Budżet na rok 2007


UCHWAŁA Nr V/28/07
RADY GMINY BRZUZE
z dnia 22 marca 2007r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,d” oraz lit.,,i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 11.058.365 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
w tym :
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie na kwotę 2.046.550 zł
- dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
na kwotę 60.000 zł
- subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 4.589.361 zł z tego:
część oświatowa w kwocie 3.166.534 zł
część wyrównawcza w kwocie 1.419.164 zł
część równoważąca w kwocie 3.663 zł
- środki z programów strukturalnych i spójności UE 449.600 zł
/ z tytułu realizacji zadania w 2006r. – środki SPO /.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.182.952 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie na kwotę 2.046.550 zł
- wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych na kwotę 60.000 zł
2. W wydatkach ustalonych w § 2 pkt. 1 wyodrębnia się:
a) wydatki bieżące w kwocie 10.502.952 zł w tym:
- wynagrodzenia w kwocie 3.849.720 zł
- pochodne od wynagrodzeń 822.796 zł
b) wydatki majątkowe i inwestycyjne w kwocie 680.000 zł
3. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 60.000 zł.

§ 3. Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Określa się wieloletni program inwestycyjny zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 124.587 zł.
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego, nadwyżką budżetową
pochodzącą z lat ubiegłych.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających ich
źródło, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000 zł, na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Dotacje podmiotowe dla:
- gminnych instytucji kultury na łączną kwotę -104.000 zł,
/Gminna biblioteka publiczna w Ostrowitem/
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 33.000 zł,
2) wydatki - 57.500 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek
zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 4.438.581 zł, realizującej obsługę oświaty i wychowania oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i
projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków
zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości
określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
b)z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną
kwotę 1.000.000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach
poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków majątkowych
4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2006 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Głosowało 15 radnych :
- za przyjęciem uchwały było 9 radnych,
- przeciw - 6 radnych

Plan dochodów budżetowych na rok 2007 (554kB) word
Plan wydatków budżetowych na rok 2007 (1241kB) word

metryczka


Wytworzył: Agata Ciechanowskka (26 kwietnia 2007)
Opublikował: (26 kwietnia 2007, 12:22:35)

Ostatnia zmiana: (26 kwietnia 2007, 13:10:00)
Zmieniono: dodanie załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4416