Zarządzenia Wójta Gminy Brzuze na rok 2014

Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 7 stycznia 2014 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu pobierz... (155kB) pdf

Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 21 stycznia 2014 roku
w sprawie rozliczenia dotacji celowej przekazanej jako pomoc finansowa Gminie Miasta Rypina na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pobierz... (149kB) pdf

Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 21 stycznia 2014 roku
w sprawie rozliczenia dotacji celowej dla Powiatu Rypińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z podnośnikiem do prowadzenia działań ratowniczych dla Komendy Powiatowej PSP w Rypinie pobierz... (140kB) pdf

Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 21 stycznia 2014 roku

w sprawie rozliczenia dotacji celowej dla Gminnego Klubu Sportowego "Pojezierze Brzuze" pobierz... (145kB) pdf

Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29 stycznia 2014 roku
zmieniające uchwałę Nr XXIX/218/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu na rok 2014 pobierz... (1634kB) pdf

Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 stycznia 2014 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2013 roku pobierz... (201kB) pdf

Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 14 lutego 2014 roku
zmieniające zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 07.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminie Brzuze oraz w Urzędzie Gminy Brzuze pobierz... (223kB) pdf

Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie zmian w regulaminie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w jednostkach samorządu gminy Brzuze
pobierz... (267kB) pdf

Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Brzuze pobierz... (213kB) pdf

Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 17 marca 2014 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze pobierz... (127kB) pdf

Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 17 marca 2014 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Brzuze w 2014 roku, powołania Komisji Konkursowej i Regulaminu prac Komisji oraz szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów a w szczególności kryteriów oceny wniosków i kontroli wykonywania zadań z zakresu sportu oraz określenia ramowego wzoru umowy na realizację zadań w zakresie sportu.
pobierz... (243kB) pdf
Załącznik 1 (43kB) word
Załącznik 2 (59kB) word
Załącznik 3 (95kB) word
Załącznik 4 (52kB) word
Załącznik 5 (122kB) word

Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzuze, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Brzuze - za 2013 rok pobierz... (409kB) pdf

Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 27 marca 2014 r.
zmieniające uchwałę Nr XXIX/218/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 grudnia 2013 r.  w sprawie budżetu na rok 2014 pobierz... (2781kB) pdf

Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 3 kwietnia 2014 r.
w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Brzuze za 2013 rok pobierz... (772kB) pdf

Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 3 kwietnia 2014 r.
zmieniające zarządzenie Nr 41/2007 Wójta Gminy Brzuze z dnia 20.09.2007 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Urzędzie Gminy Brzuze pobierz... (172kB) pdf

Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 3 kwietnia 2014 r.
zmieniające zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 07.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminie Brzuze oraz Urzędzie Gminy Brzuze pobierz... (254kB) pdf

Zarządzenie Nr 17/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 17 kwietnia 2014 r.
zmieniające uchwałę Nr XXIX/218/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu na rok 2014 pobierz... (2550kB) pdf

Zarządzenie Nr 18/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 23 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za dzień 3 maja 2014 roku pobierz... (183kB) pdf

Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2014 roku pobierz... (237kB) pdf

Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28 kwietnia 2014 r.
zmieniające uchwałę Nr XXIX/218/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu na rok 2014 pobierz... (3427kB) pdf

Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 5 maja 2014 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych pobierz... (722kB) pdf

Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 16 maja 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 r. instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzuzem z siedzibą w Ostrowitem pobierz... (166kB) pdf

Zarządzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22 maja 2014 r.
zmieniające uchwałę Nr XXIX/218/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu na rok 2014 pobierz... (1858kB) pdf

Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 r. pobierz... (1329kB) pdf

Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 4 czerwca 2014 r.
zmieniające zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 07.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminie Brzuze oraz w Urzędzie Gminy Brzuze pobierz... (303kB) pdf

Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2014 r.
zmieniające Uchwałę Nr XXIX/219/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2014-2017 pobierz... (1090kB) pdf

Zarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 18 lipca 2014 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2014 roku pobierz... (1114kB) pdf

Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 11 sierpnia 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowane pobierz... (657kB) pdf

Zarządzenie Nr 29/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 11 sierpnia 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowane pobierz... (656kB) pdf

Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 11 sierpnia 2014 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzuzem do prowadzenia postępowania w sprawach związanych w przyznawaniem Karty Dużej Rodziny pobierz... (582kB) pdf

Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 18 sierpnia 2014 r.
w sprawie powołania komisji pobierz... (533kB) pdf

Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 25 sierpnia 2014 r.
zmieniające uchwałę Nr XXIX/218/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu na rok 2014 pobierz... (1008kB) pdf

Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 26 sierpnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – za pierwsze półrocze 2014 roku pobierz...

Zarządzenie Nr 34/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 26 sierpnia 2014 r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach "Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - Wyprawka szkolna" pobierz... (69kB) pdf

Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrowitem pobierz... (87kB) pdf

Zarządzenie Nr 36/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 26 sierpnia 2014 r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Ostrowitem pobierz... (89kB) pdf

Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 1 września 2014 r.
w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Referatu Rozwoju Gminy w Urzędzie Gminy Brzuze pobierz... (64kB) pdf

Zarządzenie Nr 38/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 1 września 2014 r.
w sprawie powołania komisji pobierz... (52kB) pdf

Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 1 września 2014 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy - pełniącego obowiązki Kierownika Referatu Rozwoju Gminy do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej pobierz... (171kB) pdf

Zarządzenie Nr 40/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 1 września 2014 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Brzuze pobierz... (143kB) pdf

Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 25 września 2014 r.
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy Brzuze na 2015 rok pobierz... (246kB) pdf

Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 26 września 2014 r.
zmieniające Uchwałę Nr XXIX/219/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2014-2017 pobierz... (1128kB) pdf

Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 26 września 2014 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego pobierz... (156kB) pdf

Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 6 października 2014 r.
zmieniające uchwałę Nr XXIX/218/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu na rok 2014 pobierz... (1844kB) pdf

Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 27 października 2014 r.
zmieniające uchwałę Nr XXIX/218/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu na rok 2014 pobierz... (2508kB) pdf

Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 27 października 2014 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2014 roku pobierz... (161kB) pdf

Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 3 listopada 2014 r.
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za dzień 1 listopada 2014 r. pobierz... (114kB) pdf

Zarządzenie Nr 48/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie ogólnodostępności sali wielofunkcyjnej w miejscowości Radzynek pobierz... (112kB) pdf

Zarządzenie Nr 49/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 12 listopada 2014 r.
w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2015-2022 oraz projektu budżetu Gminy Brzuze na rok 2015 pobierz... (91kB) pdf

Zarządzenie Nr 50/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 14 listopada 2014 r.
zmieniające zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 07.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminie Brzuze oraz w Urzędzie Gminy Brzuze pobierz... (987kB) pdf

Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 19 listopada 2014 r.
zmieniające uchwałę Nr XXIX/218/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu na rok 2014 pobierz... (1440kB) pdf

Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 15 grudnia 2014 r.
zmieniające uchwałę Nr XXIX/218/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu na rok 2014 pobierz... (1276kB) pdf

Zarządzenie Nr 53/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014 r.
zmieniające uchwałę Nr XXIX/219/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2014-2017 pobierz... (1429kB) pdf

Zarządzenie Nr 54/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pobierz... (84kB) pdf

Zarządzenie Nr 55/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Brzuze pobierz... (166kB) pdf

Zarządzenie Nr 57/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014 r.
zmieniające uchwałę Nr XXIX/218/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu na rok 2014 pobierz... (285kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Przybylski (18 lutego 2014)
Opublikował: Michał Przybylski (18 lutego 2014, 15:05:24)

Ostatnia zmiana: Michał Przybylski (19 stycznia 2015, 10:44:59)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3603