zmianom w trakcie roku szkolnego.
Kryteria wyboru oferty:
Zamawiający dokona oceny  ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena 1 kilometra - (brutto) - znaczenie 100% oferty
2. Do oceny i wyboru oferty Zamawiający przyjmie najniższą cenę brutto. 
3. Zamówienie będzie przyznane Oferentowi oferującemu najniższą cenę za 1 kilometr za dowóz i odwóz uczniów do i ze szkół.
Opis warunków udziału w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – koncesję na przewóz osób,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 
Sposób obliczania ceny:
1. Wykonawca podaje dla oferowanej usługi cenę za 1 kilometr netto oraz cenę za 1 kilometr - brutto (z VAT) i kwoty te wpisuje słownie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Wartość wykonania usługi  musi zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
4. Podana cena obowiązuje przez cały okres objęty umową.
Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu.
Na potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych w niniejszym postepowaniu każdy z wykonawców zobowiązany jest złożyć, następujące oświadczenia i dokumenty:
a) Wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 
 Sposób przygotowania oferty:
 
1. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1.
2. W ofercie należy podać cenę 1 kilometra przedmiotu zamówienia, cena netto i brutto z uwzględnieniem należytego podatku VAT ma być wyrażona w polskich złotych. Cena brutto - Zamawiający przyjmuje dla porównania ofert.
3. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie.                                                    4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i podpisana przez Wykonawcę.                                                          
5. Zainteresowani realizacją przedmiotu zapytania ofertowego powinni złożyć pisemną ofertę w siedzibie Zamawiającego:     
Gmina Brzuze 
Brzuze 62,
87-517 Brzuze;
w zamkniętej  kopercie na adres Zamawiającego i opatrzonej napisem   „Dotyczy zapytania ofertowego  nr RRG.2601.9.2017 „Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Brzuze, do końca  roku szkolnego 2017/2018 tj. do 22 czerwca 2018r.”
w terminie do dnia 13 października 2017 r. do godz.15.30.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy.
8. Ofertę wraz z załącznikami zamieszczono na stronie internetowej
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.brzuze.pl                   
 
11. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Gminy Brzuze oraz Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania  o udzielenie zamówienia bez podania przyczyn.   O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie    wszystkich   Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia .


Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć w Gminie Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze, pokój nr 1 w terminie do dnia 13 października 2017 roku,
do godziny15.30.
Zamawiający – Gmina Brzuze,  informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym.
 
 
Osoba do kontaktu:
Eugeniusz Sarnowski,: Tel. 054 070 11 23 wew. 39 w godzinach pracy urzędu

Wójt Gminy Brzuze
Jan Koprowski


Formularz ofertowy (26kB) word
Zapytanie ofertowe (53kB) word
Opis przedmiotu zamowienia (15kB) word
Oświadczenie wykonawcy (16kB) word
Projekt umowy (37kB) word

Odpowiada za treść: Eugeniusz Sarnowski
Opublikował: Mariusz Tomaszewski (6 października 2017, 13:39:41)

Ostatnia zmiana: Mariusz Tomaszewski (7 listopada 2017, 09:07:49)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 155

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij