Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

zamówienie na:

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze na rok 2018

zamawiający: Gmina Brzuze
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRG.2601.1.2018
wartość: poniżej 30000 euro
termin składania ofert: 14 czerwca 2018  15:00
wynik postępowania: Brzuze, 19.06.2018 r. RRG.2601.1.2018 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze na rok 2018” Numer postępowania: RRG.2601.1.2018 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. ,,Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze na rok 2018”, najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma: RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski, ul. Herlinga-Grudzińskiego 48m.8, 91-498 Łódź. W/w Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości 23.498,95 zł brutto. Wójt Gminy Brzuze Jan Koprowski  
 
Brzuze, 07.06.2018 r.
 
………………………………………….
          pieczęć zamawiającego
 
 
 
Wszyscy Wykonawcy
nazwa i adres wykonawcy
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
RRG.2601.1.2018
 
Zamawiający:          GMINA BRZUZE
                                             nazwa zamawiającego
 
zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.
„Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze na rok 2018”
 
Przedmiot zamówienia:
 
Przedmiotem zamówienia jest demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze na rok 2018 zgodnie z opisem zawartym            w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 
Termin realizacji zamówienia: do dnia 16.11.2018 r.
 
Kryteria wyboru oferty: Najniższa cena za realizację całego zamówienia.
 
 Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, na komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić
w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją: dotyczy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.
 
„Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze na rok 2018”
 
Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć w Gminie Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze, pokój nr 1 w terminie do dnia 14 czerwca 2018 roku,
do godziny 15:00.
 
Do oferty należy załączyć:
 - Wypełniony druk oferty stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
- Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
 
- Oświadczenie o niezaleganiu wobec właściwego Urzędu Skarbowego w opłacaniu podatków i opłat - oświadczenie na załączniku nr 3. Oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o niezaleganiu wobec właściwego urzędu skarbowego w opłacaniu podatków i opłat (nie starsze niż 3 miesiące) Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji przed podpisaniem umowy.
- Oświadczenie o niezaleganiu wobec właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie - oświadczenie na załączniku nr 3. Oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o niezaleganiu wobec właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie (nie starsze niż
3 miesiące) Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji przed podpisaniem umowy.
 
Osoba do kontaktu:
Wioletta Czarnecka,: Tel. 054 070 11 23 wew. 40 w godzinach pracy urzędu lub e-mail: inwestycje@brzuze.pl


                                                                 Z up. Wójta Gminy Brzuze
                                                                 Sekretarz Gminy
                                                                 Agata Ciechanowska

załącznik nr 1 (17kB) word
załącznik nr 2 (16kB) word
załącznik nr 3 (16kB) word
{4}
{5}
{6}
 

Odpowiada za treść: Wioletta Czarnecka
Opublikował: Wioletta Czarnecka (7 czerwca 2018, 13:54:52)

Ostatnia zmiana: Wioletta Czarnecka (19 czerwca 2018, 14:39:35)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 135

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij