Zarządzenia Wójta Gminy Brzuze na rok 2019

Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie rozliczenia dotacji celowej dla Gminnego Klubu Sportowego "Pojezierze Brzuze"
pobierz... (171kB) pdf

Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie rozliczenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulbinach
pobierz... (157kB) pdf

Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie rozliczenia dotacji celowej udzielonej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach Programu EKOpiec 2018
pobierz... (138kB) pdf

Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2018 roku
pobierz... (259kB) pdf

Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 8 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia regulaminu, terminów, miejsc wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Brzuze
pobierz... (948kB) pdf

Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 8 lutego 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminie Brzuze oraz w Urzędzie Gminy Brzuze
pobierz... (500kB) pdf

Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 11 lutego 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Brzuze w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
pobierz... (3253kB) pdf
Klauzula informacyjna RODO (224kB) pdf

Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 11 lutego 2019 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Brzuze w 2019 roku
pobierz... (465kB) pdf

Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 11 lutego 2019 r.
w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej przy realizacji projektu pn. "Poprawa dostępności do kultury - przebudowa domu kultury w Ostrowitem"
pobierz... (1675kB) pdf

Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 11 lutego 2019 r.
w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej przy realizacji projektu pn. "Wyposażenie obiektu Domu Kultury w miejscowości Ostrowite"
pobierz... (1768kB) pdf

Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 26 lutego 2019 r.
zmieniające uchwałę Nr III/25/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na rok 2019
pobierz... (2459kB) pdf

Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej przy realizacji projektu pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Brzuze"
pobierz... (1165kB) pdf

Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 8 marca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Brzuze w 2019 roku
pobierz... (194kB) pdf

Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22 marca 2019 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzuze, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Brzuze - za 2018rok
pobierz... (2344kB) pdf

Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 25 marca 2019 r.
w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej przy realizacji projektu pn. "Budowa 4 obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej na terenie Gminy Brzuze"
pobierz... (1884kB) pdf

Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r. Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzuzem z siedzibą w Ostrowitem
pobierz... (194kB) pdf

Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 3 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany "Regulaminu udzielania dofinansowania do badania gleb na zawartość makroelementów rolnikom z terenu gminy Brzuze"
pobierz... (393kB) pdf

Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 9 kwietnia 2019 r.
w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Brzuze za 2018 rok
pobierz... (1670kB) pdf

Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 16 kwietnia 2019 r.

zmieniające uchwałę Nr III/25/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na rok 2019
pobierz... (3192kB) pdf

Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 19 kwietnia 2019 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2019 roku
pobierz... (245kB) pdf

Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29 kwietnia 2019 r.
zmieniające uchwałę Nr III/25/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na rok 2019
pobierz... (2858kB) pdf

Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22 maja 2019 r.
zmieniające uchwałę Nr III/25/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na rok 2019
pobierz... (2841kB) pdf

Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 23 maja 2019 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
pobierz... (1588kB) pdf

Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 27 maja 2019 r.
w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
pobierz... (412kB) pdf

Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Brzuze za rok 2018
pobierz... (144kB) pdf
Raport o stanie gminy (4183kB) pdf

Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31 maja 2019 r.
zmieniające uchwałę Nr III/25/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na rok 2019
pobierz... (2683kB) pdf

Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Brzuze
pobierz... (209kB) pdf

Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 14 czerwca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Brzuze
pobierz...
oferta realizacji zadania publicznego
umowa o realizację zadania publicznego
sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
pobierz... (176kB) pdf

Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28 czerwca 2019 r.
zmieniające uchwałę Nr III/25/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na rok 2019
pobierz... (2901kB) pdf

Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28 czerwca 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Nr III/26/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2019-2024
pobierz... (2816kB) pdf

Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 1 lipca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowitem
pobierz... (2887kB) pdf

Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 1 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie gminy Brzuze
pobierz... (455kB) pdf

Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia informacji o uzyskaniu dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Brzuze
pobierz... (297kB) pdf

Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 19 lipca 2019 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowitem
pobierz... (222kB) pdf

Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 19 lipca 2019 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2019 roku
pobierz... (243kB) pdf

Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 26 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzuze
pobierz... (174kB) pdf

Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - za pierwsze półrocze 2019 roku
pobierz... (1610kB) pdf

Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu oraz powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowitem
pobierz... (205kB) pdf

Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 13 sierpnia 2019 r.
zmieniające uchwałę Nr III/25/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na rok 2019
pobierz... (3410kB) pdf

Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29 sierpnia 2019 r.
zmieniające uchwałę Nr III/25/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na rok 2019
pobierz... (3299kB) pdf

Wytworzył: Michał Przybylski (19 lutego 2019)
Opublikował: Michał Przybylski (19 lutego 2019, 14:49:53)

Ostatnia zmiana: Michał Przybylski (16 września 2019, 14:23:31)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 396

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij