Zarządzenia Wójta Gminy Brzuze na rok 2012

Zarządzenie Nr 1/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 4 stycznia 2012 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu pobierz... (199kB) pdf

Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 23 stycznia 2012 roku
w sprawie powołania komisji pobierz... (209kB) pdf

Zarządzenie Nr 3/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31 stycznia 2012 roku
zmieniające uchwałę Nr XI/90/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2012 pobierz... (142kB) pdf

Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31 stycznia 2012 roku
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2011 pobierz... (86kB) pdf

Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 26 marca 2012 roku
w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzuze, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Brzuze - za 2011 rok pobierz... (616kB) pdf

Zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Brzuze w 2012 roku, powołania Komisji Konkursowej i Regulaminu prac Komisji oraz szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów, a w szczególności kryteriów oceny wniosków i kontroli wykonania zadań z zakresu sportu oraz określenia ramowego wzoru umowy na realizację zadań w zakresie sportu pobierz... (518kB) pdf

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 marca 2012 roku
zmieniające zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 07.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminie Brzuze oraz w Urzędzie Gminy Brzuze pobierz... (213kB) pdf

Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 18 kwietnia 2012 roku
zmieniające uchwałę Nr XI/90/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2012 pobierz... (304kB) pdf

Zarządzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 20 kwietnia 2012 roku
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2012 roku pobierz... (189kB) pdf

Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 20 kwietnia 2012 roku
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Brzuze pobierz...

Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 kwietnia 2012 roku
w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Referatu Rozwoju Gminy w Urzędzie Gminy Brzuze pobierz... (292kB) pdf

Zarządzenie Nr 12/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 kwietnia 2012 roku
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy - pełniącego obowiązki Kierownika Referatu Rozwoju Gminy do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej pobierz... (367kB) pdf

Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok pobierz...

Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 20 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej pobierz... (90kB) pdf

Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2012 roku
zmieniające zarządzenie Nr 1/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 07.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminie Brzuze oraz w Urzędzie Gminy Brzuze pobierz... (91kB) pdf

Zarządzenie Nr 16/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2012 roku
zmieniające uchwałę Nr XI/90/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2012 pobierz... (168kB) pdf

Zarządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie przystąpienia do organizacji konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Gminy Brzuze w Ostrowitem pobierz... (62kB) pdf

Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 6 lipca 2012 roku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego pobierz... (63kB) pdf

Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 6 lipca 2012 roku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego pobierz... (64kB) pdf

Zarządzenie Nr 20/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 6 lipca 2012 roku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego pobierz... (63kB) pdf

Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 6 lipca 2012 roku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego pobierz... (63kB) pdf

Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 6 lipca 2012 roku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego pobierz... (63kB) pdf

Zarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 9 lipca 2012 roku
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej pobierz... (73kB) pdf

Zarządzenie Nr 24/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 12 lipca 2012 roku
w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej na potrzebę zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze w zakresie obejmującym obszar położony w miejscowości Gulbiny (dz. nr 1/12 i 1/16) pobierz... (251kB) pdf

Zarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 13 lipca 2012 roku
zmieniające uchwałę Nr XI/90/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2012 pobierz... (198kB) pdf

Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 23 lipca 2012 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Gimnazjum Gminy Brzuze w Ostrowitem pobierz... (205kB) pdf

Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 23 lipca 2012 roku
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2012 roku pobierz... (88kB) pdf

Zarządzenie Nr 28/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 23 lipca 2012 roku
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach "Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna". pobierz... (337kB) pdf

Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 23 lipca 2012 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Ugoszcz, Brzuze, Ostrowite, Przyrowa i Mościska oraz głównych przewodów kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rypin i miasta Rypin" pobierz... (203kB) pdf

Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 23 lipca 2012 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Ugoszcz, Brzuze, Ostrowite, Przyrowa i Mościska oraz głównych przewodów kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rypin i miasta Rypin" pobierz... (214kB) pdf

Zarządzenie Nr 31/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 lipca 2012 roku
zmieniające zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 07.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminie Brzuze oraz w Urzędzie Gminy Brzuze pobierz... (346kB) pdf

Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 lipca 2012 roku
w sprawie sprzedaży lokali w drodze bezprzetargowej dotychczasowym najemcom pobierz... (260kB) pdf

Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31 lipca 2012 roku
zmieniające uchwałę Nr XI/90/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2012 pobierz... (571kB) pdf

Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31 lipca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia konkursu oraz powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Gminy Brzuze w Ostrowitem pobierz... (325kB) pdf

Zarządzenie Nr 35/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 24 sierpnia 2012 roku
zmieniające uchwałę Nr XI/90/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2012 pobierz... (419kB) pdf

Zarządzenie Nr 36/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 27 sierpnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Brzuze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury  - za pierwsze półrocze 2012 roku pobierz... (251kB) pdf

Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 06 września 2012 roku
zmieniające zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 07.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminie Brzuze oraz w Urzędzie Gminy Brzuze pobierz... (198kB) pdf

Zarządzenie Nr 38/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 21 września 2012 roku
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy Brzuze na 2012 rok pobierz... (426kB) pdf

Zarządzenie Nr 39/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 24 września 2012 roku
w sprawie uchylenia zarządzenia pobierz... (132kB) pdf

Zarządzenie Nr 40/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 24 września 2012 roku
w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej na potrzebę zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze w zakresie obejmującym obszar położony w miejscowości Gulbiny (dz. nr 1/12 i 1/16) pobierz... (428kB) pdf

Zarządzenie Nr 41/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28 września 2012 roku
zmieniające uchwałę Nr XI/90/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2012 pobierz... (1728kB) pdf

Zarządzenie Nr 42/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 15 października 2012 roku
zmieniające uchwałę Nr XI/90/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2012 pobierz... (1668kB) pdf

Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 23 października 2012 roku
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2012 roku pobierz... (184kB) pdf

Zarządzenie Nr 44/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 23 października 2012 roku
w sprawie ustalenia zasad odpłatności za udostępnienie arkusza kopii lub wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego w Urzędzie Gminy Brzuze pobierz... (391kB) pdf

Zarządzenie Nr 45/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 2 listopada 2012 roku
w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów, kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych pobierz... (239kB) pdf

Zarządzenie Nr 46/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 12 listopada 2012 roku
w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2013-2016 oraz projektu budżetu Gminy Brzuze na rok 2013 pobierz... (197kB) pdf

Zarządzenie Nr 47/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22 listopada 2012 roku

zmieniające zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Ugoszcz, Brzuze, Ostrowite, Przyrowa i Mościska oraz głównych przewodów kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rypin i miasta Rypin". pobierz... (308kB) pdf

Zarządzenie Nr 48/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22 listopada 2012 roku
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Brzuze na rok 2012 pobierz... (304kB) pdf

Zarządzenie Nr 49/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 07 grudnia 2012 roku
zmieniające uchwałę Nr XI/90/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2012 pobierz... (858kB) pdf

Zarządzenie Nr 50/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 11 grudnia 2012 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pobierz... (193kB) pdf

Zarządzenie Nr 51/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31 grudnia 2012 roku
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ugoszczu pobierz... (230kB) pdf

Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31 grudnia 2012 roku
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radzynku pobierz... (233kB) pdf

Zarządzenie Nr 53/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31 grudnia 2012 roku
zmieniające uchwałę Nr XI/91/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2012-2015 pobierz... (1328kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Przybylski (9 stycznia 2012)
Opublikował: Michał Przybylski (9 stycznia 2012, 08:28:57)

Ostatnia zmiana: Michał Przybylski (1 lutego 2013, 08:46:34)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4805