Ogłoszenie o naborze ofert

Wójt Gminy Brzuze, 87-517 Brzuze 62 działając na podstawie art. 4 pkt. 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655, zmiany: Dz. U. z 2008 r. nr 171, poz.1058) zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie bez przetargowym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy na zadanie pod nazwą:
 
„Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowości Ostrowite”
 
Zakres zamówienia:
  • ­ około 100 m2 kostki brukowej
  • ­około 50 mb obrzeża trawnikowego
  • ­ około 50 mb krawężnika ulicznego
z materiału Zamawiającego.

W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2, spełniają warunki art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wysokość Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: 08.06.2009  roku – 30.06.2009 roku
Kryterium oceny oferty będzie najniższa cena – 100%.
Termin związania ofertą: 30 dni
Oferty należy składać pisemnie na załączonym formularzu ofertowym w Urzędzie Gminy Brzuze w pok.  nr 1A w terminie do dnia 05.06.2009 roku do godz. 900.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.06.2009 roku o godz. 910 w siedzibie Urzędu Gminy Brzuze pok. nr 4.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Brzuze:
  • Karol Górski, pok. nr 1A tel. (0 54) 270 11 23 lub 270 11 38, e-mail: ug_brzuze@wp.pl
  • Mariusz Tomaszewski, pok. nr 1 tel. (0 54) 270 11 23 lub 270 11 38, e-mail: ug_brzuze@wp.pl 
                                            Wójt Gminy Brzuze
                                            Jan Koprowski

metryczka


Wytworzył: Michał Przybylski (29 maja 2009)
Opublikował: Michał Przybylski (29 maja 2009, 08:44:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1882