Zarządzenia Wójta Gminy Brzuze na rok 2017

Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 12 stycznia 2017 r.
w sprawie rozliczenia dotacji celowej dla Gminnego Klubu Sportowego "Pojezierze Brzuze" pobierz... (168kB) pdf

Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 20 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z budynku wielolokalowego nr 1 w Ostrowitem oraz z budynku wielolokalowego nr 26 w Ugoszczu stanowiących własność Gminy Brzuze pobierz... (260kB) pdf

Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2016 roku pobierz... (246kB) pdf

Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 26 stycznia 2017 r.
zmieniające zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 07.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminie Brzuze oraz w Urzędzie Gminy Brzuze pobierz... (313kB) pdf

Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31 stycznia 2017 r.
zmieniające uchwałę Nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na rok 2017 pobierz... (2383kB) pdf

Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 13 lutego 2017 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Brzuze do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach, z zakresu administracji publicznej pobierz... (199kB) pdf

Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 21 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Brzuze w 2017 roku, powołania Komisji Konkursowej i Regulaminu prac Komisji oraz szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów, a w szczególności kryteriów oceny wniosków i kontroli wykonania zadań z zakresu sportu oraz określenia ramowego wzoru umowy na realizację zadań w zakresie sportu pobierz... (5071kB) pdf

Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 6 marca 2017 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli odprowadzania wód deszczowych i roztopowych z terenu posesji oraz prawidłowego użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ostrowite, Brzuze i Ugoszcz pobierz... (256kB) pdf

Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 13 marca 2017 r.
w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Brzuze za 2016 rok pobierz... (1706kB) pdf

Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 13 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i kas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzuze pobierz... (691kB) pdf

Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 17 marca 2017 r.
zmieniające uchwałę Nr XXVI/161/2016 rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na rok 2017 pobierz... (2969kB) pdf

Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 20 marca 2017 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzuze, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Brzuze - za 2016 rok pobierz... (1844kB) pdf

Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia "Regulaminu udzielania dofinansowania do badania gleb na zawartość makroelementów rolnikom z terenu gminy Brzuze w 2017 roku" pobierz... (897kB) pdf

Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie zasad organizacji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzuze w roku szkolnym 2017/2018 pobierz... (2102kB) pdf

Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2017 r.
zmieniające uchwałę Nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na rok 2017 pobierz... (1995kB) pdf

Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 11 kwietnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzuzem z siedzibą w Ostrowitem pobierz... (1725kB) pdf

Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 21 kwietnia 2017 r.
zmieniające uchwałę Nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na rok 2017 pobierz... (679kB) pdf

Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 21 kwietnia 2017 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2017 roku pobierz... (1409kB) pdf

Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za dzień 11 listopada 2017 r. pobierz... (160kB) pdf

Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 25 kwietnia 2017 r.
zmieniające uchwałę Nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na rok 2017 pobierz... (789kB) pdf

Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo podczas nieobecności Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Ostrowitem pobierz... (1176kB) pdf

Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi - wyznaczonemu do zastępowania Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Ostrowitem do podejmowania działań w zakresie zaciągania zobowiązań na rzecz gminy w ramach kierowania jednostką budżetową pobierz... (1324kB) pdf

Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 4 maja 2017 r.
zmieniające Uchwałę Nr XXVI/162/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2017 - 2022 pobierz... (1490kB) pdf

Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 5 maja 2017 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wizji w nieruchomościach zabudowanych domkami letniskowymi lub innych nieruchomości wykorzystywanych w celach rekreacyjno-wypoczynkowych pobierz... (148kB) pdf

Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 19 maja 2017 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 r. pobierz... (537kB) pdf

Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 1 czerwca 2017 r.
zmieniająca zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 07.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w gminie Brzuze oraz w Urzędzie Gminy Brzuze pobierz... (729kB) pdf

Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 13 czerwca 2017 r.
zmieniające uchwałę Nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na rok 2017 pobierz... (1063kB) pdf

Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Brzuze pobierz... (1208kB) pdf

Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych jednostek oświatowych pobierz... (962kB) pdf

Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2017 r.
zmieniające uchwałę Nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na rok 2017 pobierz... (923kB) pdf

Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2017 r.
zmieniające uchwałę Nr XXVI/162/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2017 - 2022 pobierz... (939kB) pdf

Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 11 lipca 2017 r.
zmieniające uchwałę Nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na rok 2017 pobierz... (820kB) pdf

Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 13 lipca 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Radzynku pobierz... (229kB) pdf

Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Ugoszczu pobierz... (237kB) pdf

Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 20 lipca 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Radzynku pobierz... (240kB) pdf

Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 24 lipca 2017 r.
w sprawie nierozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ugoszczu pobierz... (146kB) pdf

Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 24 lipca 2017 r.
w sprawie nierozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radzynku pobierz... (145kB) pdf

Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 8 sierpnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego pobierz... (178kB) pdf

Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 10 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - za pierwsze półrocze 2017 roku pobierz... (1642kB) pdf

Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Ugoszczu pobierz... (181kB) pdf

Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Radzynku pobierz... (182kB) pdf

Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy Brzuze na 2018 rok pobierz... (689kB) pdf

Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 25 września 2017 r.
w prawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo podczas nieobecności Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trąbinie pobierz... (181kB) pdf

Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi - wyznaczonemu do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trabinie do podejmowania działań w zakresie zaciągania zobowiązań na rzecz gminy w ramach kierowania jednostką budżetową pobierz... (216kB) pdf

Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 9 października 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pobierz... (404kB) pdf

Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 9 października 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  projektu Programu współpracy Gminy Brzuze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok pobierz... (2214kB) pdf

Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 23 października 2017 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2017 roku pobierz... (240kB) pdf

Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 24 października 2017 r.

zmieniające uchwałę Nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na rok 2017 pobierz... (4553kB) pdf

Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie rozliczenia dotacji celowej udzielonej jako pomoc finansowa powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2207C Trąbin - Dobre - Brzuze (odc. Trąbin - Dobre) od km 0+000 do km 2+500" pobierz... (168kB) pdf

Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 27 października 2017 r.
zmieniające uchwałę Nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na rok 2017 pobierz... (3785kB) pdf

Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie zmiany "Regulaminu udzielania dofinansowania do badania gleb na zawartość makroelementów rolnikom z terenu gminy Brzuze w 2017 roku" pobierz... (336kB) pdf

Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 3 listopada 2017 r.
zmieniające uchwałę Nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na rok 2017 pobierz... (3129kB) pdf

Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 6 listopada 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej pobierz... (182kB) pdf

Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 10 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2018-2023 oraz projektu budżetu Gminy Brzuze na rok 2018 pobierz... (218kB) pdf

Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 1 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego pobierz... (179kB) pdf

Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 12 grudnia 2017 r.
zmieniające uchwałę Nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na rok 2017 pobierz... (4430kB) pdf

Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2017 r.
zmieniające Uchwałę Nr XXVI/162/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2017-2022 pobierz... (980kB) pdf

Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2017 r.
zmieniające zarządzenie Nr 38/2016 z dnia 07.10.2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Brzuze, jej jednostkach budżetowych i samorządowym zakładzie budżetowym pobierz... (225kB) pdf

Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie zatrudnienia Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Brzuzem pobierz... (145kB) pdf

Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie zadań i upoważnienia Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego pobierz... (500kB) pdf

Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowej na stanowisko dyrektorów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzuze pobierz... (153kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Przybylski (26 stycznia 2017)
Opublikował: Michał Przybylski (26 stycznia 2017, 08:28:48)

Ostatnia zmiana: Michał Przybylski (14 lutego 2018, 13:51:39)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1842