Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2018

zamówienie na:

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych na rzecz Urzędu Gminy Brzuze

zamawiający: Gmina Brzuze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRG.2601.11.2017
wartość: poniżej 30 tyś euro
termin składania ofert: 4 stycznia 2018  15:00
przyczyna unieważnienia: Brzuze, 11.01.2018 RRG.2601.11.2017 Wszyscy Wykonawcy Unieważnienie Zapytania Ofertowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na „Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych na rzecz Urzędu Gminy Brzuze”. Numer postepowania: RRG.2601.11.2017 Uprzejmie informuję, że prowadzone przez Gminę Brzuze postępowanie na: „Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych na rzecz Urzędu Gminy Brzuze” w trybie zapytania ofertowego zostało unieważnione. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Wójt Gminy Brzuze Jan Koprowski 
Brzuze, 27.12.2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA:
Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych na rzecz Urzędu Gminy Brzuze
 

 
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych na rzecz Urzędu Gminy Brzuze
 
III. ISTOTNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1.    Realizacja zamówienia będzie obejmowała okres 24 miesięcy od dnia 10 stycznia 2018 r. (rozpoczęcie świadczenia usługi) do 10 stycznia 2020 r., przy czym Zamawiający zastrzega, iż aktywacja usługi może nastąpić z chwilą zakończenia świadczenia usług przez  dotychczasowego Operatora (firma T-Mobile).
2.    Faktury będą wystawiane na nabywca: Gmina Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze, NIP 892-14-35-926
                                                      odbiorca: Urząd Gminy Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze
3.    Numery będą rozliczane w ramach wspólnego konta.
4.    Wykonawca zobowiązany będzie do:
a)    Przyznania numerów abonenckich (w liczbie 23 )
•    18 w I grupie abonamentowej
•    5 w II grupie abonamentowej
b)    dostawy 5 fabrycznie nowych aparatów telefonicznych; modele telefonów muszą być zgodne z modelami podanymi przez Zamawiającego w tabeli poniżej  (w ust. 11 zapytania ofertowego);
c)    Zamawiający dopuszcza dostawę równoważnych aparatów telefonicznych – tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w zapytaniu – w odniesieniu do aparatów telefonicznych, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego w zapytaniu nazwą producenta;
5.    Wykonawca zapewni dostęp do sieci telefonii komórkowej o zasięgu zgodnym z aktualną mapą zasięgu zapewnionego przez Wykonawcę, publikowaną na stronie internetowej Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że zasięg sieci telefonii komórkowej będzie obejmował 90 % terytorium RP i będzie realizowany poprzez infrastrukturę Wykonawcy.
6.    Wykonawca zapewni, jeżeli jest to możliwe, pełną dostępność sieci w każdych warunkach. Usługa winna być dostępna przez 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu.
7.    Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby „opiekuna biznesowego” odpowiedzialnego za bezpośredni kontakt z Zamawiającym w zakresie sprzedaży usług i sprzętu oraz wsparcia technicznego.
8.    Wykonawca przedstawi projekt umowy do akceptacji Zamawiającego.
9.    Oferta Wykonawcy musi uwzględniać 2 rodzaje grup abonentowych, w ramach których miesięczne opłaty będą obejmowały następujące usługi:
I grupa abonamentowa
Brak aparatu - nielimitowane SMS-y, MMS-y, w kraju do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych (nie dotyczy SMS i MMS Premium),
- faktura papierowa,
- billing zawierający koszty zużycia usług przez poszczególnych abonentów, do którego wyznaczony przedstawiciel zamawiającego będzie miał dostęp  (za dowolny okres rozliczeniowy w okresie obowiązywania umowy) za pomocą aplikacji internetowej. Wykonawca zapewni ponadto możliwość exportu bilingu  w formacie akceptowanym przez MS EXCEL
II grupa abonamentowa
Samsung Galaxy J5 - nielimitowane SMS-y, MMS-y, w kraju do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych (nie dotyczy SMS i MMS Premium),
- faktura papierowa,
- billing zawierający koszty zużycia usług przez poszczególnych abonentów, do którego wyznaczony przedstawiciel zamawiającego będzie miał dostęp  (za dowolny okres rozliczeniowy w okresie obowiązywania umowy) za pomocą aplikacji internetowej. Wykonawca zapewni ponadto możliwość exportu bilingu  w formacie akceptowanym przez MS EXCEL
10. W ramach miesięcznej opłaty abonamentowej w każdej ze wskazanych powyżej grupy abonamentów, Wykonawca zapewni  dodatkowo:
1.    bezpłatne inicjowanie połączeń telefonicznych;
2.    blokada usług SMS i MMS Premium, połączeń na numery specjalne oraz możliwości pobierania płatnych aplikacji/dodatków mobilnych;
3.    blokadę karty SIM w przypadku zgłoszenia kradzieży lub zaginięcia;
4.    bezpłatne dostarczenie duplikatu karty SIM w terminie 48 godzin od zgłoszenia w dni robocze;
5.    aktywację kart SIM;
6.    SMS powiadamiający o próbie połączenia;
7.    bezpłatne połączenia z numerami alarmowymi;
8.    możliwość korzystania z infolinii, czynnej co najmniej w godzinach 8:00-20:00;
9.    „opiekuna biznesowego” w zakresie sprzedaży usług i sprzętu oraz wsparcia technicznego;
 
