Realizacja budżetu

                                          Sprawozdanie opisowe
                         z wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2005r.
                       ===================================
 
    Budżet gminy uchwalony po stronie dochodów w kwocie 12.686.095 zł zwiększony został w okresie sprawozdawczym o kwotę 1.150.335 zł,
a zmniejszony o kwotę 3.598.201 zł i wynosi po zmianach 10.238.229 zł.
Dochody w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 10.179.842 zł
 tj. 99,43 % planu rocznego.
 
   Po stronie wydatków budżet uchwalony został w kwocie 13.185.244 zł
zwiększony został o kwotę 3.201.941 zł a zmniejszony o kwotę 5.320.872 zł
i wynosi po zmianach 11.066.313 zł.
Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 10.486.486 zł tj. 94,76% planu rocznego.
 
  Uchwalony deficyt budżetu w kwocie 499.149 zł, zwiększony został w okresie sprawozdawczym do kwoty 828.084 zł, źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2.767.184zł. Na koniec okresu sprawozdawczego budżet gminy zamknął się wynikiem (deficytem)  w kwocie 306.644 zł tj. 37,03% planu.
 
W okresie sprawozdawczym budżet gminy został zmieniony poprzez dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom i dofinansowanie zadań własnych w tym:
-  na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Lato z Gminą Brzuze w sołectwie 
  Brzuze” w kwocie 3.000 zł i „Wieś Dobrzyńska w zbiorach dóbr kultury”
  w kwocie 4.100 zł
- 10.298 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej
   w dniu 25 września 2005r.
- 16.929 zł na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów
  na Prezydenta RP w dniach 9 i 23 października 2005r.   
- 84.000 zł w zakresie transportu  i łączności na dofinansowanie Modernizacji drogi gminnej Dobre – Piórkowo – środki FOGR,
- oświata i wychowanie, dotacja w kwocie 111.133zł  w tym:
83.289zł. środki PAOW – na pokrycie zobowiązania za 2004r. dotyczącego wymiany okien docieplenia budynku i wykonania elewacji Gimnazjum Gminy Brzuze w Ostrowitem,  4.704 zł z przeznaczeniem na   sfinansowanie  wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne  dla uczniów klas  pierwszych na rok szkolny 2005/2006,  23.040 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom/przyuczenie do zawodu/ oraz 100 zł z przeznaczeniem na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
 
- pomoc społeczna, zwiększenie dotacji o kwotę 502.107 zł   w tym:
 257.193 zł  na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 3.500 zł na organizację stanowiska pracy , 98.020 zł                  na dofinansowane programu Posiłek dla potrzebujących, 140.974 zł na zasiłki             i pomoc w naturze –zasiłki okresowe, środki ST POMOST w kwocie 2.420zł
- edukacyjna opieka wychowawcza 148.381 zł.z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów /stypendia i zasiłki szkolne/
- na dofinansowanie III Gminnego konkursu Wiedzy Ekologicznej 1.500 zł
oraz zmniejszenie dotacji  o kwotę  21.800 zł w tym:
1.000 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne,
20.800 zł   zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
Dotacje celowe zostały wprowadzone do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków zgodnie z przeznaczeniem.
 
Dokonano zmniejszenia i zwiększenia w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków:   
- planowanych środków EFRR zmniejszono o  kwotę 1.700.000zł                        oraz planowane środki na dofinansowanie zadania w kwocie 300.000zł i środki własne zwiększenie w kwocie 820.941zł w zakresie gospodarki ściekowej  ochrony wód aktualizując wydatki bez realizacji w 2005r. „Budowy sieci kanalizacji Sanitarnej  Rypin – Ostrowite o długości 23565,5mb”
- planowanych środków własnych i  pozyskanych z SPO zmniejszono dochody  w zakresie Oświaty i wychowania –Gimnazja w kwocie 1.030.000zł
- zwiększono wydatki w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 340.279zł w tym 247.830zł  z przeznaczeniem na „Wymianę okien docieplenie budynku i wykonanie elewacji Gimnazjum Gminy Brzuze w Ostrowitem –etap II”
 83.289zł na pokrycie zobowiązania za I etap /środki PAOW/, pozostałe
9.160zł. na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Ostrowitem,
- zakresie budowy dróg gminnych zwiększenie na dokumentację przyszłych  
   inwestycji 40.000 zł
- zwiększono wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej  dla Komendy Wojewódzkiej Policji 30.000 zł i Ochotniczej straży pożarnej - 45.000 zł
- w zakresie Domów i ośrodków kultury zwiększono dochody o środki SAPARD  w kwocie 105.293zł dotyczące inwestycji zrealizowanej w 2004r., a po stronie wydatków w zakresie transportu publicznych łączności  na wydatki inwestycyjne budowy dróg gminnych,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych zwiększono o kwotę 2.000zł
- 7.146 zł  z przeznaczeniem na program Leader+
W trakcie realizacji budżetu na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów, wprowadzono zmiany subwencji ogólnej w tym:
- zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 58.996 zł
 
Dokonano zwiększenia planu dochodów własnych o kwotę 147.500 zł w tym:
- wpłaty ludności za przyłącza wodociągowe o kwotę 9.000 zł
- wpływy za sprzedaż lokali i nieruchomości o kwotę  57.500 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku 18.000zł
- podatek od środków transportowych 12.000 zł
- odsetki od lokat  o kwotę 37.000zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 14.000 zł
 
Pozyskane dochody własne oraz środki subwencyjne, przeznaczone zostały na:
usuwanie awarii i przebudowę sieci wodociągowej, dofinansowanie do zakupu pojazdu dla Rewiru Dzielnicowych  30.000 zł zgodnie z Porozumieniem               z Wojewódzką Komendą Policji, wymianę okien  i docieplenie budynku Gimnazjum – II etap,  ubezpieczenia majątkowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników robót publicznych, energie w oświacie, remonty i modernizację punktów świetlnych, oraz remont i modernizację świetlic wiejskich.
 
