Referat FinansowyOpłaty
Wpłat dokonywać można u sołtysów lub w banku na konto Urzędu Gminy Brzuze:

Bank Spółdzielczy Skępe O/Ostrowite
96 95460004 2003 0010 2990 0002


U sołtysa można opłacić:
- podatek leśny ,rolny, od nieruchomości

Informacje podatkowe
Każdy może dowiedzieć się o wysokości podatków ,wysokości rat, terminach ich wpłat, sposobach ich realizacji oraz możliwościach odroczeń. Informacji tych udziela ref. ds. podatkowych i kasa (pokój nr 18,19).

Na indywidualne życzenie można uzyskać zaświadczenie potrzebne do banków czy sklepów celem uzyskania kredytu lub zakupu na raty stwierdzające posiadanie gospodarstwa rolnego czy dochodu rocznego z gospodarstwa wraz z adnotacją o zaległościach w opłatach.

Wydawane są wszelkiego rodzaju informacje do ZUS, KRUS, POLICJI, ZAKŁADÓW PRACY.

Podatki płacone są według stawek ustalonych w uchwałach Rady Gminy Brzuze i w terminach ustawowych. Aby zmienić termin ,składa się przed datą płatności wniosek o odroczenie lub umorzenie (w kasie pok. Nr 19).Do podania o umorzenie podatku należy dołączyć: protokół opisu gospodarstwa od sołtysa, złożyć zeznanie w sprawie sytuacji materialnej podatnika.

W niektórych przypadkach można się ubiegać o ulgi podatkowe.

Ulga inwestycyjna:
- ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy , w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych,
- ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.
- kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnicy obowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej ,kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.
- podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego nie wykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga .

Do wniosku należy dołączyć :
zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami stwierdzającymi wysokość tych wydatków.

Ulga z tytułu nabycia gruntów:
Zwalnia się od podatku rolnego grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha:

- będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego , nabyte w drodze umowy sprzedaży,
- będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
- wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie.

( zwolnienia nie stosuje się ,jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem ,pasierbem, zięciem lub synową osoby sprzedającej)

Ulga żołnierska:
Ulga żołnierska przy opodatkowaniu gospodarstw rolnych przysługuje :

- żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie wojskowe,
- osobom spełniającym zastępczo obowiązek służby wojskowej w formie skoszarowanej – prowadzącym gospodarstwa rolne bezpośrednio przed powołaniem do służby wojskowej – stosuje się tu ulgę w podatku rolnym w wysokości 60 %.
- przy opodatkowaniu gospodarstw rolnych członków rodzin osób wymienionych we wcześniejszych podpunktach, które bezpośrednio przed powołaniem do służby wojskowej pracowały w tych gospodarstwach, zamieszkiwały i nie osiągały przychodów z innych źródeł , stosuje się tu ulgę w podatku rolnym w wysokości 40 %.
- wspomniane ulgi stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ,w którym osoba została powołana do odbycia służby wojskowej ,do końca miesiąca, w którym
nastąpiło zwolnienie z tej służby.

Do podania należy dołączyć zaświadczenie z jednostki wojskowej.

Opata targowa
Na podstawie art.18.ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (DZ.U. z 2001r.Nr 142 poz.1591 z póź. zm.) oraz art.15 i art.19 pkt 1 i 2 ustawy z dn.12.01.1991r o podatkach i opłatach lokalnych(DZ. U. z 2002r. Nr 9 poz.84 z póź. zm.)
Dzienne stawki opłaty targowej na terenie gminy w wysokości:

a) od sprzedaży produktów rolnych i ogrodniczych 6,00 zł.
b) od pozostałej sprzedaży 21,00 zł.

Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

Opłatę targową pobiera inkasent.

W kasie Urzędu Gminy można opłacić :
- za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- czynsze dzierżawne ,
- podatek leśny, rolny, od nieruchomości, od środków transportowych,
- za wydanie dowodów osobistych,
- za wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
- za wycinkę drzew,

metryczka


Wytworzył: Michał Przybylski (7 czerwca 2005)
Opublikował: Michał Przybylski (7 czerwca 2005, 08:34:25)

Ostatnia zmiana: Krystian Gurtowski (10 kwietnia 2008, 12:24:53)
Zmieniono: zmiany

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5219