Zarządzenia Wójta Gminy Brzuze na rok 2018

Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 2 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze pobierz... (202kB) pdf

Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych pobierz... (1218kB) pdf

Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 15 stycznia 2018 r.

w sprawie rozliczenia dotacji celowej do Gminnego Klubu Sportowego "Pojezierze Brzuze" pobierz... (139kB) pdf

Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 26 stycznia 2018 r.

zmieniające zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 07.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminie Brzuze oraz w Urzędzie Gminy Brzuze pobierz... (2682kB) pdf

Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2017 roku pobierz... (235kB) pdf

Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Ugoszczu pobierz... (226kB) pdf

Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Radzynku pobierz... (218kB) pdf

Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu oraz powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Ugoszczu pobierz... (211kB) pdf

Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Brzuze w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pobierz... (1062kB) pdf

Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w okresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Brzuze w 2018 roku pobierz... (444kB) pdf

Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 15 lutego 2018 r.
w sprawie nierozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radzynku pobierz... (158kB) pdf

Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie procedur w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy wyznaczenia pracowników do przeprowadzenia instruktaży stanowiskowych w zakresie szkolenia wstępnego bhp w Urzędzie Gminy Brzuze pobierz... (417kB) pdf


Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28 lutego 2018 r.

zmieniające zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 07.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminie Brzuze oraz w Urzędzie Gminy Brzuze pobierz... (313kB) pdf

Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28 lutego 2018 r.
zmieniające uchwałę Nr XXXVIII/243/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018 pobierz... (2983kB) pdf

Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 1 marca 2018 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Radzynku pobierz... (188kB) pdf

Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 1 marca 2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi szkoły do podejmowania działań w zakresie zaciągania zobowiązań na rzecz gminy w ramach kierowania jednostką budżetową pobierz... (173kB) pdf

Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 1 marca 2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi szkoły do podejmowania działań w zakresie zaciągania zobowiązań na rzecz gminy w ramach kierowania jednostką budżetową pobierz... (203kB) pdf

Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 20 marca 2018 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego pobierz... (872kB) pdf

Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzuze, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Brzuze - za 2017 rok pobierz... (426kB) pdf

Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 23 marca 2018 r.
zmieniające uchwałę Nr XXXVIII/243/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018 pobierz... (2776kB) pdf

Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Brzuze za 2017 rok pobierz... (1534kB) pdf

Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzuzem z siedzibą w Ostrowitem pobierz... (192kB) pdf

Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 25 kwietnia 2018 r.
zmieniające uchwałę Nr XXXVIII/243/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018 pobierz... (2006kB) pdf

Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2018 roku pobierz... (244kB) pdf

Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 10 maja 2018 r.

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za dzień 6 stycznia 2018 r. pobierz... (168kB) pdf

Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 10 maja 2018 r.
zmieniające Uchwałę Nr XXXVIII/244/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2018-2023 pobierz... (4818kB) pdf

Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 r. pobierz... (1684kB) pdf

Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pobierz... (239kB) pdf

Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Brzuze pobierz... (287kB) pdf

Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie wprowadzenia dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz Polityk ochrony danych opisujących sposób przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Brzuze pobierz... (222kB) pdf

Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 8 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia "Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na stanowisku obsługi kasowej w Urzędzie Gminy Brzuze" pobierz... (157kB) pdf

Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej pobierz... (771kB) pdf

Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z budynku Domu Kultury w Ostrowitem stanowiącego własność Gminy Brzuze pobierz... (754kB) pdf

Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29 czerwca 2018 r.
zmieniające Uchwałę Nr XXXVIII/244/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2017 r. w spawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2018-2023 pobierz... (3189kB) pdf

Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzuzem do prowadzenia postępowań w sprawie o przyznanie świadczenia "Dobry start" pobierz... (169kB) pdf

Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 2 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego pobierz... (177kB) pdf

Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 2 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego pobierz... (179kB) pdf

Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 4 lipca 2018 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wizji w nieruchomościach zabudowanych domkami letniskowymi lub innych nieruchomości wykorzystywanych w celach rekreacyjno-wypoczynkowych pobierz... (236kB) pdf

Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 10 lipca 2018 r.
zmieniające uchwałę Nr XXXVIII/243/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018 pobierz... (3667kB) pdf

Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 16 lipca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu pobierz... (1121kB) pdf

Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 20 lipca 2018 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2018 roku pobierz... (245kB) pdf

Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze. Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - za pierwsze półrocze 2018 roku pobierz... (266kB) pdf

Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 27 lipca 2018 r.
zmieniające uchwałę Nr XXXVIII/243/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018 pobierz... (3491kB) pdf

Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 7 sierpnia 2018 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z budynku Domu Kultury w Ostrowitem stanowiącego własność Gminy Brzuze pobierz... (781kB) pdf

Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 16 sierpnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia procedury udostępniania spersonalizowanej informacji na Portalu Podatnika i Mieszkańca Urzędu Gminy Brzuze wypracowanej w ramach projektu "Pomorskie Partnerstwo dla rozwoju e-usług" współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pobierz... (1786kB) pdf

Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 16 sierpnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia procedury zarządzenia satysfakcją klienta Urzędu Gminy Brzuze wypracowanej w ramach projektu "Pomorskie Partnerstwo dla rozwoju e-usług" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pobierz... (1420kB) pdf

Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 7 września 2018 r.
zmieniające uchwałę Nr XXXVIII/243/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018 pobierz... (2815kB) pdf

Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agacie Ciechanowskiej - Sekretarzowi Gminy Brzuze pobierz... (131kB) pdf

Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Brzuze pobierz... (761kB) pdf

Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 21 wrześnie 2018 r.
w sprawie określenia zasad przydziału pracownikom Urzędu Gminy Brzuze środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej oraz wysokość kwoty refundowanej zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze pobierz... (503kB) pdf

Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy Brzuze na 2019 rok pobierz... (576kB) pdf

Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 5 października 2018 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu pobierz... (159kB) pdf

Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Brzuze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok pobierz... (2238kB) pdf

Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 15 października 2018 r.
zmieniające uchwałę Nr XXXVIII/243/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018 pobierz... (4663kB) pdf

Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 23 października 2018 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2018 roku pobierz... (246kB) pdf

Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2019-2024 oraz projektu budżetu Gminy Brzuze na rok 2019 pobierz... (3310kB) pdf

Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 14 listopada 2018 r.
zmieniające uchwałę Nr XXXVIII/243/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018 pobierz... (3630kB) pdf

Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach programu EKOPIEC 2018 na terenie Gminy Brzuze współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pobierz... (238kB) pdf

Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego pobierz... (371kB) pdf

Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 listopada 2018 r.
zmieniające uchwałę Nr XXXVIII/243/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018 pobierz... (4216kB) pdf

Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 6 grudnia 2018 r.
zmieniające uchwałę Nr XXXVIII/243/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018 pobierz... (622kB) pdf

Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pobierz... (207kB) pdf

Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31 grudnia 2018 r.
zmieniające uchwałę Nr XXXVIII/243/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018 pobierz... (2310kB) pdf

Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31 grudnia 2018 r.
zmieniające Uchwałę Nr XXXVIII/244/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2018-2023 pobierz... (2942kB) pdf

Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych napowietrznych położonych na terenie Gminy Brzuze pobierz... (478kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Przybylski (15 stycznia 2018)
Opublikował: Michał Przybylski (15 stycznia 2018, 14:57:56)

Ostatnia zmiana: Michał Przybylski (13 marca 2019, 11:24:04)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2657