Uchwały Rady Gminy

Uchwała Nr XXX/220/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych rady gminy pobierz... (835kB) pdf

Uchwała Nr XXX/221/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2015 roku pobierz... (174kB) pdf

Uchwała Nr XXX/222/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 lutego 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Współpracy Gminy Brzuze z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz wolontariatem w 2014 roku pobierz... (128kB) pdf

Uchwała Nr XXX/223/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Brzuze w zakresie dożywiania osób i rodzin, na lata 2014-2020 pobierz... (798kB) pdf

Uchwała Nr XXX/224/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w ramach programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 pobierz... (277kB) pdf

Uchwała Nr XXX/225/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie uchylenia uchwały pobierz... (95kB) pdf

Uchwała Nr XXX/226/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzuze na 2014 rok pobierz... (2981kB) pdf

Uchwała Nr XXX/227/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzuzem pobierz... (123kB) pdf

Uchwała Nr XXX/228/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Trąbin Rumunki pobierz... (197kB) pdf

Uchwała Nr XXX/229/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie odpłatnego nabycia na własność Gminy Brzuze prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Trąbin Rumunki pobierz... (182kB) pdf

Uchwała Nr XXX/230/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 lutego 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2014 pobierz... (406kB) pdf

Uchwała Nr XXXI/231/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 7 marca 2014 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Brzuze do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem "Równe Szanse Dla Każdego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych pobierz... (198kB) pdf

Uchwała Nr XXXI/232/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 7 marca 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2014 pobierz... (1910kB) pdf

Uchwała Nr XXXI/233/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 7 marca 2014 r.
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Brzuze w 2014 roku pobierz... (412kB) pdf

Uchwała Nr XXXI/234/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 7 marca 2014 r.
w sprawie odpłatnego nabycia na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ostrowite pobierz... (89kB) pdf

Uchwała Nr XXXII/235/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 kwietnia 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Rypina na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pobierz... (182kB) pdf

Uchwała Nr XXXII/236/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 kwietnia 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Brzuze w zakresie dożywiania osób i rodzin, na lata 2014-2020 pobierz... (282kB) pdf

Uchwała Nr XXXII/237/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 kwietnia 2014 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania pobierz... (191kB) pdf

Uchwała Nr XXXII/238/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 kwietnia 2014 r.
w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego pobierz... (264kB) pdf

Uchwała Nr XXXII/239/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 kwietnia 2014 r.
w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego pobierz... (265kB) pdf

Uchwała Nr XXXII/240/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Brzuze porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego pobierz... (1110kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/241/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 16 maja 2014 r.
w sprawie uchylenia uchwały pobierz... (238kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/242/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 16 maja 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Brzuze porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego pobierz... (254kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/243/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 16 maja 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2014 pobierz... (2869kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/244/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 16 maja 2014 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/219/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2014-2017 pobierz... (3235kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/245/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 16 maja 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przyrowa pobierz... (131kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/246/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2013 rok pobierz... (94kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/247/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Brzuze pobierz... (103kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/248/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2014 pobierz... (1416kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/249/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem "Równe Szanse Dla Każdego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych pobierz... (165kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/250/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego pobierz... (75kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/251/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 16 lipca 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2014 pobierz... (1645kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/252/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 16 lipca 2014 r.
o wyrażeniu zgody na zmniejszenie kwoty za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego w Kleszczynie pobierz... (61kB) pdf

Uchwała Nr XXXVI/253/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 12 września 2014 r.
w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrem pobierz... (135kB) pdf

Uchwała Nr XXXVI/254/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 12 września 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2014 pobierz... (2348kB) pdf

Uchwała Nr XXXVI/255/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 12 września 2014 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pomostów rekreacyjno-wędkarskich położonych na terenie Gminy Brzuze pobierz... (165kB) pdf

Uchwała Nr XXXVI/256/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 12 września 2014 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania pobierz... (96kB) pdf

Stanowisko Rady Gminy Brzuze z dnia 12 września 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zmniejszenie kwoty za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego w Kleszczynie pobierz... (90kB) pdf

Uchwała Nr XXXVII/257/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 1 października 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ostrowite na lata 2014-2020 pobierz... (1134kB) pdf

Uchwała Nr XXXVII/258/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 1 października 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Radzynek na lata 2014-2020 pobierz... (1095kB) pdf

Uchwała Nr XXXVII/259/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 1 października 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2014 pobierz... (1470kB) pdf

Uchwała Nr XXXVII/260/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 1 października 2014 r.
w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Brzuze pobierz... (262kB) pdf

Uchwała Nr XXXVIII/261/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 listopada 2014 r.
w sprawie Programu współpracy Gminy Brzuze z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz wolontariatem w 2015 roku pobierz... (487kB) pdf

Uchwała Nr XXXVIII/262/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 listopada 2014 r.
w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 pobierz... (2039kB) pdf

Uchwała Nr XXXVIII/263/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 listopada 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ostrowite na lata 2014-2021 pobierz... (745kB) pdf

Uchwała Nr XXXVIII/264/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 listopada 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Radzynek na lata 2014-2021 pobierz... (925kB) pdf

Uchwała Nr XXXVIII/265/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 listopada 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kleszczyn pobierz... (79kB) pdf

Uchwała Nr XXXVIII/266/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 listopada 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2014 pobierz... (1297kB) pdf


------------------------------------------------------------------------------------------


Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Gminy Brzuze pobierz... (579kB) pdf

Uchwała Nr I/2/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej pobierz... (86kB) pdf

Uchwała Nr I/3/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Brzuze pobierz... (96kB) pdf

Uchwała Nr I/4/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brzuze pobierz... (586kB) pdf

Uchwała Nr I/5/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brzuze pobierz... (97kB) pdf

Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2014 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2015 r. pobierz... (131kB) pdf

Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r. pobierz... (1828kB) pdf

Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r. pobierz... (460kB) pdf

Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Brzuze do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą pobierz... (67kB) pdf

Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2014 r.
w sprawie ilościowego określenia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy pobierz... (75kB) pdf

Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy pobierz... (131kB) pdf

Uchwała Nr II/12/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2014 pobierz... (1524kB) pdf

Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2014 pobierz... (1359kB) pdf

Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich pobierz... (55kB) pdf

Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie budżetu na rok 2015 pobierz... (2635kB) pdf

Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2015-2022 pobierz... (1834kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Przybylski (19 lutego 2014)
Opublikował: Michał Przybylski (19 lutego 2014, 12:14:42)

Ostatnia zmiana: Michał Przybylski (29 maja 2015, 08:36:34)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6598