Budżet na rok 2006

Uchwała Nr  XXXVI /144/ 05 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2005r.
 
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok
 
         Na podstawie art. 18 ust.2,  pkt 4,   pkt  9, lit. d, pkt 10 oraz art. 51
ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. z 2001r.
Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. /  oraz art. 109 ust. 1, art.116 ust. 1, art. 122, art. 124 ust. 1-3, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3, art. 135 ust.2 ustawy  z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /tekst jedn. z 2003r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późn. zm./
 
Rada Gminy u c h w a l a  co następuje:
 
                                                     § 1
 
1.     Dochody budżetu gminy na 2006r., zgodnie z załącznikiem Nr 1
na kwotę 12.050.942 zł. w tym:
-         dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na kwotę 1.406.400zł.
-         dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych na kwotę 50.000zł.
-         subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 4.426.087zł.
z tego:
część oświatowa w kwocie 3.179.228 zł.
część wyrównawcza w kwocie 1.244.117 zł
część równoważąca  w kwocie 2.742 zł
-         środki z programów strukturalnych i spójności UE
                                 w kwocie 2.709.392 zł.
 
                                                      § 2
 
1.     Wydatki budżetu gminy na 2006r., zgodnie z załącznikiem Nr 2
na kwotę 14.772.106 zł. w tym:
-  wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  oraz  innych zadań zleconych gminie na kwotę 1.406.400zł.
-  wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i  rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 50.000zł  
 
 
 
2.  W wydatkach ustalonych w §2 pkt.1 wyodrębnia się:
a)     wydatki bieżące w kwocie 8.774.004 zł. w  tym:
-   wynagrodzenia w kwocie 3.619.788 zł.
-   pochodne od wynagrodzeń  w kwocie 772.006 zł.
b)    wydatki majątkowe w kwocie 5.938.102zł w tym: inwestycje w kwocie 5.863.102zł.
z tego wydatki na programy z funduszy strukturalnych, spójności  UE oraz SAPARD w kwocie 4.505.497zł
3.W budżecie tworzy się:
-   rezerwę ogólną w kwocie 60.000zł.
 
                                                        § 3
1.     Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie  2.721.164 zł.
2.     Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetu, nadwyżką budżetową
z lat ubiegłych.
Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów
określających ich źródło, zgodnie z załącznikiem Nr 3
 
                                                        § 4
Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę  w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
 
                                                        § 5
Określa się wieloletni program inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 5.
               
                                                        § 6
Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych gminie ustawami,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.
                                                        § 7
Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 20.000zł. oraz wydatki  funduszu
 w kwocie 54.200zł. zgodnie z  załącznikiem Nr 7. 
 
                                                        § 8
 
Określa się zestawione w załączniku Nr 8 wydatki jednostki pomocniczej realizującej obsługę oświaty i wychowania oraz edukacyjną opiekę wychowawczą.
 
                                                        § 9
 
1.     Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem zwiększeń wydatków majątkowych.
2.     Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków
na wynagrodzenia w ramach danego działu.
 
                                                        § 10
 
1.     Ustala się  kwotę 900.000zł. do wysokości  której wójt może
samodzielnie zaciągać pożyczki i kredyty krótkoterminowe.
2.     Ustala się kwotę 900.000zł. do wysokości której wójt może
samodzielnie zaciągać zobowiązania.
 
                                                        § 11
 
Upoważnia się wójta  do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy.
 
                                                        § 12
 
Zobowiązuje się wójta do przedstawiania pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze w szczegółowości
uchwały budżetowej.
 
                                                        § 13
 
Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.
 
                                                        § 14
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r. i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 

Plan dochodów budżetowych na rok 2006 (101kB) word ,   Plan wydatków budżetowych na 2006r. (172kB) word ,   Inwestycje 2006 r. (74kB) word ,   Wieloletni plan 2006 - 2008 (85kB) word ,   Oświata (54kB) word

metryczka


Wytworzył: admin (30 maja 2006)
Opublikował: (30 maja 2006, 13:16:04)

Ostatnia zmiana: (1 czerwca 2006, 08:13:53)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4529