Uchwały Rady Gminy

Uchwała XXXVII/145/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 27 lutego 2006 roku
w sprawie:
regulaminu wynagradzania nauczycieli uchwała (1107kB) word

Uchwała XXXVII/146/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 27 lutego 2006 roku
w sprawie:
określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania uchwała (260kB) word

Uchwała XXXVII/147/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 27 lutego 2006 roku
w sprawie:
szczegółowych zadas udzielania zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, finansowanej ze środków własnych gminy uchwała (95kB) word

Uchwała XXXVII/148/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 27 lutego 2006 roku
w sprawie:
nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy nieruchomości stanowiącej własność OSP w Trąbinie uchwała (96kB) word

Uchwała XXXVII/149/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 27 lutego 2006 roku
zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/144/05 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2005 roku, w sprawie uchwalenia budźetu gminy na rok 2006. uchwała (132kB) word

Uchwała XXXVII/150/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 27 lutego 2006 roku
w sprawie:
zatwierdzenia planów stałych Komisji Rady Gminy uchwała (85kB) word

Uchwała XXXVII/151/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 27 lutego 2006 roku
w sprawie:
powołania Komisji Inwentaryzacyjnej uchwała (86kB) word

Uchwała XXXVIII/152/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 27 kwietnia 2006 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Brzuze za 2005 rok uchwała (132kB) word

Uchwała XXXVIII/153/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 27 kwietnia 2006 roku
w sprawie:
powołania Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzuzem i nadania jej statutu uchwała (210kB) word

Uchwała XXXVIII/154/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 27 kwietnia 2006 roku
w sprawie:
nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy nieruchomości stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych uchwała (136kB) word

Uchwała XXXVIII/155/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 27 kwietnia 2006 roku
w sprawie:
nabycia nieruchomości od gminnego zasobu nieruchomości uchwała (124kB) word

Uchwała XXXVIII/156/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 27 kwietnia 2006 roku
w sprawie:
ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzuze uchwała (895kB) word

Uchwała XXXVIII/157/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 27 kwietnia 2006 roku
w sprawie:
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek budżetowych działających w zakresie oświaty /nie będacych nauczycielami/ oraz wartości jednego punktu do ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego uchwała (132kB) word

Uchwała XXXVIII/158/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 27 kwietnia 2006 roku
zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/143/05 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2005 roku, w sprawie przyjęcia Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Brzuze uchwała (160kB) word

Uchwała XXXVIII/159/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 27 kwietnia 2006 roku
w sprawie:
szczegółowych zasad udzielania zapomogi z tyt. urodzenia dziecka finansowanej ze środków własnych gminy uchwała (135kB) word

Uchwała XXXVIII/160/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 27 kwietnia 2006 roku
zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/144/05 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2005 roku, w sprawie uchwalenia budźetu gminy na rok 2006. uchwała (152kB) plik

Uchwała XXXIX/161/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 06 czerwca 2006 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/142/05 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2005 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Brzuze. uchwała (131kB) word

Uchwała XXXIX/162/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 06 czerwca 2006 roku w sprawie: okręgów wyborczych uchwała (196kB) word

Uchwała XXXIX/163/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 06 czerwca 2006 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/144/05 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2005 roku, w sprawie uchwalenia budźetu gminy na rok 2006. uchwała (242kB) plik

Uchwała XXXIX/164/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 06 czerwca 2006 roku w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania w zakresie finansowania inwestycji wspólnej pod nazwą "Zakup pojemników oraz budowa utwardzonych punktów zbiórki odpadów komunalnych" realizowanej przez Związek Gmin Rypińskich uchwała (211kB) plik

Uchwała XL/165/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie: przyjęcia opłat za 1m3 wody. uchwała (130kB) word

Uchwała XL/166/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie: przyjęcia stawki opłat za 1m3 ścieków wprowadzanych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych. uchwała (124kB) word

Uchwała XL/167/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie: ustanowienia pomników przyrody na terenie gminy. uchwała (491kB) word

Uchwała XL/168/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Rozwoju miejscowości Ostrowite na lata 2006-2015. uchwała (106kB) word

Uchwała XL/169/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie: nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości. uchwała (121kB) word

Uchwała XL/170/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 18 lipca 2006 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/144/05 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2005 roku, w sprawie uchwalenia budźetu gminy na rok 2006. uchwała (370kB) word

Uchwała XL/171/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania. uchwała (132kB) word

Uchwała XL/172/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie: zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WPriN.DW.IV.0911 - 39/06 z dnia 11 lipca 2006 roku o stwierdzeniu nieważności uchwały. uchwała (143kB) plik

Uchwała XLI/173/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy nieruchomości położonych w miejscowości Trąbin Rumunki. uchwała (238kB) word

Uchwała XLII/174/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 10 października 2006 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/144/05 Rady Gminy Brzuze zdnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia budżetu gminy na 2006 r. uchwała (1243kB) word

Uchwała XLIII/175/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 27 października 2006 roku w sprawie: zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/128/05 z dnia 29 sierpnia 2005r. w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brzuze. uchwała (107kB) word

Uchwała XLIII/176/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 27 pażdziernika 2006 roku w sprawie : nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości. uchwała (113kB) word

Uchwała I/1/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie: powołania Komisji Struktuacyjnej. uchwała (56kB) word

Uchwała I/2/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu glosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Brzuze. uchwała (250kB) word

Uchwała I/3/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie: wyboru przewodniczącego Rady Gminy Brzuze. uchwała (63kB) word

Uchwała I/4/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brzuze. uchwała (258kB) word

Uchwała I/5/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brzuze. uchwała (67kB) word

Uchwała I/6/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie: powołania Komisji Struktuacyjnej. uchwała (60kB) word

Uchwała I/7/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie: regulaminu głosowania dotyczącego wyboru komisji stałych Rady Rady Gminy Brzuze. uchwala (82kB) word

Uchwała I/8/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie: określenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy. uchwała (102kB) word

Uchwała I/9/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie: zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy XXVIII/114/05 z dnia 30 marca 2005r. w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brzuze. uchwała (125kB) word

Uchwała II/10/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 06 grudnia 2006 roku w sprawie: wyboru Przedstawicieli Gminy Brzuze do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej. uchwała (63kB) word

Uchwała II/11/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 06 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 r. uchwała (443kB) word

Uchwała II/12/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 06 grudnia 2006 roku w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2007 r. uchwała (194kB) word

Uchwała II/13/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 06 grudnia 2006 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od srodków transportowych na 2007 r. uchwała (325kB) word

Uchwała II/14/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 06 grudnia 2006 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2007 r. uchwała (85kB) word

Uchwała II/15/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 06 grudnia 2006 roku w sprawie: wyboru sołtysów i rad sołeckich. uchwała (259kB) word

Uchwała III/16/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: wyznaczeniu przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich. uchwała (65kB) word

Uchwała III/17/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta. uchwała (88kB) word

Uchwała III/18/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w uchwalenia budżetu gminy na 2006 r. uchwała (1009kB) word

Uchwała III/19/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Brzuze na 2007 rok. uchwała (1293kB) word

metryczka


Wytworzył: admin (16 sierpnia 2006)
Opublikował: (16 sierpnia 2006, 09:16:02)

Ostatnia zmiana: Michał Przybylski (26 lutego 2008, 14:42:59)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11741