Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

zamówienie na:

Dostawa tuszów i tonerów na 2018 rok

zamawiający: Gmina Brzuze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRG.2601.1.2018
wartość: poniżej 30000 euro
termin składania ofert: 26 stycznia 2018  15:30
wynik postępowania: Brzuze, 30 stycznia 2018 r. RRG.2601.1.2018 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy zapytania ofertowego: „Dostawa tuszów i tonerów na 2018 rok”. Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa tuszów i tonerów na 2018 rok” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma Sigma, ul. Bałtycka 7/9, 74-500 Chojna. W/w Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia łącznie w wysokości 40 998,36 zł brutto. Wójt Gminy Brzuze Jan Koprowski Brzuze, 16.01.2018 r.

…………………………………………
pieczęć zamawiającego

RRG.2601.1.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
na „Dostawę tuszów i tonerów na 2018 rok”


1. Zamawiający: GMINA BRZUZE
                                             
zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.
„Dostawa tuszów i tonerów na 2018 rok”

2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa tuszów i tonerów dla Urzędu Gminy Brzuze na 2018 rok, zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do zapytania.

3. Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro.

4. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Termin realizacji zamówienia:
 
a) I dostawa: do 9 lutego 2018 r.
b) II dostawa: do 9 sierpnia 2018 r.
 
Wykaz ilościowy dla dostaw stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

6. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena oferty brutto.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

8. Sposób obliczania ceny: Wykonawca powinien wkalkulować w cenę ofertową (brutto) wszystkie jej składniki wraz z kosztami dostaw.

9. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Na potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu każdy z wykonawców zobowiązany jest złożyć, następujące oświadczenia i dokumenty:
a) Wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

10. Sposób przygotowania oferty:
Oferta musi być złożona w formie pisemnej, napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dostawa tuszów i tonerów na 2018 rok”.

11. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze, pokój nr 8 w terminie do dnia 26 stycznia 2018 roku,
do godziny 15:30.

Osoba do kontaktu: Michał Przybylski: tel. 54 270 11 23 wew. 36, w godzinach pracy urzędu lub e-mail: informatyk@brzuze.pl

Wójt Gminy Brzuze
Jan Koprowski

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (56kB) word
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (25kB) word
Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy (14kB) word
Projekt umowy (19kB) word

Odpowiada za treść: Michał Przybylski
Opublikował: Michał Przybylski (16 stycznia 2018, 15:41:50)

Ostatnia zmiana: Michał Przybylski (30 stycznia 2018, 11:18:28)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 237

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij