Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze

Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze [...]

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Na mocy art. 67. ust. 1 ustawy z dnia 7.07.1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15 z 1999r. poz. 139 z późn. zmianami) z dniem 1 stycznia 2004r. utracił moc prawną dotychczasowy miejscowy ogólny plan zagospodarowania [...]

metryczka