W okresie sprawozdawczym wójt dokonywał zmian w budżecie zgodnie z ustawą o finansach publicznych i upoważnieniem rady gminy.                                
 
Planowane roczne dochody własne w kwocie 3.326.937 zł wykonane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie  3.309.984 zł tj. 99,49% z tego:
 
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan roczny
  705.937 zł wykonanie 736.930 zł tj. 104,4% /przekazywane z budżetu państwa/
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, plan roczny
  130.000 zł wykonanie 70.729 zł tj. 54,41% /realizacja U.S./,
- podatek od nieruchomości plan roczny 1.267.750 zł wykonanie 1.229.779 zł
  tj. 97 % zaległości wymagalne stanowią kwotę 28.600 zł na które
  wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek rolny plan roczny 351.500 zł wykonanie 395.448 zł tj. 112,5%
  natomiast do przypisu netto który stanowi kwotę 502.681 zł /rocznie/
  zaległości wymagalne 109.501 zł na które wystawiono
  upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek leśny plan roczny 7.400 zł wykonanie 7.403 zł tj. 100%
  zaległości wymagalne 1.182 zł, nadpłaty 345 zł,
- podatek od środków transportowych plan roczny 49.000 zł
  wykonanie 53.169 zł tj. 108,51 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę
  20.935 zł na które zostały wystawione tytuły wykonawcze,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie
  karty podatkowej plan roczny 2.000 zł wykonanie 0, przypis netto 22 zł
  należności wymagalne 22 zł  /realizacja U.S./,
 
- podatek od spadków i darowizn plan roczny 500 zł wykonanie 3.270 zł                   
tj.654 % /realizacja U.S./,
- podatek od posiadania psów plan roczny 600 zł wykonanie 235 zł tj. 39,2%
  przypis netto 1.010 zł, zaległości wymagalne 775 zł,
- wpływy z opłaty targowej plan roczny 3.800 zł wykonanie 3.005 zł tj. 79,1%
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan roczny 37.000 zł wykonanie
  33.117 zł tj. 89,51% /realizacja U.S./,
-   wpływy z opłaty skarbowej plan roczny 20.000 zł wykonanie 26.214 zł  
  tj. 131,1%,
- dochody z majątku gminy plan roczny 453.750 zł wykonanie 465.405 zł
  tj. 102,6% na które składają się: wpływy za wodę i ścieki, sprzedaż lokali
  komunalnych i nieruchomości, dzierżawy gruntów i lokali użytkowych,
  czynsze za mieszkania i garaże. Zaległości wymagalne na koniec okresu
  sprawozdawczego wynoszą kwotę 80.940 zł, które częściowo zmniejszyły
  się dokonanymi wpłatami w miesiącu styczniu.
- pozostałe dochody plan roczny 286.700 zł wykonanie 285.280 zł tj. 99,5%
  /wpływy za przyłącza wodociągowe, opłaty za wyżywienie w świetlicach
  szkolnych i przedszkolu samorządowym, wpływy z wycinki drzew, wpływy
  za centralne ogrzewanie, odsetki od nieterminowych wpłat należności,                                      
  koszty upomnień, prowizja za sprzedaż znaków skarbowych, opłaty za
  wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, odsetki od wolnych
  środków i lokat itp./.
 
Analizując wykonanie dochodów własnych w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu rocznego, najwyższe procentowe wykonanie występuje we wpływach: za wyjątkiem  podatku od spadku i darowizn 654 %  podatku rolnego 112,5%, za przyłącza wodociągowe 99,9%,   za wycinkę drzew 90 %, w opłacie za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 127,7 %, za sprzedaż lokali i nieruchomości 106 %, odsetki  od wolnych środków i lokat 117,2%. Natomiast najniższe wykonanie procentowe dochodów w stosunku do planu rocznego wystąpiło we wpływach: podatku opłacanego w formie karty podatkowej 0 %, Pozostałe dochody własne w stosunku do planu rocznego zrealizowane zostały    w przedziale od 50,33% do 117,20%.
 
Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, otrzymaliśmy dotację celową
w kwocie 1.282.837 zł  tj. 100% (zwrot 12.582 zł) w tym:
- administracja publiczna 57.700 zł tj. 100% planu rocznego na finansowanie
  USC, dowody osobiste, ewidencja ludności, obrona cywilna,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw
  oraz sądownictwa 28.177 zł tj. 100% planu rocznego na prowadzenie stałego
  rejestru wyborców, wybory do Sejmu i Senatu, wybory na prezydenta RP, - pomoc społeczna 1.196.960 zł tj. 100% planu rocznego na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, świadczenia  rodzinne  i zaliczki alimentacyjne – zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie
12.582 zł.                                            
         Na dofinansowanie zadań własnych otrzymaliśmy dotację celową              w kwocie 1.405.840 zł  tj.  100  % (zwrot dotacji 28.852zł)  /dotacja przekazywana zgodnie z realizacją zadań/ w tym: Wymiana okien i wykonanie docieplenia budynku Gimnazjum Gminy Brzuze Ostrowitem 83.289 zł /środki PAOW zobowiązania 2004r./, zakup doposażenia świetlic szkolnych w Ugoszczu Radzynku i Trąbinie 11.206 zł /środki PAOW/  finansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas pierwszych na rok szkolny 2005/2006 wykonanie 4.704 zł tj. 100% planu,  środki SAPARD zobowiązanie z 2004r.  w kwocie 105.293 zł tj. 100% planu po realizacji zadania „Remont budynku użyteczności publicznej  świetlica i wiejski ośrodek kultury w Ugoszczu” środki SAPARD         na Budowę drogi gminnej Żałe – Przyrowa  od km 1+041 do 2+410 km   zrealizowano  w okresie sprawozdawczym w kwocie 578.484 zł.  środki FOGR  w kwocie 84.000 zł - Modernizacja drogi Dobre – Piórkowo od km 0+000         do km+1740/dofinansowanie do 1km drogi/,otrzymano i zwrócono  23.040 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom,  którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy  bez realizacji, 173.903 zł na zasiłki i pomoc w naturze, 84.200 zł na dofinansowanie do utrzymania GOPS, 2.420 zł środki za pracę w programie ST POMOST, 98.020 zł na program posiłek dla potrzebujących,  pomoc materialna dla uczniów otrzymano 148.381zł (zwrócono 5.812zł), 100 zł na prace komisji kwalifikacyjnych, 7.100 zł w ramach konkursu „Moja Wieś”, 1.500 zł na dofinansowanie III Gminnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej
 
W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy subwencję ogólną z budżetu państwa w kwocie 4.222.615 zł na plan roczny w kwocie 4.222.615 zł tj. 100%
 
Na skutek obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku rolnego, od nieruchomości i środków transportowych w 2005r. dochody gminy zmniejszone zostały o kwotę 242.584 zł /podatek rolny 174.065 zł, podatek  od nieruchomości 37.306 zł, podatek od środków transportowych 31.213 zł/.
Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień i odroczeń za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę 155.763 zł w tym:
- podatek rolny 35.099 zł /umorzenia 9.392 zł, rozłożenia na raty 749zł,
  odroczenia 24.958zł /  
- podatek od nieruchomości 118.335 zł /umorzenia 35.694 zł, rozłożenie na raty        
  432 zł,  zwolnienia  82.209 zł/
- podatek leśny odroczenie terminu płatności 66 zł
- podatek od środków transportowych umorzenia 2.263 zł
                                        
Wydatki ogółem w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 10.486.486 zł na plan roczny po zmianach w kwocie 11.066.313 zł tj. 94,76 %
 
W zakresie rolnictwa i łowiectwa planowane roczne wydatki w kwocie
60.843 zł zrealizowano w kwocie  54.200zł tj. 89,1 % w tym:
 
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych planowane w wysokości 2% uzyskanych
  wpływów z podatku rolnego w kwocie 8.497 zł wykonane w kwocie
  8.497 zł tj. 100%,
- wpłata zgodnie z zawartym porozumieniem w ramach programu LEADER+
  w kwocie 7.146 zł tj. 100%
- pozostała działalność w tym: 7.100 zł otrzymana dotacja na realizację zadania w ramach konkursu Moja Wieś pod nazwą „Lato z gminą Brzuze w Sołectwie Brzuze”-3.000zł, „Wieś Dobrzyńska w Zbiorach Dóbr Kultury” – 4.100zł , za badanie gleby  1.596zł   tj. 100 % planu oraz różne opłaty i składki na plan 10.500zł wykonano 5.623 zł tj. 53,6% w tym opłata za wyłączenie gruntów rolnych 5.598zł, zakupy inwestycyjne na plan 26.000zł wykonano 24.238zł tj. 93,22% w tym 3.395zł     na zakup działki wraz z kosztami notarialnymi o pow. 00.01.00 ha położonej  w miejscowości Piskorczyn oraz o pow. 00.02.10ha w miejscowości Somsiory, oraz 20.843 zł na zakup działki o pow. 0,5 ha w miejscowości Trąbin.
 
Leśnictwo – w okresie sprawozdawczym finansowano zakup materiału zadrzewieniowego i rozprowadzenie w sołectwach na kwotę 2.737 zł
plan roczny 15.500 zł tj. 17,7 % , planowane środki na wymianę zadrzewienia po wycince bez realizacji.
 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatki poniesione w kwocie 172.445 zł na plan roczny  202.700zł tj. 85,07%
- utrzymanie bieżące 3 hydroforni, wynagrodzenia i pochodne od płac 66.067zł  
  tj. 88,81%
- obsługa, badania wody, dozór urządzeń ciśnieniowych 1.745zł ,
- ryczałt na rozjazdy 6.828 zł
- energia elektryczna 48.285 zł
- wykonanie i remont przyłączy wodociągowych do odbiorców            
   Indywidualnych, wykonanie spinki sieci w miejscowości Lisiaki 19.328 zł
- zakup sprzętu pomocnego przy usuwaniu awarii sieci (zamrażarka do rur, butla   
  z gazem,), naprawa agregatów głębinowych,   naprawa  sprężarki, drobne naprawy budynków i urządzeń  w stacjach   uzdatniania wody, podatek VAT,
zakup ciągniczka- kosiarki do utrzymania trawników łącznie na kwotę 30.192zł
 
 
 
