Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

zamówienie na:

„Budowa trzech siłowni zewnętrznych oraz dwóch pomostów rekreacyjno – wędkarskich w Gminie Brzuze” z podziałem na 2 części: Część 1 – Budowa trzech siłowni zewnętrznych w Gminie Brzuze Część 2 – Budowa dwóch pomostów rekreacyjno – wędkarskich w Gminie Brzuze

zamawiający: Gmina Brzuze
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRG.271.4.2018
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 19 marca 2018  09:00
wynik postępowania: Brzuze, 9 kwietnia 2018 roku RRG.271.4.2018 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RRG.271.4.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa trzech siłowni zewnętrznych oraz dwóch pomostów rekreacyjno – wędkarskich w Gminie Brzuze” z podziałem na 2 części: Część 1 – Budowa trzech siłowni zewnętrznych w Gminie Brzuze Część 2 – Budowa dwóch pomostów rekreacyjno – wędkarskich w Gminie Brzuze Zadanie dofinansowane w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579), informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę dla części 1: „Fit Park Sp. z o.o. Sp. k. ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń”, dla części 2: „ Hydro – Inż. s.c., Grzegorz Grajewski, Roman Płowaś, 84-352 WICKO 7” W postępowaniu w wyznaczonym terminie złożono : Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Kryterium oceny: cena Kryterium oceny: gwarancja jakości SUMA PUNKTÓW Cena brutto Punkty przyznane w kryterium Ilość miesięcy gwarancji Punkty przyznane w kryterium Część 1 1. 2. 3. Część 2 1. 2. HERKULES Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Pogorska 34C 32-500 Chrzanów PT.M.Ignaciuk, T. Dąbrowski s.c. ul. Marynarki Polskiej 96 80-557 Gdańsk Fit Park Sp. z o.o. Sp. k. ul.Powstańców Wielkopolskich 74 87-100 Toruń Andrzej Wysocki Ciemino 16A 76-220 Główczyce Hydro – Inż. s.c. Grzegorz Grajewski, Roman Płowaś 84-352 WICKO 7 75 895,92 zł 68 584,80 zł 48 437,40 zł 130 921,20 zł 91 070,34 zł 38,29 42,37 60 41,74 60 60 60 60 60 60 40 40 40 40 40 78,29 82,37 100 81,74 100 Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ofertą, która spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, zarówno dla części 1 i 2 . Uzyskała największą liczbę punktów – 100, na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ. 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. 2. Działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. Wójt Gminy Brzuze Jan Koprowski 
Ogłoszenie nr 526143-N-2018 z dnia 2018-03-02 r.
Wójt Gminy Brzuze: „Budowa trzech siłowni zewnętrznych oraz dwóch pomostów rekreacyjno – wędkarskich w Gminie Brzuze” z podziałem na 2 części: Część 1 – Budowa trzech siłowni zewnętrznych w Gminie Brzuze Część 2 – Budowa dwóch pomostów rekreacyjno – wędkarskich w Gminie Brzuze
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Brzuze, krajowy numer identyfikacyjny 91086672600000, ul. Brzuze  62 , 87517   Brzuze, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 054 2701123, 2701138, e-mail ug_brzuze@wp.pl, faks 054 2701123, 2701138.
Adres strony internetowej (URL): www.brzuze.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.brzuze.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowaI.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Urząd Gminy Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.brzuze.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa trzech siłowni zewnętrznych oraz dwóch pomostów rekreacyjno – wędkarskich w Gminie Brzuze” z podziałem na 2 części: Część 1 – Budowa trzech siłowni zewnętrznych w Gminie Brzuze Część 2 – Budowa dwóch pomostów rekreacyjno – wędkarskich w Gminie Brzuze
Numer referencyjny: RRG.271.4.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot Zamówienia jest: „Budowa trzech siłowni zewnętrznych oraz dwóch pomostów rekreacyjno – wędkarskich w Gminie Brzuze” z podziałem na 2 części: Część 1 – Budowa trzech siłowni zewnętrznych w Gminie Brzuze Część 2 – Budowa dwóch pomostów rekreacyjno – wędkarskich w Gminie Brzuze Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz w załącznikach do niej. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak pewnych elementów robót, koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. UWAGA: Zamawiający zleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy na wykonanie zamówienia. UWAGA: W przypadku, gdy w SIWZ zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV 37410000-5 37440000-4 45223100-7II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 129843,15
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1. nie podlegają wykluczeniu; 1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 2.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający nie określa szczegółowego warunku dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określone działalności lub czynności.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę posiadanie środków własnych lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej jak 80.000,00 złotych. Uwaga: Jeżeli posiadane środki finansowe lub zdolność kredytowa wykazywana będzie w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia ich na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zmówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

2.3.1 Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji, co najmniej 1 roboty budowlanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym czasie.
Uszczegółowienie – wymaganie dotyczy 1 roboty budowlanej o wartości co najmniej 80.000,00 zł brutto, w zakresie rzeczowym zbliżonym do przedmiotu zamówienia polegającej na budowie trzech siłowni zewnętrznych dla części 1 oraz dwóch pomostów rekreacyjno – wędkarskich dla części 2. Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył wymienione roboty budowlane.
2.3.2 Dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane, zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) w zakresie kierowania robotami specjalności konstrukcyjno-budowlanej- tylko dla części drugiej,
Uszczegółowienie – wymagana jest informacja na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.


Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu – wypełnione i podpisane przez Wykonawcę, 3) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez Wykonawcę, 4) Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym, 5) Wzór umowy zaparafowany przez Wykonawcę. 2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych należy na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na krę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 3. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 4. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 5. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w: a) W punkcie VII.2 ppkt 1), składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub w przypadku braku takiego rejestru w państwie w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, innego równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, b) W punkcie VII.2 ppkt 2) i 3), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, c) W punkcie VII.2 ppkt 4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub kraju, w którym miejsce zamieszkania maja osoby, których dotyczą dokumenty wskazane w ppkt 1) a) nie wydaje się dokumentów o których mowa w ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczeniem tych osób złożonym przed notariuszem lub przed właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób organem sądowym, administracyjnym albo organem, samorządu zawodowego lub gospodarczego. Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 3) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do osób które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których dotyczą dokumenty wskazane w VII.2 ppkt1) składa dokumenty, o których mowa w ppkt 1) a) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. W przypadku, gdy w państwie w którym mają miejsce zamieszkania wskazane w zdaniu pierwszym osoby, nie wydaj się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tych osób złożonym przed notariuszem lub przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tych osób organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, miejsca zamieszkania, osoby lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 6. W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki: 1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postepowaniu lub zawarcia umowy 2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie – należy załączyć do oferty Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 3) Oferta winna zawierać oświadczenie o którym mowa w pkt 1 ppkt 2) i ppkt 3) dla każdego Wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 4) Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego o których mowa w pkt 1 dotyczą każdego z wykonawców osobno. Natomiast dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 2, 3, 4 i 5 składane są przez tego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 7. Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń: 1) Oświadczenia Wykonawcy, podmiotów udostępniających zasoby, podwykonawców składane są w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. podmiotów. 2) Dokumenty, inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania. 3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot udostępniający zasoby albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia publicznego, albo podwykonawca – w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 5) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, innego inż. oświadczenie wyłącznie wtedy, gdy złożona rzez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 8. Postanowienia dotyczące dokumentów dot. podmiotów udostępniających zasoby: 1) Wykonawca, która powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w pkt VII.1 ppkt 2) i ppkt 3). 2) Jeżeli Wykonawca wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania niniejszego zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, do oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące: a) Zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) Sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu niniejszego zmówienia, c) Zakres i udział innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego, 3) Wykonawca zobowiązany będzie przedstawiać na wezwanie Zamawiającego dokumenty o których mowa w pkt VII.2. ppkt1-4 w odniesieniu do podmiotów na zdolnościach lub sytuacji których polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie dla: Części 1 - 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100). Części 2 - 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się na okres związania ofertą. 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804, z późn. zm.). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego: Bank Spółdzielczy Skępe Oddział Ostrowite Nr 15 9546 0004 2003 0010 2990 0005 z podaniem w tytule wpłaty „Wadium - zamówienie publiczne nr 271.4.2018 dla części …….”. Za termin wniesienia wadium uznaje się termin uznania wpłaty na rachunku zamawiającego. 6. Oryginał dowodu dokonania przelewu należy dołączyć do oferty. 7. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczenia udzielonego przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości należy dołączyć do oferty jako kopię natomiast oryginał powinien być zdeponowany w kasie urzędu lub dołączony do oferty osobno w tym samym opakowaniu co oferta.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie cena 60,00 gwarancja 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-19, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 

Część nr: 1 Nazwa: Budowa trzech siłowni zewnętrznych w Gminie Brzuze

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1 – Budowa trzech siłowni zewnętrznych w Gminie Brzuze
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37410000-5, 37440000-4, 45223100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 48500,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie cena 60,00 gwarancja 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2 Nazwa: Budowa dwóch pomostów rekreacyjno – wędkarskich w Gminie Brzuze

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2 – Budowa dwóch pomostów rekreacyjno – wędkarskich w Gminie Brzuze
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 81343,15
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie cena 60,00 gwarancja 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: Wójt Gminy Brzuze
Jan Koprowski

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (233kB) word
Formularz ofertowy cz.1 (53kB) word
Formularz ofertowy cz.2 (53kB) word
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu cz. 1 (35kB) word
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu cz. 2 (35kB) word
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia cz.1 (19kB) word
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia cz.2 (19kB) word
Wykaz osób do kontaktu cz. 1 (33kB) word
Wykaz osób do kontaktu cz. 2 (33kB) word
Wzór umowy cz. 1 (33kB) word
Wzór umowy cz. 2 (33kB) word
Wykaz robót budowlanych cz. 1 (33kB) word
Wykaz robót budowlanych cz. 2 (33kB) word
Wykaz osób uczestniczących w zamówieniu cz. 1 (32kB) word
Wykaz osób uczestniczących w zamówieniu cz. 2 (32kB) word
Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej cz. 1 (39kB) word
Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej cz. 2 (40kB) word
dokumentacja projektowa cz.1 (556kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (646kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (696kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (804kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (653kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (611kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (554kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (538kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (622kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (585kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (462kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (465kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (445kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (397kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (1399kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (590kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (604kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (689kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (764kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (703kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (646kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (572kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (508kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (642kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (547kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (477kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (441kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (452kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (460kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (433kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (408kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (998kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (597kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (607kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (712kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (788kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (662kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (665kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (502kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (648kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (587kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (474kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (424kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (433kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (447kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (373kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.1 (1413kB) jpg
dokumentacja projektowa cz.2 (4263kB) pdf
dokumentacja projektowa cz.2 (7136kB) pdf
Odpowiedż na pytania (14kB) word
Odpowiedź na pytanie 2 (13kB) word
Informacja z otwarcia ofert (347kB) pdf
{8888888}
{88888888}
{888888888}
{9}
{99}
{999}
{9999}
{99999}
{999999}
{9999999}
{99999999}
{999999999} 

 

Odpowiada za treść: Wioletta Czarnecka
Opublikował: Wioletta Czarnecka (2 marca 2018, 14:44:50)

Ostatnia zmiana: Wioletta Czarnecka (9 kwietnia 2018, 12:51:42)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 362

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij