Uchwały Rady Gminy

Uchwała Nr XXIII/124/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie: Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  dla Gminy Brzuze na 2009 rok. Pobierz (1528kB) pdf

Uchwała Nr XXIII/125/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków OSP biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Pobierz (179kB) pdf

Uchwała Nr XXIII/126/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 stycznia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Gulbiny. Pobierz (106kB) pdf

Uchwała Nr XXIII/127/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie: przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla wójta gminy. Pobierz (134kB) pdf

Uchwała Nr XXIII/128/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie: powołania skarbnika gminy. Pobierz (175kB) pdf

Uchwała Nr XXIV/129/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 11 marca 2009 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Brzuze za 2008 rok. Pobierz (294kB) pdf

Uchwała Nr XXIV/130/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 11 marca 2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego nabycia na własność Gminy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Giżynek. Pobierz (411kB) pdf

Uchwała Nr XXIV/131/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 11 marca 2009 r.
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek budżetowych działających w zakresie pomocy społecznej oraz wartości jednego  punktu ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Pobierz (257kB) pdf

Uchwała Nr XXIV/132/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 11 marca 2009 r.
w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego w celu realizacji projektu w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Pobierz (436kB) pdf

Uchwała Nr XXIV/133/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 11 marca 2009 r.
zmieniająca ustawę w sprawie budżetu na rok 2009. Pobierz (1680kB) pdf

Uchwała Nr XXIV/134/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 11 marca 2009 r.
w sprawie: przyjęcia planów pracy komisji stałych rady gminy. Pobierz (1325kB) pdf

Uchwała Nr XXV/135/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 marca 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żałe na lata 2009-2019. Pobierz (333kB) pdf

Uchwała Nr XXV/136/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 marca 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trąbin na lata 2009-2019. Pobierz (328kB) pdf

Uchwała Nr XXV/137/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 marca 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piskorczyn na lata 2009-2019. Pobierz (320kB) pdf

Uchwała Nr XXV/138/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 marca 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Giżynek na lata 2009-2019. Pobierz (324kB) pdf

Uchwała Nr XXV/139/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 marca 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gulbiny na lata 2009-2019. Pobierz (324kB) pdf

Uchwała Nr XXV/140/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 marca 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Okonin na lata 2009-2019. Pobierz (317kB) pdf

Uchwała Nr XXV/141/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 marca 2009 r.
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek budżetowych działających w zakresie oświaty /nie będących nauczycielami/ oraz wartości jednego  punktu ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Pobierz (244kB) pdf

Uchwała Nr XXV/142/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 marca 2009 r.
w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli. Pobierz (124kB) pdf

Uchwała Nr XXV/143/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 marca 2009 r.
zmieniająca ustawę w sprawie budżetu na rok 2009. Pobierz (1979kB) pdf

Uchwała Nr XXVI/144/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 kwietnia 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Brzuze za 2008 rok Pobierz (456kB) pdf

Uchwała Nr XXVI/145/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 kwietnia 2009 r.
w sprawie utworzenia obwodu głosowania Pobierz (268kB) pdf

Uchwała Nr XXVI/146/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 kwietnia 2009 r.
w sprawie dzierżawy gruntu Pobierz (297kB) pdf

Uchwała Nr XXVI/147/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 kwietnia 2009 r.
w sprawie odpłatnego nabycia na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Giżynek Pobierz (320kB) pdf

Uchwała Nr XXVI/148/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 kwietnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2009
Część I - Pobierz (4793kB) pdf
Część II - Pobierz (1189kB) pdf

Uchwała Nr XXVII/149/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 maja 2009 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Ostrowitem, nadania aktu założycielskiego i statutu Pobierz (4297kB) pdf

Uchwała Nr XXVII/150/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 maja 2009 r.
w sprawie dzierżawy gruntu w miejscowości Żałe Pobierz (203kB) pdf

Uchwała Nr XXVII/151/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 maja 2009 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Marianowo Pobierz (485kB) pdf

Uchwała Nr XXVII/152/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 maja 2009 r.
w sprawie przyjęcia taryfy opłat za 1 m3 wody Pobierz (187kB) pdf

Uchwała Nr XXVII/153/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 maja 2009 r.
w sprawie przyjęcia taryfy opłat za 1 m3 ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych Pobierz (228kB) pdf

Uchwała Nr XXVII/154/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 maja 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2009 Pobierz (2803kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/155/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 8 lipca 2009 r.
w sprawie dzierżawy części gruntu plaży położonej w miejscowości Brzuze Pobierz (224kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/156/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 8 lipca 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków OSP biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym Pobierz (308kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/157/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 8 lipca 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2009
Część I - Pobierz (4314kB) pdf
Część II - Pobierz (1031kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/158/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 8 lipca 2009 r.
w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2010 roku Pobierz (185kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/159/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 3 sierpnia 2009 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Marianowo Pobierz (222kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/160/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 3 sierpnia 2009 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Okonin Pobierz (568kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/161/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 3 sierpnia 2009 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Giżynek Pobierz (549kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/162/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 3 sierpnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2009 Pobierz (4113kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/163/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 3 sierpnia 2009 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Ostrowitem, nadania aktu założycielskiego i statutu Pobierz (4576kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/164/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 3 sierpnia 2009 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Pobierz (374kB) pdf

Uchwała Nr XXX/165/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 września 2009 r.
zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na rok 2009
Część I - Pobierz (4436kB) pdf
Pobierz (3690kB) pdf

Uchwała Nr XXX/166/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 września 2009 r.
w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Pobierz (205kB) pdf

Uchwała Nr XXX/167/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 września 2009 r.
w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Pobierz (278kB) pdf

Uchwała Nr XXXI/168/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie dzierżawy części gruntu położonej w miejscowości Ostrowite z przeznaczeniem na cele rolnicze Pobierz (217kB) pdf

Uchwała Nr XXXI/169/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie dzierżawy części gruntu położonej w miejscowości Ugoszcz dla potrzeb sieci cyfrowej telefonii komórkowej GSM Pobierz (292kB) pdf

Uchwała Nr XXXI/170/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 października 2009 r.
zmieniająca uchwałę nr XXV/142/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 marca 2009 r. w sp[rawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Pobierz (205kB) pdf

Uchwała Nr XXXI/171/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla dyrektorów placówek oświatowych, pedagoga szkolnego i logopedy na terenie gminy Brzuze Pobierz (340kB) pdf

Uchwała Nr XXXI/172/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze Pobierz (1000kB) pdf

Uchwała Nr XXXI/173/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 października 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2009
Część I - Pobierz (4485kB) pdf
Część II - Pobierz (3102kB) pdf

Uchwała Nr XXXII/174/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzuzem Pobierz (1826kB) pdf

Uchwała Nr XXXII/175/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 należacego do Gminy Brzuze Pobierz (536kB) pdf

Uchwała Nr XXXII/176/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Pobierz (208kB) pdf

Uchwała Nr XXXII/177/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w budynku świetlicy w Brzuzem z przenzaczeniem na pomieszczenie Rewiru Dzielnicowych w Brzuzem Pobierz (263kB) pdf

Uchwała Nr XXXII/178/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie najmu dwóch lokali użytkowych połozonych w budynku Urzędu Gminy Brzuze z przeznaczeniem na punkt kasowy Oddziału Banku Spółdzielczego w Skępem Pobierz (298kB) pdf

Uchwała Nr XXXII/179/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli Pobierz (623kB) pdf

Uchwała Nr XXXII/180/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę nr XXV/142/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Pobierz (281kB) pdf

Uchwała Nr XXXII/181/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2009 Pobierz (6339kB) pdf

Uchwała Nr XXXII/182/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie dzierżawy części dachu na budynku Gimnazjum Gminy Brzuze w Ostrowitem Pobierz (212kB) pdf

Uchwała Nr XXXII/183/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2010 r. Pobierz (234kB) pdf

Uchwała Nr XXXII/184/09 rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r. Pobierz (555kB) pdf

Uchwała Nr XXXII/185/09 rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok Pobierz (1135kB) pdf

Uchwała Nr XXXII/186/09 rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie dzierżawy zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Brzuze z przeznaczeniem na cele rolnicze Pobierz (284kB) pdf

Uchwała Nr XXXII/187/09 rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Brzuze z przeznaczeniem na cele rolnicze Pobierz (297kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/188/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2009 Pobierz (4459kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/189/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr XX/87/04 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzuzem Pobierz (228kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/190/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 należących do Gminy Brzuze Pobierz (253kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/191/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzuze na 2010 rok Pobierz (3750kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/192/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie udzielenia dofinansowania w ramach "Gminnego Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni" Pobierz (3986kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/193/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie budżetu na rok 2010
Część I - Pobierz (4907kB) pdf
Część II - Pobierz (4698kB) pdf
Część III - Pobierz (4044kB) pdf
Część IV - Pobierz (4120kB) pdf
Część V - Pobierz (3325kB) pdf
Część VI - Pobierz (4080kB) pdf
Część VII - Pobierz (3241kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krystian Gurtowski (16 listopada 2009)
Opublikował: Krystian Gurtowski (16 listopada 2009, 12:16:47)

Ostatnia zmiana: Michał Przybylski (23 kwietnia 2010, 13:33:43)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9987