Transport i łączność wydatki poniesione w kwocie 1.931.008 zł na plan roczny 1.957.315 zł tj. 98,65%
- planowane środki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12.000zł wykorzystano 11.480zł  tj. 95,67% z przeznaczeniem  utrzymania dróg w okresie zimy /odśnieżanie/, na zakup materiałów i usług remontowych dotyczących bieżących remontów dróg 67.191 zł tj. 92,1%., zakup usług pozostałych
wykonano w kwocie 8.192zł na plan 13.300zł  tj. 61,59 %  przeznaczonych
na transport  kamienia oraz soli do utrzymania dróg w okresie zimowym,
planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 750.812 zł zrealizowano w wysokości 740.853zł w tym na:
a)  Modernizację drogi gminnej Dobre Piórkowo od km 0+000 do km 1+740   
 w kwocie  425.294 zł
b) Modernizacja drogi w miejscowości Trąbin w kierunku hydroforni
  w kwocie 146.156 zł
c) Remont drogi Giżynek – Piórkowo w kwocie 114.057zł
d) Przebudowa drogi Dobre –łącznik w kwocie 11.102 zł
e) Przygotowanie dokumentacji przyszłych inwestycji w kwocie 44.244zł
 - planowane środki na zadania inwestycyjne w kwocie 1.095.778 zł, przy udziale środków SAPARD pod nazwą „Budowa drogi gminnejŻałe – Przyrowa od km 1+030 do km 2+440”r. zrealizowano w  kwocie 1.088.776 zł  w tym dofinansowanie w kwocie 578.484 zł.
 
    Ulepszono drogi w sołectwach poprzez nawiezienie szlaką, żwirem,
  kamieniem, profilowanie równiarką oraz wykonanie nowych   przepustów                 
   i naprawy istniejących, wykonanie oznakowania. 
 
Gospodarka mieszkaniowa
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym w kwocie 87.480 zł na plan roczny w kwocie 97.640zł tj. 89,59 % w tym:
 
finansowanie utrzymania budynków mieszkalnych gminnych
--------------------------------------------------------------------------
wykonanie 82.675zł tj. 89,24% planu rocznego
W okresie sprawozdawczym finansowano bieżące utrzymanie budynków
/płace i pochodne od płac palaczy, zakup opału, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, energię elektryczną kotłowni i klatek schodowych/.
 
gospodarka gruntami i nieruchomościami
--------------------------------------------------
wykonanie 4.805 zł tj. 96,1 % planu rocznego z przeznaczeniem na opłaty rzeczoznawców za wycenę lokali wraz z  podziałami gruntu pod sprzedaż.
 
Administracja publiczna
Wydatki w okresie sprawozdawczym wynoszą kwotę 1.314.444 zł  na planowane roczne w kwocie 1.386.742 zł tj. 94,79 %  w tym:
 
zadania zlecone
-----------------------
wykonanie 57.700 zł tj. 100% planu rocznego finansowo wydatki związane z USC, ewidencją ludności, dowodami osobistymi i obroną cywilną,
 
finansowanie rady gminy i komisji
------------------------------------------
plan roczny 72.360 zł wykonanie 70.896 zł tj. 97,98%
 
W okresie sprawozdawczym Radni Gminy Brzuze obradowali na 11 sesjach, 62 posiedzeniach komisji, finansowano stałe diety przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy.                                          
 
finansowanie urzędu gminy
-----------------------------------------
plan roczny 1.010.714 zł wykonanie 978.928 zł tj. 96,85% w tym:
- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 701.784 zł na plan
  roczny 726.358 zł tj. 96,62% w tym: 4 etaty pracowników zatrudnionych
  w ramach prac interwencyjnych w grudniu 2.130 zł /do refundacji/,
- delegacje służbowe i ryczałty na rozjazdy 18.804 zł tj. 91,73% planu rocznego
- wpłaty na PFRON 12.649 zł tj. 93% planu
- energia 4.226 zł tj. 82,1% planu rocznego
- materiały i wyposażenie 93.447 zł na plan roczny 93.928 zł tj. 99,5%
  /opał 30.955, materiały biurowe i druki , prenumerata czasopism i przepisów
  prawnych 28.374zł, środki czystości, doposażenie pomieszczeń biurowych
  /księgowość , pomieszczenie socjalne  itp./
- zakup usług remonowych – wymiana tablicy rozdzielczej 4.284 zł tj. 93%
- zakup usług pozostałych 95.933 zł na plan roczny 98.166 zł tj. 97,7%
  /opłata skredytowana za przesyłki listowe, abonament i rozmowy telefoniczne
  22.174 zł, obsługa prawna 11.712 zł, informatyczna, opieka autorska i   abonament programu „Lex” 3.780 zł, usługi BIP 4.319 zł, konserwacja ksera i centralki telefonicznej, wywóz  nieczystości, usługi kominiarskie, opłaty za udział  w szkoleniach, naprawa  sprzętu biurowego, ochrona  itp./,
- opłaty za usługi internetowe 5.366 zł
- ubezpieczenia majątkowe 22.470 zł tj. 97,7% planu rocznego,
- środki na zakupy inwestycyjne planowane w kwocie 20.000 zł wykonane
  w kwocie 19.965 zł tj. 99,8% /uzupełnienie komputeryzacji urzędu/
 