      11. Wymagania dotyczące dostawy telefonów komórkowych:
1.    Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 5 szt. fabrycznie nowych telefonów komórkowych wraz z kartami SIM oraz z akcesoriami dostarczonymi przez producenta, tj.: baterie, ładowarki, słuchawki przewodowe lub bezprzewodowe, instrukcja obsługi w języku polskim, itp.;
2.    modele telefonów muszą być zgodne z modelami podanymi przez Zamawiającego w tabeli powyżej (w pkt. 9 zapytania ofertowego). Zamawiający dopuszcza dostawę równoważnych aparatów telefonicznych – tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w zapytaniu – w odniesieniu do aparatów telefonicznych, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego w zapytaniu nazwą producenta;
3.    dostawa telefonów komórkowych z akcesoriami oraz kartami SIM odbędzie się przed terminem rozpoczęcia świadczenia usługi przez Wykonawcę;
4.    Wykonawca dostarczy wszystkie aparaty telefoniczne bez blokady SIMLOCK;
5.    Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie telefony gotowe do pracy, pochodzące z bieżącej produkcji oraz posiadające zainstalowane oprogramowanie;
6.    Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone telefony wraz z akcesoriami na okres nie krótszy niż 2 lata. Wykonawca załączy wszelkie niezbędne dokumenty gwarancyjne;
7.    W okresie gwarancyjnym powiadomienie o stwierdzonych wadach i usterkach nastąpi drogą mailową lub telefoniczną;
8.    Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub usterek w terminie 30 dni od daty powiadomienia;
9.    Telefony komórkowe wraz z akcesoriami będą dostarczone do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy;
10.    Telefony komórkowe z akcesoriami dostarczone przez Wykonawcę, po okresie świadczenia usługi staną się własnością Zamawiającego;
11.    Karty SIM mają być dostarczone na koszt i ryzyko Wykonawcy w opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie. Na opakowaniu każdej karty winien być widoczny numer telefoniczny;
12.    Dostarczone przez Wykonawcę karty SIM muszą być kompatybilne z dostarczonymi aparatami telefonicznymi.
 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
1.    Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, m.in.  wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa UKE, co upoważnia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności telekomunikacyjnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2016r., poz. 1489 z późn. zm.);
2.    Posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3.    Zapoznać się z treścią zapytania ofertowego i zaakceptować bez zastrzeżeń wszystkie jego warunki,
4.    Złożyć ofertę zawierającą:
•    wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
•    aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, nie starsze niż 6 miesięcy liczone od terminu składania ofert,
•    projekt umowy na świadczenie usług telefonii komórkowej.
5. W  przypadku udzielenia zamówienia zobowiąże się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 
V. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH WAGA:
1.    Cenę należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2.    Cena oferty jest ceną brutto, musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT lub informacji o zwolnieniu z VAT-u.
3.    Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi wynikające wprost z obowiązujących przepisów oraz postawionych przez Zamawiającego wymogów.
4.    Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej(złoty polski).
 
VI. KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:
Przy ocenie ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
najniższa cena – 100 %
VII.    BADANIE OFERT:
1.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2.    Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3.     Oferta zostanie odrzucona jeśli:
1)    Jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym
2)    Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień.
VIII.    MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
1.    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy Brzuze (pokój nr 12) w zaklejonej kopercie wraz z oznaczeniem: „Oferta na telefonię komórkową”
2.    Termin składania ofert – 04.01.2018 r. do godz. 15:00.
3.    Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.
IX.     INFORMACJE DODATKOWE:
1.    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2.    W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
3.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
4.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
5.    Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.).
X.    OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Michał Przybylski tel. (54) 2701123 wew. 36, e-mail: informatyk@brzuze.pl
 
Z up. WÓJTA Agata Ciechanowska Sekretarz Gminy
Formularz ofertowy (26kB) word


Odpowiada za treść: Michał Przybylski
Opublikował: Michał Przybylski (27 grudnia 2017, 10:26:03)

Ostatnia zmiana: Wioletta Czarnecka (11 stycznia 2018, 10:31:57)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 151

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij