Uchwały Rady Gminy

Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 stycznia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015 pobierz... (5175kB) pdf

Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich pobierz... (251kB) pdf

Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy funduszu sołeckiego pobierz... (306kB) pdf

Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych rady gminy pobierz... (1325kB) pdf

Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta pobierz... (311kB) pdf

Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Brzuze pobierz... (281kB) pdf

Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzuze na 2015 rok pobierz... (4900kB) pdf

Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Brzuze i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg pobierz... (200kB) pdf

Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Brzuze na lata 2015-2020 pobierz... (348kB) pdf

Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie dzierżawy gruntu położonego w miejscowości Giżynek pobierz... (295kB) pdf

Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie odpłatnego nabycia na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Somsiory pobierz... (362kB) pdf

Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Somsiory pobierz... (352kB) pdf

Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie odpłatnego nabycia na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kleszczyn pobierz... (352kB) pdf

Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kleszczyn i Żałe pobierz... (600kB) pdf

Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania pobierz... (232kB) pdf

Uchwała Nr V/32/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej pobierz... (311kB) pdf

Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu działalności świetlicy wiejskiej w miejscowości Trąbin pobierz... (936kB) pdf

Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie udzielenia przez Gminę Brzuze pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. "Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego na lata 2015-2020" pobierz... (439kB) pdf

Uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso pobierz... (559kB) pdf

Uchwała Nr V/36/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015 pobierz... (1160kB) pdf

Uchwała Nr V/37/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie zwolnienia gminnego zakładu budżetowego w Brzuzem z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Brzuze pobierz... (325kB) pdf

Uchwała Nr V/38/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli pobierz... (1469kB) pdf

Uchwała Nr V/39/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Rypina na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pobierz... (224kB) pdf

Uchwała Nr V/40/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" pobierz... (472kB) pdf

Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 maja 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ugoszcz pobierz... (89kB) pdf

Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 maja 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Trąbin Rumunki pobierz... (85kB) pdf

Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 maja 2015 r.
w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Giżynku pobierz... (112kB) pdf

Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 maja 2015 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu systemowego pn. "Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Brzuze" pobierz... (107kB) pdf

Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 maja 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015 pobierz... (659kB) pdf

Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 maja 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 2213C Ugoszcz-Obory" pobierz... (101kB) pdf

Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 maja 2015 r.
w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Brzuze w formie ryczałtu miesięcznego pobierz... (120kB) pdf

Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2014 rok pobierz... (90kB) pdf

Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Brzuze pobierz... (119kB) pdf

Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 23 czerwca 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015 pobierz... (1162kB) pdf

Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 23 czerwca 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów pobierz... (58kB) pdf

Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 23 czerwca 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzuze na 2015 rok pobierz... (101kB) pdf

Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym pobierz... (93kB) pdf

Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 lipca 2015 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzuze pobierz... (95kB) pdf

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 lipca 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015 pobierz... (1082kB) pdf

Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania pobierz... (91kB) pdf

Uchwała Nr IX/57/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania zgłoszonej kandydatury na ławnika sądowego pobierz... (85kB) pdf

Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji Informacji o kandydatach na ławników pobierz... (103kB) pdf

Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 września 2015 r.
zmieniająca w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzuze pobierz... (95kB) pdf

Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie dzierżawy części działki położonej w miejscowości Ostrowite z przeznaczeniem na cele rolnicze pobierz... (80kB) pdf

Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Mościska pobierz... (83kB) pdf

Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę pobierz... (92kB) pdf

Uchwała Nr IX/63/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie dopłat związanych ze stosowaniem taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę pobierz... (72kB) pdf

Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 września 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015 pobierz... (1265kB) pdf

Uchwała Nr X/65/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015 pobierz... (572kB) pdf

Uchwała Nr XI/66/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2015 r.
w sprawie Programu współpracy Gminy Brzuze z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz wolontariatem w 2016 roku pobierz... (688kB) pdf

Uchwała Nr XI/67/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Łączonek pobierz... (121kB) pdf

Uchwała Nr XI/68/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łączonek pobierz... (123kB) pdf

Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Marianowo pobierz... (123kB) pdf

Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2015 r.
w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis pobierz... (965kB) pdf

Uchwała Nr XI/71/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015 pobierz... (961kB) pdf

Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2015 r.
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Rypinie pobierz... (64kB) pdf

Uchwała Nr XI/73/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację pn. "Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i remontem dróg powiatowych na terenie powiatu rypińskiego" pobierz... (96kB) pdf

Uchwała Nr XII/74/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2016 r. pobierz... (169kB) pdf

Uchwała Nr XII/75/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. pobierz... (173kB) pdf

Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. pobierz... (179kB) pdf

Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych i informacji podatkowych pobierz... (2462kB) pdf

Uchwała Nr XII/78/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 listopada 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015 pobierz... (1100kB) pdf

Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie uchylenia uchwały pobierz... (165kB) pdf

Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie n własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Ostrowite pobierz... (124kB) pdf

Uchwała Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzuze na 2016 rok pobierz... (2582kB) pdf

Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015 pobierz... (833kB) pdf

Uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie n własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Giżynek pobierz... (151kB) pdf

Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie budżetu na rok 2016 pobierz... (2480kB) pdf

Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2016-2022 pobierz... (2680kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Przybylski (9 lutego 2015)
Opublikował: Michał Przybylski (9 lutego 2015, 14:36:27)

Ostatnia zmiana: Michał Przybylski (13 stycznia 2016, 11:58:19)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4756