 
- pozostała działalność w administracji
  ----------------------------------------------
  planowane roczne wydatki w kwocie 242.468 zł wykonane w kwocie
  205.863 zł tj. 84,9% w tym:
- dofinansowanie do dożynek powiatowych AGRA 2005 – 1.000 zł
  - wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin Rypinskich dotyczące zadania pod nazwą „Budowa Regionanlengo Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych” wynikających z procentowego udziału gmin współfinansujących zadanie                w kwocie 94.330 zł
  - diety sołtysów za udział w posiedzeniach 11.402 zł, zwrot kosztów podróży         
    za kontakt  z urzędem i organem gminy 13.600 zł,  
  - fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów /byłych pracowników/
    oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 9.500 zł
  - badania lekarskie oraz środki bhp pracowników robót publicznych 2.979 zł
  - finansowanie pokazów żywieniowych i obchodów jubileuszowych KGW
    oraz „Dnia Matki” i „Dnia Kobiet” „ Jajeczko wielkanocne” na kwotę 3.742zł
  - zorganizowanie i finansowanie konkursów „Palm Wielkanocnych”-1.039zł, 
dofinansowanie konkursu „Cztery pory roku”, zakup słodyczy z okazji Dnia Dziecka, „ Lato z Gminą Brzuze” – impreza pod patronatem Wójta Gminy   
Brzuze, „Czy znasz swoją gminę” itp., uczestnicy otrzymali upominki
na kwotę 5.282 zł                   
- Lato z gminą Brzuze w sołectwie Brzuze oraz Wieś Dobrzyńska w Zbiorach
  Dóbr Kultury” (dotacja z budżetu Wojewody Kujawsko –Pomorskiego w ramach konkursu „Moja Wieś” w kwocie 7.100zł  środki własne w kwocie 3.872 zł
- VIII Dożynki Gminne w Ostrowitem 7.442 zł
- wydanie „Biuletynu Informacyjnego Gminy Brzuze”-1.622 zł                                
- prowizja za obsługę bankową 21.386 zł 
- pozostałe wydatki bieżące 29.667 zł /prace zlecone, ogłoszenia w prasie,
opłaty za czynności egzekucyjne, opłata za wpis do hipoteki, inkaso opłaty targowej, artykuły na spotkania okolicznościowe, czasopisma dla sołtysów/
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
wydatki poniesione w kwocie 28.177zł na plan 28.177zł tj. 100% w tym:
- wydatki poniesione w kwocie 950zł w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone,  prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
- wydatki poniesione w związku z przeprowadzeniem wyborów prezydenta RP w kwocie 16.929zł,
- wydatki poniesione w związku z poniesionymi kosztami na przeprowadzenie
wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 10.298zł
 
 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan roczny 129.000 zł wykonanie 82.246 zł tj. 63,76%
 
Komendy Wojewódzkie Policji
-------------------------------------
planowane roczne wydatki w kwocie 30.000zł na dofinansowanie zakupu pojazdu marki Combi Wan Renault Expression 1.5 DCI z przeznaczeniem dla Rewiru Dzielnicowych w Brzuzem z siedzibą w Ostrowitem,
wykorzystano w 100%
 
Ochotnicze  Straże Pożarne
--------------------------------
planowane wydatki pożarnicze w  kwocie 99.000zł wykorzystano w wysokości
52.246zł tj. 52,77% w tym  konserwatorzy sprzętu pożarniczego i nagroda komendanta gminnego  24.089 zł, energia 1.276 zł, paliwo 6.340 zł, części zamienne i remonty pojazdów 3.150 zł, materiały do remontu strażnic 13.909zł w tym  3.289zł –siatka dla OSP Żałe, 3.450zł okna dla OSP Gulbiny,  pozostałe wydatki bieżące 3.482 zł /turniej wiedzy pożarniczej, szkolenia,  legalizacja gaśnic, przeglądy samochodów/. Planowane środki do zakup inwestycyjny – karosacja pojazdu pożarniczego  bez realizacji w okresie sprawozdawczym.
 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan roczny 22.400 zł wykonanie 14.400 zł tj.64,28 %, wydatki dotyczą wynagrodzenia za inkaso sołtysów, zakup materiałów.
 
Różne rozliczenia – rezerwa ogólna na wydatki bieżące na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 45.800 nie  rozdysponowana w okresie sprawozdawczym.                                      
 
Oświata i wychowanie
Plan roczny 4.206.267 zł wykonanie 4.087.919 zł tj. 97,19% w tym:
 
Szkoły podstawowe plan roczny 2.019.009 zł wykonanie 1.964.818 zł tj. 97,32%
------------------------
Finansowane są 4 szkoły pełne o łącznej liczbie oddziałów 24, uczniów 439
zatrudnienie 31 etaty nauczycieli pełnozatrudnionych , 11,25 etatu obsługi i administracji.
 
Płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.684.087 zł tj. 97,5 % planu rocznego, delegacje służbowe 8.340 zł tj. 92,67 % planu rocznego, energia 25.153 zł tj. 91,5 % planu rocznego, pomoce naukowe 2.016 zł tj. 85,4 % planu rocznego, planowana wyprawka szkolna  w kwocie 4.704 zł ( w ramach otrzymanej dotacji zakupione zostały podręczniki dla klas I na rok szkolny 2005/2006 ),   pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół wyniosły kwotę 104.897 zł tj. 99,3 % planu rocznego w tym: opał 69.630 zł , artykuły biurowe i prenumerata czasopism 5.200 zł, środki czystości i bhp 876 zł, artykuły gospodarcze, drobny sprzęt i materiały do bieżących remontów 14.150 zł, wyścig rowerowy „CROSS” 492zł, Sabacik 296zł itp,  pozostałe usługi 36.971 zł tj. 89,5 % planu rocznego /usługi telefoniczne, internetowe, abonament, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, naprawa sprzętu, opłata za kurs BHP i gospodarcze korzystanie ze środowiska, legalizacja gaśnic, badania lekarskie i opłaty sanepidu/.
Wydatki inwestycyjne  w kwocie 97.563 zł tj. 98,3% zostały zrealizowane           w  kwocie 20.103 zł  na zadanie pod nazwą „Wymiana okien w Szkole Podstawowej  w Trąbinie”  i „Docieplenie dachu  i elewacji Szkoły Podstawowej w Trąbinie” na kwotę 76.693 zł.
 
