Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)zamówienie na:

Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Brzuze, do końca roku szkolnego 2018 kalendarzowego

zamawiający: Gmina Brzuze
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRG.2601.1.2018
wartość: poniżej 30000 euro
termin składania ofert: 17 sierpnia 2018  15:00
wynik postępowania: Brzuze, 29.08.2018 r. RRG.2601.1.2018 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Brzuze, do końca roku szkolnego 2018 kalendarzowego” Numer postępowania: RRG.2601.1.2018 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. ,, Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Brzuze, do końca roku szkolnego 2018 kalendarzowego”, najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła Firma Handlowo-Usługowa „TRANS-ZAR” Dawid Zarzyński, Ugoszcz 41/4, 87-517 Brzuze. W/w Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości 3,65 zł brutto za 1 km. Wójt Gminy Brzuze Jan Koprowski  

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gminy Brzuze

zamawiający: Gmina Brzuze
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRG.271.9.2018
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 17 lipca 2018  09:00
wynik postępowania: Brzuze, 10 sierpnia 2018 roku RRG.271.9.2018 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RRG.271.9.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gminy Brzuze” Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579), informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAR-DAR” Marian Tompalski Makowiec 53 87-602 Chrostkowo dla części 1, 2 i 4, dla części 3 nie złożono żadnej oferty w myśl czego ta część została unieważniona. 1. W postępowaniu w wyznaczonym terminie złożono po 1 ofercie dla niżej wymienionych części: Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Kryterium oceny: cena Kryterium oceny: gwarancja jakości SUMA PUNKTÓW Cena brutto Punkty przyznane w kryterium Ilość miesięcy gwarancji Punkty przyznane w kryterium 1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAR-DAR” Marian Tompalski Makowiec 53 87-602 Chrostkowo część 1 część 2 część 4 150 809,07 zł 213 728,49 zł 71 930,40 60 60 60 60 60 60 40 40 40 100 100 100 Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ofertą dla wyżej wymienionych części, która spełnia wszystkie warunki udziału w postepowaniu, jednocześnie jedyną złożoną ww. postępowaniu. Uzyskała największą liczbę punktów – 100, na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ. 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. 3. Działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. Wójt Gminy Brzuze Jan Koprowski  

zamówienie na:

Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite – Brzuze od km 0+000 do km 0+720

zamawiający: Gmina Brzuze
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRG.271.7.2018
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 19 czerwca 2018  09:00
wynik postępowania: Brzuze, 03 lipca 2018 roku RRG.271.7.2018 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RRG.271.7.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite – Brzuze od km 0+000 do km 0+720”. 1. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579), informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno. W postępowaniu w wyznaczonym terminie złożono 1 ofertę: Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Kryterium oceny: cena Kryterium oceny: gwarancja jakości SUMA PUNKTÓW Cena brutto Punkty przyznane w kryterium Ilość miesięcy gwarancji Punkty przyznane w kryterium 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno 277.479,76 zł 60 60 40 100 Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ofertą, która spełnia wszystkie warunki udziału w postepowaniu, jednocześnie jedyną złożoną ww. postępowaniu. Uzyskała największą liczbę punktów – 100, na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ. 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. 3. Działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.  

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzuze

zamawiający: Gmina Brzuze
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRG.271.8.2018
wartość: 221000 euro
termin składania ofert: 15 czerwca 2018  09:00
wynik postępowania: Brzuze, 19 czerwca 2018 roku RRG.271.8.2018 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RRG.271.8.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzuze” 1. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579), informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Zakład Usługowo-Handlowy „KARO” Józef Karczewski, ul. Szpakowa 12A, 85-436 Bydgoszcz. W postępowaniu w wyznaczonym terminie złożono 1 ofertę: Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Kryterium oceny: cena Kryterium oceny: Kryterium oceny: sposób wykazywania przez wykonawcę masy odebranych odpadów SUMA 1. Zakład Usługowo-Handlowy „KARO” Józef Karczewski ul. Szpakowa 12A 85-436 Bydgoszcz 39.800,00 zł/mies. brutto 60 30 dni 20 oświadczenie wykonawcy złożone w pisemnym sprawozdaniu z realizacji umowy, w danym miesiącu jej obowiązywania wraz z załączonymi dowodami ważenia odpadów (tzw. Kwiatami wagowymi) oraz korespondującymi z tymi kwitami wagowymi kartami przekazania odpadów 20 100 Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ofertą, która spełnia wszystkie warunki udziału w postepowaniu, jednocześnie jedyną złożoną ww. postępowaniu. Uzyskała największą liczbę punktów – 100, na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ. 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. 2. Działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. Wójt Gminy Brzuze Jan Koprowski  

zamówienie na:

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze na rok 2018

zamawiający: Gmina Brzuze
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRG.2601.1.2018
wartość: poniżej 30000 euro
termin składania ofert: 14 czerwca 2018  15:00
wynik postępowania: Brzuze, 19.06.2018 r. RRG.2601.1.2018 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze na rok 2018” Numer postępowania: RRG.2601.1.2018 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. ,,Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze na rok 2018”, najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma: RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski, ul. Herlinga-Grudzińskiego 48m.8, 91-498 Łódź. W/w Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości 23.498,95 zł brutto. Wójt Gminy Brzuze Jan Koprowski  

zamówienie na:

