Uchwały Rady Gminy

Uchwała Nr XII/93/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 16 lutego 2012 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Brzuze pobierz... (345kB) pdf

Uchwała Nr XII/94/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 16 lutego 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012 pobierz... (934kB) pdf

Uchwała Nr XII/95/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 16 lutego 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dotychczasowym najemcom 4 lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Ostrowite wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości pobierz... (101kB) pdf

Uchwała Nr XII/96/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 16 lutego 2012 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych rady gminy pobierz... (510kB) pdf

Uchwała Nr XIII/97/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brzuze" pobierz... (8911kB) pdf

Uchwała Nr XIII/98/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 lutego 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012 pobierz... (905kB) pdf

Uchwała Nr XIV/99/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2013 roku pobierz... (205kB) pdf

Uchwała Nr XIV/100/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 marca 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012 pobierz... (1178kB) pdf

Uchwała Nr XIV/101/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie uchylenia uchwały pobierz... (215kB) pdf

Uchwała Nr XIV/102/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze obejmującego obszar położony w miejscowości Gulbiny (dz. nr 1/12 i 1/16) pobierz... (325kB) pdf

Uchwała Nr XIV/103/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi D. K. na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzuzem pobierz... (270kB) pdf

Uchwała Nr XIV/104/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie zwolnienia gminnego zakładu budżetowego w Brzuzem z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Brzuze pobierz... (207kB) pdf

Uchwała Nr XV/105/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2011 rok pobierz... (116kB) pdf

Uchwała Nr XV/106/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Brzuze pobierz... (125kB) pdf

Uchwała Nr XV/107/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 czerwca 2012 r.
w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Ostrowite pobierz... (132kB) pdf

Uchwała Nr XV/108/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 czerwca 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012 pobierz... (533kB) pdf

Uchwała Nr XV/109/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 czerwca 2012 r.
zmieniająca uchwałę Nr XI/91/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2012 - 2015 pobierz... (1051kB) pdf

Uchwała Nr XV/110/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 czerwca 2012 r.
w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg pobierz... (333kB) pdf

Uchwała Nr XV/111/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 czerwca 2012 r.
w sprawie odpłatnego nabycia na własność Gminy Brzuze prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Ostrowite pobierz... (124kB) pdf

Uchwała Nr XVI/112/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 05 września 2012 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Ostrowite pobierz... (215kB) pdf

Uchwała Nr XVI/113/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 05 września 2012 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Ostrowite pobierz... (217kB) pdf

Uchwała Nr XVI/114/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 05 września 2012 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Ostrowite pobierz... (216kB) pdf

Uchwała Nr XVI/115/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 05 września 2012 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Ostrowite pobierz... (216kB) pdf

Uchwała Nr XVI/116/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 05 września 2012 r.
w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Ugoszcz pobierz... (230kB) pdf

Uchwała Nr XVI/117/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 05 września 2012 r.
w sprawie dzierżawy gruntów położonych w miejscowości Dobre pobierz... (187kB) pdf

Uchwała Nr XVI/118/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 05 września 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Brzuze pobierz... (286kB) pdf

Uchwała Nr XVI/119/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 05 września 2012 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pobierz... (152kB) pdf

Uchwała Nr XVI/120/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 05 września 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012 pobierz... (2934kB) pdf

Uchwała Nr XVI/121/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 05 września 2012 r.
w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Północnego Mazowsza pobierz... (164kB) pdf

Uchwała Nr XVI/122/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 05 września 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Ostrowite na lata 2010-2020 pobierz... (131kB) pdf

Uchwała Nr XVI/123/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 05 września 2012 r.

w sprawie odpłatnego nabycia na własność Gminy Brzuze prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Ugoszcz pobierz... (218kB) pdf

Uchwała Nr XVI/124/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 05 września 2012 r.
w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy nieruchomości położonej w miejscowości Ostrowite pobierz... (147kB) pdf

Uchwała Nr XVII/125/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie dzierżawy gruntu położonego w miejscowości Giżynek pobierz... (163kB) pdf

Uchwała Nr XVII/126/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przekazanie na własność gminy nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Ostrowite, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzuze pobierz... (279kB) pdf

Uchwała Nr XVII/127/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012 pobierz... (3483kB) pdf

Uchwała Nr XVII/128/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pobierz... (604kB) pdf

Uchwała Nr XVII/129/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie okręgów wyborczych pobierz... (1535kB) pdf

Uchwała Nr XVII/130/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pobierz... (231kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/131/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 listopada 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r. pobierz... (347kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/132/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 listopada 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r. pobierz... (654kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/133/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 listopada 2012 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2013 r. pobierz... (242kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/134/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 listopada 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso pobierz... (368kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/135/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 listopada 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012 pobierz... (3294kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/136/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 listopada 2012 r.
w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego pobierz... (564kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/137/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 listopada 2012 r.
w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego pobierz... (560kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/138/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Ostrowite pobierz... (228kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/139/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 listopada 2012 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Ostrowite pobierz... (229kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/140/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Ostrowite pobierz... (228kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/141/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 listopada 2012 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Ostrowite pobierz... (228kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/142/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 listopada 2012 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Ostrowite pobierz... (228kB) pdf

Uchwała Nr XIX/143/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 3 grudnia 2012 r.
w sprawie Programu współpracy Gminy Brzuze z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz wolontariatem w 2013 roku pobierz... (613kB) pdf

Uchwała Nr XIX/144/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 3 grudnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012 pobierz... (1234kB) pdf

Uchwała Nr XIX/145/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 3 grudnia 2012 r.
w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Ostrowite pobierz... (102kB) pdf

Uchwała Nr XIX/146/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 3 grudnia 2012 r.
w sprawie odpłatnego nabycia na własność Gminy Brzuze prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Ostrowite pobierz... (101kB) pdf

Uchwała Nr XX/147/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012 pobierz... (1784kB) pdf

Uchwała Nr XX/148/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę Nr XI/91/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2012-2015 pobierz... (1225kB) pdf

Uchwała Nr XX/149/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków w następnym roku budżetowym pobierz... (596kB) pdf

Uchwała Nr XX/150/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzuze na 2013 roku pobierz... (2344kB) pdf

Uchwała Nr XX/151/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" pobierz... (107kB) pdf

Uchwała Nr XX/152/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów pobierz... (128kB) pdf

Uchwała Nr XX/153/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie Programu współpracy Gminy Brzuze z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz wolontariatem w 2013 roku pobierz... (1059kB) pdf

Uchwała Nr XX/154/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzuze pobierz... (106kB) pdf

Uchwała Nr XX/155/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzuze pobierz... (102kB) pdf

Uchwała Nr XX/156/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierz... (107kB) pdf

Uchwała Nr XX/157/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Brzuze pobierz... (274kB) pdf

Uchwała Nr XX/158/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie budżetu na rok 2013 pobierz... (1928kB) pdf

Uchwała Nr XX/159/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2013-2016 pobierz... (2603kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Przybylski (1 marca 2012)
Opublikował: Michał Przybylski (1 marca 2012, 13:28:19)

Ostatnia zmiana: Michał Przybylski (7 stycznia 2013, 12:07:57)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8452