 
przedszkola przy szkołach podstawowych /oddziały zerowe/
-----------------------------------------------------------------------------
plan roczny 324.647 zł  wykonanie 313.661 zł tj. 96,6 %
finansowane 5 oddziałów, 76 dzieci, zatrudnienie 6 i 6/22 etatu nauczycieli
i 3 etaty obsługi Płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 289.549 zł tj. 98,6 % planu rocznego, delegacje służbowe 2.539 zł tj. 90,7 % planu, energia 2.538 zł. tj. 97,6 % planu, zakup materiałów i usług pozostałych
3.948 zł tj. 99,95%, zakup środków żywności 14.545 zł tj. 69,3%
Nadmienia się, że w przedszkolu samorządowym znajduje się oddział zerowy,
którego finansowanie z wyłączeniem płac i pochodnych od płac nauczyciela
pozostaje w przedszkolu. Dzieci z oddziału zerowego objęte są opieką przedszkolną przed i po zakończeniu zajęć w oddziale jak również korzystają z wyżywienia.
                                         
gimnazjum
--------------
plan roczny 1.523.592 zł wykonanie 1.517.069 zł tj. 99,6 %
12 oddziałów, 272 uczniów, zatrudnienie 12 nauczycieli pełnozatrudnionych i 11 niepełnozatrudnionych, 8 etatów obsługa i administracja.
Płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze  956.490 zł  tj. 99,6 % planu rocznego, delegacje służbowe 3.979 zł tj. 99,5 % planu, energia 13.055 zł tj. 87 % planu, pomoce naukowe 2.999 zł tj. 100 % planu, pozostałe wydatki bieżące 88.573 zł tj. 100 % w tym: opał 68.982 zł, materiały biurowe , druki i czasopisma 11.178 zł, środki czystości i BHP 1.883 zł, doposażenie pomieszczeń 1.565 zł  w tym zakup lamp  4.479 zł, SKKT 486 zł,  / remont klasopracowni matematycznej/ pozostałe usługi 14.200 zł tj. 100 % planu rocznego /wywóz nieczystości, naprawa sprzętu, usługi internetowe, abonament i rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, usługi kominiarskie i opłaty do sanepidu i za gospodarcze korzystanie ze środowiska/.
 Wydatki inwestycyjne  na plan 443.119zł wykorzystano w kwocie 436.773 zł na zadanie „Wymiana okien, docieplenie budynku i wykonanie elewacji Gimnazjum Gminy Brzuze w Ostrowitem-etap II
 w kwocie  247.830 zł i etap I   83.289 zł środki PAOW na pokrycie zobowiązania z 2004r.,  na „Wymianę okien w sali gimnastycznej Gimnazjum Gminy Brzuze
w Ostrowitem” w kwocie 46.434zł, „Docieplenie i wykonanie elewacji Sali gimnastycznej Gimnazjum Gminy Brzuze w Ostrowitem” w kwocie 58.143 zł                 
 
dowożenie uczniów do szkół
----------------------------------------
plan roczny 140.530zł wykorzystano w kwocie 129.547 zł tj. 92,18 % w tym: płace  i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze kierowcy 29.643 zł, wynagrodzenie na zlecenie kierowcy oraz 2 opiekunów 14.302 zł, paliwo i oleje 52.439zł, legalizacja gaśnic,  części zamienne i remonty pojazdów 27.156 zł, zakup biletów dla uczniów szkół specjalnych 6.007 zł.
 
Zespól Ekonomiczno-Administracyjny ds. Oświaty
--------------------------------------------------------------  
plan roczny 127.026 zł wykonanie 124.224  tj. 97,79%
Płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 3 etaty 101.692zł
 tj.99,97% planu  rocznego, delegacje służbowe 397 zł, energia 1000zł,   materiały biurowe, druki przepisy prawne, czasopisma, program komputerowy znaczki pocztowe łącznie 10.690zł, pozostałe usługi bieżące 10.445 zł /opieka autorska i usługi informatyczne, abonament i rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, naprawa sprzętu, szkolenia/.
 
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
-----------------------------------------------------------------
plan roczny 16.113 zł wykonanie 7.194 zł tj. 44,65%
 
pozostała działalność w oświacie
---------------------------------------------
plan roczny 55.350 zł wykonanie 31.406 zł tj. 56,74% planu rocznego, środki zostały wykorzystane na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 30.885 zł oraz kwota 71 zł  artykuły na spotkania /konkurs na dyrektorów/, oraz 450 zł w tym 100 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych przeznaczono dla komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu
zawodowego.
 
 
Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan roczny 45.000 zł wykonanie 42.637 zł tj. 94,7% z przeznaczeniem na realizację zamierzeń w zakresie problemów alkoholowych określonych „Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” zrealizowany przez powołaną komisję.
 
