Zarządzenia Wójta Gminy Brzuze na rok 2016

Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 15 stycznia 2016 r.
w sprawie rozliczenia dotacji celowej dla Gminnego Klubu Sportowego "Pojezierze Brzuze" pobierz... (265kB) pdf

Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 26 stycznia 2016 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2015 roku pobierz... (388kB) pdf

Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29 stycznia 2016 r.
zmieniające uchwałę Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016 pobierz... (2516kB) pdf

Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 18 lutego 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Brzuze w 2016 roku, powołania Komisji Konkursowej i Regulaminu prac Komisji oraz szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów a w szczególności kryteriów oceny wniosków i kontroli wykonania zadań z zakresu sportu oraz określenia ramowego wzoru umowy na realizacje zadań w zakresie sportu.
pobierz zarządzenie... (236kB) pdf
Załącznik nr 1 (179kB) pdf
Załącznik nr 2 (299kB) pdf
Załącznik nr 3 (246kB) pdf
Załącznik nr 4 (203kB) pdf
Załącznik nr 5 (185kB) pdf

Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 18 lutego 2016 r.
w sprawie zasad opracowania Planu obrony cywilnej Gminy Brzuze
pobierz... (124kB) pdf

Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 18 lutego 2016 r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Kierowania Obroną Cywilną pobierz... (176kB) pdf

Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzuzem do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzuzem do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach o świadczenie wychowawcze pobierz... (544kB) pdf

Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 14 marca 2016 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzuze, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Brzuze - za 2015 rok pobierz... (643kB) pdf

Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Brzuze za 2015 rok pobierz... (2299kB) pdf

Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22 marca 2016 r.
zmieniające uchwałę Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016 pobierz... (8869kB) pdf

Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r. Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzuzem z siedzibą w Ostrowitem pobierz... (750kB) pdf

Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22 kwietnia 2016 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2016 roku pobierz... (158kB) pdf

Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22 kwietnia 2016 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej pobierz... (77kB) pdf

Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 27 kwietnia 2016 r.
zmieniające uchwałę Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016 pobierz... (1098kB) pdf

Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 9 maja 2016 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 r. pobierz... (625kB) pdf

Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 16 maja 2016 r.
zmieniające uchwałę Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016 pobierz... (1245kB) pdf

Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 16 maja 2016 r.
w sprawie wprowadzenia Planu Obrony Cywilnej Gminy Brzuze pobierz... (57kB) pdf

Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 25 maja 2016 r.
zmieniające uchwałę Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016 pobierz... (808kB) pdf

Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31 maja 2016 r.
zmieniające zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 07.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminie Brzuze oraz w Urzędzie Gminy Brzuze pobierz... (779kB) pdf

Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31 maja 2016 r.
w sprawie zmian w regulaminie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w jednostkach samorządu gminy Brzuze pobierz... (77kB) pdf

Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze pobierz... (82kB) pdf

Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2016 r.
zmieniające Uchwałę Nr XIII/85/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2016-2022 pobierz... (738kB) pdf

Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 5 lipca 2016 r.
zmieniające uchwałę Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016 pobierz... (729kB) pdf

Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 18 lipca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego pobierz... (40kB) pdf

Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 18 lipca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego pobierz... (39kB) pdf

Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 21 lipca 2016 r.
w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach pobierz... (264kB) pdf

Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 27 lipca 2016 r.
zmieniające uchwałę Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016 pobierz... (903kB) pdf

Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 1 sierpnia 2016 r.
w sprawie: przyjęciu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - za pierwsze półrocze 2016 roku pobierz... (82kB) pdf

Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 1 sierpnia 2016 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2016 roku pobierz... (75kB) pdf

Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 01 sierpnia 2016 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze pobierz... (70kB) pdf

Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 1 sierpnia 2016 r.
w sprawie powołania stałych Komisji Likwidacyjnej i Kasacyjnej środków trwałych i wyposażenia Urzędu Gminy Brzuze pobierz... (1147kB) pdf

Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 18 sierpnia 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej pobierz... (52kB) pdf

Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29 sierpnia 2016 r.
w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu pobierz... (54kB) pdf

Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 9 września 2016 r.
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy Brzuze na 2017 rok pobierz... (347kB) pdf

Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 9 września 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Brzuze pobierz... (303kB) pdf

Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29 września 2016 r.
zmieniające uchwałę Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016 pobierz... (1944kB) pdf

Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 4 października 2016 r.
zmieniające uchwałę Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016 pobierz... (1055kB) pdf

Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 7 października 2016 r.
w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Brzuze, jej jednostkach budżetowych i samorządowym zakładzie budżetowym pobierz... (987kB) pdf

Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 12 października 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Brzuze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok pobierz... (836kB) pdf

Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 19 października 2016 r.
w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu do celów służbowych w jazdach lokalnych oraz tytułu podróży służbowej pobierz... (243kB) pdf

Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 24 października 2016 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2016 roku pobierz... (247kB) pdf

Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie rozliczenia dotacji celowych udzielonych jako pomoc finansowa Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadań inwestycyjnych pobierz... (340kB) pdf

Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 7 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2017-2022 oraz projektu budżetu Gminy Brzuze na rok 2017 pobierz... (231kB) pdf

Zarządzenie Nr 44/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22 listopada 2016 r.
zmieniające uchwałę Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016 pobierz... (1462kB) pdf

Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie powołania komisji pobierz... (150kB) pdf

Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 5 grudnia 2016 r.
zmieniające uchwałę Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016 pobierz... (2914kB) pdf

Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 5 grudnia 2016 r.
zmieniające zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 07.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminie Brzuze oraz w Urzędzie Gminy Brzuze pobierz... (207kB) pdf

Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pobierz... (125kB) pdf

Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2016 r.
zmieniające uchwałę Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016 pobierz... (2328kB) pdf

Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2016 r.
zmieniające uchwałę Nr XIII/85/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2016-2022 pobierz... (2174kB) pdf

Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzuzem do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenia o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" pobierz... (175kB) pdf

Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za centralne ogrzewanie w budynkach opalanych z kotłowni stanowiących mieszkaniowy zasób gminny pobierz... (136kB) pdf

Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Brzuze pobierz... (446kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Przybylski (18 lutego 2016)
Opublikował: Michał Przybylski (18 lutego 2016, 12:55:32)

Ostatnia zmiana: Michał Przybylski (21 lutego 2017, 13:48:35)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2148