Zarządzenia Wójta Gminy Brzuze na rok 2013

Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 10 stycznia 2013 roku
w sprawie rozliczenia dotacji celowej przekazanej jako pomoc finansowa Gminie Miasta Rypina pobierz... (170kB) pdf

Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 10 stycznia 2013 roku
w sprawie rozliczenia dotacji celowej dla Gminnego Klubu Sportowego "Pojezierze Brzuze" pobierz... (172kB) pdf

Zarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 14 stycznia 2013 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu pobierz... (184kB) pdf

Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 18 stycznia 2013 roku
w sprawie powołania komisji pobierz... (91kB) pdf

Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28 stycznia 2013 roku
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2012 roku pobierz... (180kB) pdf

Zarządzenie Nr 6/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 04 lutego 2013 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej pobierz... (173kB) pdf

Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22 lutego 2013 roku
zmieniające uchwałę Nr XX/159/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2013-2016 pobierz... (1473kB) pdf

Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22 lutego 2013 roku
zmieniające zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 07.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminie Brzuze oraz w Urzędzie Gminy Brzuze pobierz... (470kB) pdf

Zarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22 lutego 2013 roku
w sprawie ustalenia wzorów dokumentów w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów, kosztów i funduszu oraz ustalenia poziomu istotności, po przekroczeniu którego jednostki dokonują wzajemnych wyłączeń pobierz... (930kB) pdf

Zarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 25 marca 2013 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzuze, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Brzuze - za 2012 rok pobierz... (221kB) pdf

Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28 marca 2013 roku
zmieniające uchwałę Nr XX/159/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2013-2016 pobierz... (1703kB) pdf

Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29 marca 2013 roku
zmieniające uchwałę Nr XX/158/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2013 pobierz... (845kB) pdf

Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2013 roku pobierz... (118kB) pdf

Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29 kwietnia 2013 roku
zmieniające uchwałę Nr XX/158/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2013 pobierz... (681kB) pdf

Zarządzenie Nr 15/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 13 maja 2013 roku
zmieniające zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 07.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminie Brzuze oraz w Urzędzie Gminy Brzuze pobierz... (541kB) pdf

Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 21 maja 2013 roku
zmieniające uchwałę Nr XX/158/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2013 pobierz... (938kB) pdf

Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 23 maja 2013 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 r. pobierz... (1985kB) pdf

Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 23 maja 2013 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej pobierz... (1002kB) pdf

Zarządzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 04 czerwca 2013 roku
zmieniające zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 07.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminie Brzuze oraz w Urzędzie Gminy Brzuze pobierz... (2756kB) pdf

Zarządzenie Nr 20/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 04 czerwca 2013 roku
w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Brzuze za 2012 rok pobierz... (1010kB) pdf

Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 21 czerwca 2013 roku
w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury pobierz... (596kB) pdf

Zarządzenie Nr 22/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 21 czerwca 2013 roku
w sprawie zasad udostępniania sal sportowych, pomieszczeń szkolnych, przedszkolnych, stanowiących własność Gminy Brzuze oraz opłat z tego tytułu pobierz... (565kB) pdf

Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28 czerwca 2013 roku
zmieniające uchwałę Nr XX/159/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2013-2016 pobierz... (1574kB) pdf

Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 01 lipca 2013 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Brzuze w 2013 roku, powołania Komisji Konkursowej i Regulaminu prac Komisji oraz szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów, a w szczególności kryteriów oceny wniosków i kontroli wykonania zadań z zakresu sportu oraz określenia ramowego wzoru umowy na realizację zadań w zakresie sportu pobierz... (215kB) pdf

Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie pobierz... (43kB) word
Załącznik Nr 2 - Regulamin pobierz... (59kB) word
Załącznik Nr 3 - Wzór oferty pobierz... (95kB) word
Załącznik Nr 4 - Wzór umowy pobierz... (52kB) word
Załącznik Nr 5 - Wzór sprawozdania pobierz... (122kB) word

Zarządzenie Nr 25/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 01 lipca 2013 roku
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego pobierz... (172kB) pdf

Zarządzenie Nr 26/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 01 lipca 2013 roku
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego pobierz... (173kB) pdf

Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22 lipca 2013 roku
zmieniające uchwałę Nr XX/158/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2013 pobierz... (526kB) pdf

Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22 lipca 2013 roku
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2013 roku pobierz... (606kB) pdf

Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22 lipca 2013 roku
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach "Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - Wyprawka szkolna" pobierz... (145kB) pdf

Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 08 sierpnia 2013 roku
zmieniające zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 07.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminie Brzuze oraz W urzędzie Gminy Brzuze pobierz... (148kB) pdf

Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 09 sierpnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - za pierwsze półrocze 2013 roku pobierz... (257kB) pdf

Zarządzenie Nr 32/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 21 sierpnia 2013 roku
ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Brzuze w 2013 roku, powołania Komisji Konkursowej i Regulaminu prac Komisji oraz szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów, a w szczególności kryteriów oceny wniosków i kontroli wykonania zadań z zakresu sportu oraz określenia ramowego wzoru umowy na realizację zadań w zakresie sportu pobierz... (244kB) pdf

Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie pobierz... (475kB) pdf
Załącznik Nr 2 - Regulamin pobierz... (554kB) pdf
Załącznik Nr 3 - Wzór oferty pobierz... (636kB) pdf
Załącznik Nr 4 - Wzór umowy pobierz... (587kB) pdf
Załącznik Nr 5 - Wzór sprawozdania pobierz... (545kB) pdf

Zarządzenie Nr 33/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 21 sierpnia 2013 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego i pomocy nauczyciela w Punkcie Przedszkolnym z siedzibą w Szkole Podstawowej w Ugoszczu w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług Edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - "WCZESNY START INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ" POKL.09.01.01-04-058/12. pobierz... (138kB) pdf

Zarządzenie Nr 34/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28 sierpnia 2013 roku
zmieniające uchwałę Nr XX/158/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2013 pobierz... (1918kB) pdf

Zarządzenie Nr 35/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 16 września 2013 roku
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy Brzuze na 2013 rok pobierz... (407kB) pdf

Zarządzenie Nr 36/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 20 września 2013 roku
w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielania upoważnień i pełnomocnictw Pani Agacie Ciechanowskiej - Sekretarzowi Gminy Brzuze pobierz... (442kB) pdf

Zarządzenie Nr 37/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 24 października 2013 roku
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Brzuze pobierz... (438kB) pdf

Zarządzenie Nr 38/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 24 października 2013 roku
w sprawie wprowadzenia "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Brzuze" oraz "Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Brzuze" pobierz... (166kB) pdf

Zarządzenie Nr 39/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 24 października 2013 roku
pobierz... (100kB) pdf

Zarządzenie Nr 40/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 25 października 2013 roku
zmieniające uchwałę Nr XX/158/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2013 pobierz... (2654kB) pdf

Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 25 października 2013 roku
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2013 roku pobierz... (170kB) pdf

Zarządzenie Nr 42/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29 października 2013 roku
w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo podczas nieobecności Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radzynku pobierz... (111kB) pdf

Zarządzenie Nr 43/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29 października 2013 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi - wyznaczonemu do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radzynku do podejmowania działań w zakresie zaciągania zobowiązań na rzecz gminy w ramach kierowania jednostką budżetową pobierz... (145kB) pdf

Zarządzenie Nr 44/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 5 listopada 2013 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pobierz... (269kB) pdf

Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 8 listopada 2013 roku
w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2014-2017 oraz projektu budżetu Gminy Brzuze na rok 2014 pobierz... (236kB) pdf

Zarządzenie Nr 46/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 19 listopada 2013 roku

zmieniające uchwałę Nr XX/158/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na rok 2013 pobierz... (1651kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Przybylski (14 stycznia 2013)
Opublikował: Michał Przybylski (14 stycznia 2013, 10:06:59)

Ostatnia zmiana: Michał Przybylski (2 grudnia 2013, 12:23:10)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5417