W okresie sprawozdawczym prowadziły zajęcia 3 świetlice środowiskowe.
oraz  w Gimnazjum prowadzone są zajęcia z małej przedsiębiorczości Zorganizowano ferie zimowe w szkołach połączone z zajęciami edukacyjno-profilaktycznymi, zorganizowano imprezę profilaktyczno-sportową „VII Maraton Trzeźwości”, maraton sołecki z  rozgrywkami sportowymi oraz konkursy plastyczne, rysunkowe zakończone nagrodami, W miesiącu lutym zorganizowano I Gminny Przegląd Szkolnych Teatrów Profilaktycznych,
„Żyj zdrowo i trzeźwo”, Gminne forum dyskusyjne „Samorząd przeciw patologiom”. Doposażono świetlice środowiskowe zakupiono materiały profilaktyczne i czasopisma oraz ogólnokrajowy program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Przeprowadzony został konkurs wiedzy o szkodliwości alkoholu w ramach „Dni Rodziny”.  W punkcie interwencyjnym przyjmuje psycholog. Psycholog przeprowadza rozmowy z osobami uzależnionymi od alkoholu i ich rodzinami, wydała 3 opinie do sądu o stopniu uzależnienia osób nadużywających alkoholu.
 
Pomoc społeczna – wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym 1.780.075 zł
na plan roczny 1.815.973 tj. 98 % w tym:
 
zadania zlecone - /środki rządowe/
---------------------------------------------
plan 1.196.960 zł wykonanie 1.184.378 zł tj. 98,95%  otrzymanej dotacji w tym:
a) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz  składki na ubezpieczenia   emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    1.129.193 zł, wykorzystano w kwocie 1.116.611zł tj. w 98,88%  (zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 12.582 zł  w miesiącu grudniu 2005r.), w tym wykorzystano dotację na  zasiłki rodzinne – 7.580 świadczeń, dodatki do zasiłków rodzinnych 4.485   świadczeń,  zasiłki pielęgnacyjne 700 świadczeń,  świadczenia pielęgnacyjne   252 świadczenia, zaliczki alimentacyjne 116 świadczeń, składki na  ubezpieczenie społeczne, 3.500 zł  otrzymano na organizację stanowiska pracy – zakup zestawu komputerowego i wykorzystano w 100%                       
b)  na   ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia
  z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne  na plan 11.000 zł,
wykorzystano w 100%
 c) zasiłki   i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  na plan 53.267 zł,  wykorzystano w 100% /zasiłki stałe otrzymywały 23 osoby, wypłacono 215 świadczeń/
 
 
zadania własne gminy /dofinansowanie zadań własnych /
--------------------------------------------------------------------
plan roczny  619.013 zł wykonanie  595.697 zł  96 % w tym:
 
a) pomoc społeczna na zasiłki i pomoc w naturze otrzymano 173.903 zł.                 
  wykorzystano w 100% . Z pomocy korzystało 185 rodzin i wypłacono
  1.062 świadczenia,
b)  pozostała działalność na plan 188.020 zł wykonano 187.982 zł tj. 99,9 % w tym otrzymano dotację w kwocie 98.020zł tj., 100% planu i wykorzystano        w 100%  na program posiłek dla potrzebujących w szkołach podstawowych, gimnazjum  i przedszkolu. Dożywianiem objętych zostało 753 dzieci i młodzieży. Wydano 100.118 posiłków oraz pomoc w postaci paczek żywnościowych             i zasiłków celowych na żywność otrzymało łącznie 186 osób. Z budżetu gminy przeznaczono na ten cel 50.000 zł., oraz na zasiłki celowe i pomoc w naturze 35.962zł i 4.000zł z tytułu zdarzenia losowego   ( pomoc pogorzelcom).  
c/ dodatki mieszkaniowe 89.658 zł tj. 81,5 % planu rocznego / środki gminy bez dotacji/.
d/ finansowanie ośrodka pomocy społecznej, płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze wykonanie 144.154 zł tj. 98 % w tym dofinansowanie  84.200 zł  i środki ST POMOST w kwocie 2.620zł oraz środki własne w kwocie 57.334 zł,
 
Edukacyjna opieka wychowawcza
plan roczny 477.722 zł wykonanie 442.931  zł tj. 92,7%
 
świetlice szkolne /z dożywianiem/
----------------------------------------------
plan roczny 329.341 zł wykonanie 300.362 zł tj. 91,2%
finansowane są 4 świetlice w tym: 3 przygotowujące posiłki do 1 dowożone
zatrudnienie 6,5 etatu
       Płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 156.186 zł tj. 98,1 % planu rocznego, delegacje służbowe 801zł, środki żywności 110.750 zł  tj.81,2 %
planu rocznego /odpłatność 100% na dochody gminy/, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.929 zł na zakup materiałów biurowych i środków czystości.
W ramach środków PAOW w kwocie 11.206 zł i własnych w kwocie 15.740 zł
dokonano zakupu doposażenia  świetlic szkolnych w Ugoszczu, Trąbinie i Radzynku.
 
pozostała działalność, wykonanie 142.569 zł tj. 96,1% planu rocznego
----------------------------
z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów
 
 
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     
plan roczny 284.641 zł wykonanie 248.818 zł  tj. 87,41 % w tym:
 
gospodarka ściekowa i ochrona wód
-----------------------------------------------
plan roczny 30.941 zł wykonanie 23.082 zł tj. 74,6 %
Bieżące utrzymanie  oczyszczalni  ścieków 2.864 zł tj. 30,15 % planu rocznego
w tym /energia – 509zł , naprawa i montaż pompy 1.381zł/.
 20.218 zł tj. 96,55 % z przeznaczeniem na zapłatę faktury  za wykonanie opracowania  dokumentacji projektowo kosztorysowej dla sieci kanalizacyjnej        w Gminie Brzuze zapłacono ostatnią fakturę częściową w kwocie  12.200 zł, studium wykonalności 6.000 zł, za specyfikację techniczną
976 zł, wypisy i podział działki 1.042 zł
 
oświetlenie ulic, placów i dróg
----------------------------------------
plan roczny 81.000 zł wykonanie 71.644 zł tj. 88,45 %
energia 47.621 zł , pozostałe usługi 24.023 zł / przestawienia zegarów, naprawy bieżące i awaryjne, wymiana opraw 16.779 zł/, wymiana szafki oświetleniowej
w miejscowości Brzuze 1.754zł                                         
 
pozostała działalność
-----------------------------
plan roczny 172.700 zł wykonanie 154.092 zł tj. 89,23 % w tym:
 