Przebudowa drogi dojazdowej Kleszczyn – Małe Pole na odcinku 870 mb

zamawiający: Gmina Brzuze
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRG.271.6.2018
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 30 maja 2018  09:00
wynik postępowania: Brzuze, 14 czerwca 2018 roku RRG.271.6.2018 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RRG.271.6.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi dojazdowej Kleszczyn – Małe Pole na odcinku 870 mb” 1. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579), informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno. W postępowaniu w wyznaczonym terminie złożono 1 ofertę: Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Kryterium oceny: cena Kryterium oceny: gwarancja jakości SUMA PUNKTÓW Cena brutto Punkty przyznane w kryterium Ilość miesięcy gwarancji Punkty przyznane w kryterium 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno 739.777,29 zł 60 36 40 100 Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ofertą, która spełnia wszystkie warunki udziału w postepowaniu, jednocześnie jedyną złożoną ww. postępowaniu. Uzyskała największą liczbę punktów – 100, na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ. 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. 3. Działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. Z up. Wójta Agata Ciechanowska Sekretarz Gminy  

zamówienie na:

„Budowa trzech siłowni zewnętrznych oraz dwóch pomostów rekreacyjno – wędkarskich w Gminie Brzuze” z podziałem na 2 części: Część 1 – Budowa trzech siłowni zewnętrznych w Gminie Brzuze Część 2 – Budowa dwóch pomostów rekreacyjno – wędkarskich w Gminie Brzuze

zamawiający: Gmina Brzuze
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRG.271.4.2018
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 19 marca 2018  09:00
wynik postępowania: Brzuze, 9 kwietnia 2018 roku RRG.271.4.2018 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RRG.271.4.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa trzech siłowni zewnętrznych oraz dwóch pomostów rekreacyjno – wędkarskich w Gminie Brzuze” z podziałem na 2 części: Część 1 – Budowa trzech siłowni zewnętrznych w Gminie Brzuze Część 2 – Budowa dwóch pomostów rekreacyjno – wędkarskich w Gminie Brzuze Zadanie dofinansowane w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579), informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę dla części 1: „Fit Park Sp. z o.o. Sp. k. ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń”, dla części 2: „ Hydro – Inż. s.c., Grzegorz Grajewski, Roman Płowaś, 84-352 WICKO 7” W postępowaniu w wyznaczonym terminie złożono : Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Kryterium oceny: cena Kryterium oceny: gwarancja jakości SUMA PUNKTÓW Cena brutto Punkty przyznane w kryterium Ilość miesięcy gwarancji Punkty przyznane w kryterium Część 1 1. 2. 3. Część 2 1. 2. HERKULES Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Pogorska 34C 32-500 Chrzanów PT.M.Ignaciuk, T. Dąbrowski s.c. ul. Marynarki Polskiej 96 80-557 Gdańsk Fit Park Sp. z o.o. Sp. k. ul.Powstańców Wielkopolskich 74 87-100 Toruń Andrzej Wysocki Ciemino 16A 76-220 Główczyce Hydro – Inż. s.c. Grzegorz Grajewski, Roman Płowaś 84-352 WICKO 7 75 895,92 zł 68 584,80 zł 48 437,40 zł 130 921,20 zł 91 070,34 zł 38,29 42,37 60 41,74 60 60 60 60 60 60 40 40 40 40 40 78,29 82,37 100 81,74 100 Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ofertą, która spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, zarówno dla części 1 i 2 . Uzyskała największą liczbę punktów – 100, na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ. 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. 2. Działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. Wójt Gminy Brzuze Jan Koprowski 

zamówienie na:

Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite – Mościska od km 0+000 do km 2+035

zamawiający: Gmina Brzuze
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRG.271.2.2018
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 31 stycznia 2018  09:00
wynik postępowania: Brzuze, 27 marzec 2018 roku RRG.271.2.2018 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RRG.271.2.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite – Mościska od km 0+000 do km 2+035” Zadanie dofinansowane w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” 1. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164), informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno. W postępowaniu w wyznaczonym terminie złożono 1 ofertę: Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Kryterium oceny: cena Kryterium oceny: gwarancja jakości SUMA PUNKTÓW Cena brutto Punkty przyznane w kryterium Ilość miesięcy gwarancji Punkty przyznane w kryterium 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno 1 289.856,35 zł 60 60 40 100 Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ofertą, która spełnia wszystkie warunki udziału w postepowaniu, jednocześnie jedyną złożoną ww. postępowaniu. Uzyskała największą liczbę punktów – 100, na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ. 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. 3. Działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. Z up. Wójta Agata Ciechanowska Sekretarz Gminy 

zamówienie na:

Dostawa tuszów i tonerów na 2018 rok

zamawiający: Gmina Brzuze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRG.2601.1.2018
wartość: poniżej 30000 euro
termin składania ofert: 26 stycznia 2018  15:30
wynik postępowania: Brzuze, 30 stycznia 2018 r. RRG.2601.1.2018 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy zapytania ofertowego: „Dostawa tuszów i tonerów na 2018 rok”. Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa tuszów i tonerów na 2018 rok” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma Sigma, ul. Bałtycka 7/9, 74-500 Chojna. W/w Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia łącznie w wysokości 40 998,36 zł brutto. Wójt Gminy Brzuze Jan Koprowski 

Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij