Zarządzenia Wójta Gminy Brzuze na rok 2015

Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 12 stycznia 2015 r.
w sprawie rozliczenia dotacji celowej przekazanej jako pomoc finansowa Gminie Miasta Rypina na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pobierz... (73kB) pdf

Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 12 stycznia 2015 r.
w sprawie rozliczenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrem z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup systemu selektywnego wywołania DSP" pobierz... (73kB) pdf

Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 12 stycznia 2015 r.

w sprawie rozliczenia dotacji celowej dla Gminnego Klubu Sportowego "Pojezierze Brzuze" pobierz... (72kB) pdf

Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 12 stycznia 2015 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzuze pobierz... (90kB) pdf

Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Brzuze pobierz... (414kB) pdf

Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie zatrudnienia Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Brzuzem pobierz... (140kB) pdf

Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie zadań i upoważnienia Zastępcy Kierownika Urzędy Stanu Cywilnego pobierz... (481kB) pdf

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 2 lutego 2015 r.
w sprawie ustalenia regulaminu, terminów, miejsc wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Brzuze pobierz... (828kB) pdf

Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 3 lutego 2015 r.
zmieniające zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 07.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminie Brzuze oraz w Urzędzie Gminy Brzuze pobierz... (308kB) pdf

Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 3 lutego 2015 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2014 roku pobierz... (129kB) pdf

Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 13 lutego 2015 r.
w sprawie zmian w ustaleniu terminów, miejsc wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Brzuze pobierz... (1479kB) pdf

Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 3 marca 2015 r.
w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Brzuze na lata 2015-2020 pobierz... (240kB) pdf

Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 11 marca 2015 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Brzuze w 2015 roku, powołania Komisji Konkursowej i Regulaminu prac Komisji oraz szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów a w szczególności kryteriów oceny wniosków i kontroli wykonania zadań z zakresu sportu oraz określenia ramowego wzoru umowy na realizację zadań w zakresie sportu
pobierz... (192kB) pdf
Załącznik 1 (460kB) pdf
Załącznik 2 (448kB) pdf
Załacznik 3 (481kB) pdf
Załacznik 4 (500kB) pdf
Załącznik 5 (408kB) pdf

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 18 marca 2015 r.
w sprawie: zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Brzuze za 2014 rok pobierz... (1678kB) pdf

Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 23 marca 2015 r.
w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzuze, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Brzuze - za 2014 rok pobierz... (610kB) pdf

Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych pobierz... (1066kB) pdf

Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2015 roku pobierz... (278kB) pdf

Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 23 kwietnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r. Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzuzem z siedzibą w Ostrowitem pobierz... (54kB) pdf

Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29 kwietnia 2015 r.
zmieniające uchwałę Nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015 pobierz... (801kB) pdf

Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 7 maja 2015 r.
zmieniające uchwałę Nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015 pobierz... (646kB) pdf

Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 20 maja 2015 r.
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za dzień 15 sierpnia 2015 roku pobierz... (46kB) pdf

Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22 maja 2015 r.
zmieniające uchwałę Nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015 pobierz... (810kB) pdf

Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok pobierz... (670kB) pdf

Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2015 r.
zmieniające zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 07.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminie Brzuze oraz w Urzędzie Gminy Brzuze pobierz... (103kB) pdf

Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2015 r.
zmieniające Uchwałę Nr III/16/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2015-2022 pobierz... (1245kB) pdf

Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 6 lipca 2015 r.
zmieniające uchwałę Nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015 pobierz... (1103kB) pdf

Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 lipca 2015 r.
w sprawie: informacja z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2015 roku pobierz... (72kB) pdf

Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 lipca 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego pobierz... (54kB) pdf

Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 lipca 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego pobierz... (53kB) pdf

Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 5 sierpnia 2015 r.
zmieniające uchwałę Nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015 pobierz... (863kB) pdf

Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 5 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Brzuze pobierz... (176kB) pdf

Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 12 sierpnia 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum pobierz... (220kB) pdf

Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 20 sierpnia 2015 r.
w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla samorządowego zakładu budżetowego pobierz... (860kB) pdf

Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 25 sierpnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - za pierwsze półrocze 2015 roku pobierz... (83kB) pdf

Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach "Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - Wyprawka szkolna" pobierz... (50kB) pdf

Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Trąbinie pobierz... (72kB) pdf

Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi szkoły do podejmowania działań w zakresie zaciągania zobowiązań na rzecz gminy w ramach kierowania jednostką budżetową pobierz... (65kB) pdf

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 9 września 2015 r.
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy Brzuze na 2016 rok pobierz... (198kB) pdf

Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 10 września 2015 r.
zmieniające uchwałę Nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015 pobierz... (726kB) pdf

Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 21 września 2015 r.
zmieniające uchwałę Nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015 pobierz... (883kB) pdf

Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28 września 2015 r.
w sprawie rozliczenia dotacji celowej udzielonej jako pomoc finansowa Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont drogi powiatowej nr 2213C Ugoszcz-Obory" pobierz... (50kB) pdf

Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 5 października 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych pobierz... (1918kB) pdf

Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 5 października 2015 r.
zmieniające uchwałę Nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015 pobierz... (1394kB) pdf

Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 13 października 2015 r.
zmieniające uchwałę Nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015 pobierz... (1290kB) pdf

Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 16 października 2015 r.
w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru Wójta Gminy Brzuze pobierz... (192kB) pdf

Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22 października 2015 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2015 roku pobierz... (103kB) pdf

Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 23 października 2015 r.
zmieniające uchwałę Nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015 pobierz... (1340kB) pdf

Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 09 listopada 2015 r.
zmieniające uchwałę Nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015 pobierz... (1468kB) pdf

Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2016-2022 oraz projektu budżetu Gminy Brzuze na rok 2016 pobierz... (99kB) pdf

Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 07 grudnia 2015 r.
zmieniające uchwałę Nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015 pobierz... (826kB) pdf

Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 09 grudnia 2015 r.
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za dzień 26 grudnia 2015 r. pobierz... (136kB) pdf

Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pobierz... (163kB) pdf

Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie wydatków kwalifikowalnych do stypendium szkolnego pobierz... (810kB) pdf

Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 17 grudnia 2015 r.
zmieniające uchwałę Nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015 pobierz... (1869kB) pdf

Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2015 r.
zmieniające uchwałę Nr III/16/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2015-2022 pobierz... (1801kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Przybylski (19 stycznia 2015)
Opublikował: Michał Przybylski (19 stycznia 2015, 10:54:30)

Ostatnia zmiana: Michał Przybylski (18 marca 2016, 08:36:40)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3034