- zakup farb do malowania przystanków i wiat , naprawa pokryć dachowych na łączną kwotę 2.181 zł,
- wykonanie opracowania ekofizjograficznego 7.421zł
- remont chodników  120.313 zł w tym  wykonanie zatoki autobusowej w Ugoszczu  9.471 zł,  wykonanie parkingu chodnika w Trąbinie 48.956 zł
 wykonanie chodnika w miejscowości Ostrowite 25.300, Brzuzem 4.500 zł
 Gulbiny – 3.260zł,
- zakup oznakowania 6.760zł
- pozostałe usługi wykonanie  3.387 zł /w tym za wykonanie map do sporządzenia projektu 374 zł, sporządzenie projektów decyzji o warunkach  zabudowy 1.250 zł,/
-wydatki inwestycyjne w kwocie 14.030zł poniesione zostały na zakup 3 wiat przystankowych do Ugoszcza-2szt i Ostrowitego.
 
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan roczny 209.593 zł wykonanie 124.305 zł tj. 59,31 % w tym:
 
świetlice wiejskie
-----------------------
 plan 133.023 zł wykonanie 54.629 zł tj. 41,1% z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic  zakup oleju opałowego 7.307zł materiały do remontu świetlic  Trąbin, Trąbin Rumunki, Gulbiny   w kwocie 3.855zł za energię 1.755 zł, monitorowanie obiektu 1.318zł,  za wykonanie kosztorysu i projektu  5.713 zł, zakup komputerów w kwocie 13.855zł, wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w Ugoszczu 11.828zł w tym zakup kostki,  zakup i potarcie drewna 6.460 zł, materiały do wykonania ogrodzenia 2.538 zł
 
biblioteki
----------------
plan roczny 56.450 zł wykonanie 54.873 zł tj. 97,21 %
W okresie sprawozdawczym finansowano bibliotekę gminną i 3 punkty filialne zlokalizowane w szkołach,
Zatrudnienie 3 osoby w tym: 1 i 1/4 etatu oraz ryczałt 30godz./
Płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 45.342 zł, delegacje służbowe 354 zł, zakup książek 2.658 zł,  prenumerata czasopism 875 zł,  zakup grzejników 140zł, zakup regału 888zł, zakup usług pozostałych  2.323zł pozostałe wydatki w kwocie 2.293 zł
                                       
pozostała działalność w kulturze
---------------------------------------------
plan roczny 20.120 zł wykonanie 14.803 zł tj. 73,57 %
W okresie sprawozdawczym finansowano  zajęcia  z zespołem szkolnym            w SP   w Radzynku oraz prowadzenie gminnego zespołu folklorystycznego „FAMILIANKI” w kwocie 8.142 zł, zakupiono nagrody w kwocie 2.542zł           dla zespołu, płyty i papier 426 zł,  oraz 1.601zł /transport zespołu, artykuły spożywcze,  przygotowanie napisu na  baner itp./ dofinansowano wyjazd zespołu SABACIK na konkurs piosenki „Zatańcz z nami” do Częstochowy w kwocie 1.014zł, artykuły do renowacji gminnej kolekcji dóbr kultury 1.078zł
 
 
 
 
 
 
Kultura fizyczna i sport
plan roczny 81.000 zł wykonanie 72.664 zł tj. 89,71% w tym:
 
pozostała działalność
--------------------------
- finansowanie „ IX Rajdu Trzynastu Jezior” 1.260 zł
- zorganizowano i przeprowadzono rozgrywki w piłce halowej pod nazwą
  „Liga Sołecka” łączne wydatki 994 zł, turniej siatkówki w Gimnazjum
   w Ostrowitem 223zł  
- zakup żwiru i przygotowanie plaży 2.638zł, zakup drewna 2.729zł
- profilowanie boiska 6.344, materiały do ogrodzenia 2.590zł
- wpisowe do Ligi Siatkowej  GIMSPORT - 550zł,
- zakup blachodachówki na pokrycie domku na plaży 2.531zł, pozostałe 
  materiały 1.565zł
- wydatki inwestycyjne  w kwocie 51.240zł zrealizowano na zadanie pod nazwą ”Budowa pomostu kąpielowego na jeziorze  Brzuskim”
 
Wydatki w okresie sprawozdawczym realizowano zgodnie z planem budżetowym i obowiązującymi przepisami. Zadania inwestycyjne zostały przedstawione przy wykonaniu poszczególnych działów.
 
Realizując budżet gminy za rok sprawozdawczy 2005r. uzyskano wynik ujemny (deficyt ) w kwocie 306.644 zł przy planowanym deficycie po zmianach                 w kwocie 828.084 zł
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2.767.184 zł  zostaje zmniejszona
o deficyt roku sprawozdawczego i wynosi 2.460.540 zł
 
Obsługę bankową prowadzi jeden bank – spółdzielczy.
Środki zgromadzone na koniec okresu sprawozdawczego umożliwią prawidłową realizację zadań z początkiem nowego roku budżetowego.
 
 
 
 Brzuze, 17 marca 2006r.
       
 

metryczka


Wytworzył: Admin (1 czerwca 2006)
Opublikował: (1 czerwca 2006, 08:06:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6300