Gminna Biblioteka Publiczna w Brzuzem z/s w Ostrowitem

Podstawowe informacje o instytucji:

Ostrowite 188, 87-522 Ostrowite
tel. kontaktowy 608 266 015
e-mail bostr@vp.pl
NIP 892-14-37-397, REGON 340189244

Katalog on-line

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEK W GMINIE BRZUZE


GBP OSTROWITE
FILIA UGOSZCZ
FILIA TRĄBIN

PONIEDZIAŁEK
8:00-16:00
9:00-16:00
NIECZYNNA

WTOREK
10:15-16:00
9:30-16:30
8:00-10:00

ŚRODA
8:00-16:00
NIECZYNNA
NIECZYNNA

CZWARTEK
13:15-16:00
10:00-16:00
8:00-13:00

PIĄTEK
8:00-16:00
NIECZYNNA
NIECZYNNA

SOBOTA
NIECZYNNA
NIECZYNNA
NIECZYNNA


e-mail: bostr@vp.pl
tel. 608 266 015
e-mail: biblioteka.ugoszcz@wp.pl
tel. 692 982 513
tel. 608 266 015- Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej znajduje się w Ostrowitem w "domu kultury".
- Siedziba filii Ugoszcz mieści się w budynku świetlicy w Ugoszczu.
- Siedziba filii Trąbin znajduje się w Szkole Podstawowej w Trabinie.

Struktura organizacyjna

KIEROWNIK: Maria  Kalinowska
BIBLIOTEKARZ:  Emilia  Ornowska
MŁODSZY KSIĘGOWY: Magdalena Czarnecka

Gminna Biblioteka Publiczna działa na podstawie:


1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o Bibliotekach / Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.
2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz. U. Z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. Dz. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.
4. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.
5. Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzuzem z siedzibą w Ostrowitem.

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzuzem z/s w Ostrowitem stała się instytucją kultury  na mocy uchwały  Nr  XXXVIII/153/06  Rady  Gminy  Brzuze  z  dnia 27 kwietnia 2006 roku.

Statut instytucji (486kB) pdf

Rejestr instytucji kultury - informacja

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Brzuze, prowadzony jest zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.), na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia
i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz.189). Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych publikowana i udostępniania jest w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.brzuze.pl) na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia
i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189).

Zarządzenie Wójta Gminy Brzuze z 14 czerwca 2017 r. określa wzory dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy: Wniosek o dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Brzuze, Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury Gminy Brzuze, Odpis pełny z Rejestru Instytucji Kultury Gminy Brzuze, Odpis skrócony z Rejestru Instytucji Kultury Gminy Brzuze.

1. Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej, pozwalającej na sporządzanie z niego wydruków oraz uniemożliwiającej dokonanie wpisu prze osobę nieuprawnioną.
2. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.
3. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.
4. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu - wzór wniosku o dokonanie zmian wpisu w załączeniu. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.
5. Rejestr, informacja o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.brzuze.pl. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
- otwarty dostęp do zawartości rejestru poprzez stronę BIP Gminy Brzuze,
- wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej (wzór wniosku o wydanie odpisu w załączeniu).
6. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.brzuze.pl.
7. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
8. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny (odpis zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej) lub skrócony (odpis zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze). Wzory odpisów w załączeniu.
9. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. poz.1827 ze zm.) wydanie poświadczenia odpisu podlega opłacie skarbowej.
10. Odpisy przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Zarządzenie nr 28/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Brzuze (1208kB) pdf

Księga rejestrowa instytucji kultury (385kB) pdf

Rejestr Instytucji Kultury prowadzony przez gminę Brzuze (157kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Przybylski (12 marca 2015)
Opublikował: Michał Przybylski (12 marca 2015, 08:55:44)

Ostatnia zmiana: Michał Przybylski (25 sierpnia 2020, 09:16:39)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5049