Wybory Prezydenckie 2020

SERWIS INFORMACYJNY PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r. (225kB) pdf

Postanowienie nr 20/2020 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
pobierz postanowienie... (584kB) pdf pobierz składy... (123kB) pdf

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (230kB) pdf

INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 12 czerwca 2020 r. (131kB) pdf

Komunikat o możliwości uzyskania informacji o wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego (217kB) pdf

Załącznik nr 1 do Komunikatu o możliwości uzyskania informacji o wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego

Informacja Wójta Gminy Brzuze dotycząca głosowania przez pełnomocnika z dnia 5 czerwca 2020 r.
pobierz... (191kB) pdf wniosek (83kB) pdf zgoda (90kB) pdf

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

Informacja o sposobie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
pobierz... (17kB) word

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
pobierz... (192kB) pdf


INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami

PODZIAŁ GMINY NA OBWODY GŁOSOWANIA

Postanowienie Nr 14/2020 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Brzuze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (587kB) pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Brzuze z dnia 9 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
pobierz... (225kB) pdf

INFORMACJA DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH

Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (kalendarz wyborczy)

Informacja o miejscu wywieszania obwieszczeń wyborczych

Na terenie Gminy Brzuze bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych jest możliwe na tablicach informacyjnych w sołectwach: Brzuze, Dobre, Giżynek, Gulbiny, Kleszczyn, Łączonek, Marianowo, Okonin, Ostrowite, Piskorczyn, Przyrowa-Mościska, Radzynek, Somsiory, Trąbin, Trąbin Rumunki, Ugoszcz, Żałe---------------------------------------- wybory 10 maja ----------------------------------------

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku (30kB) word

SERWIS INFORMACYJNY PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Pismo Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 roku (50kB) word

Postanowienie Nr 10/2020 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. pobierz... (487kB) pdf

wykaz komisji (106kB) pdf

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
pobierz... (135kB) pdf

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie obwodowych komisji wyborczych.

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się  do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.

Wykazy wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów utworzonych w związku z wyborami oraz ich adresy zamieszczane są na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej do pobrania.

Zasady udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej Nr 11/2019 dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego, zmieniona uchwałą Nr 20/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

,,§ 4. 1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
2. nie dotyczy
3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.”.

Można być powołanym tylko do jednej komisji wyborczej.

Zgłoszeń do komisji dokonuje się na drukach określonych uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej:

Zgłoszenie kandydata na członka OKW pobierz... (72kB) word
Zgłoszenie samodzielne wyborcy pobierz... (43kB) word

W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, przeprowadza się publiczne losowanie, zgodnie z § 14 ust. 2 – 10 ww. uchwały. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, pełnomocnicy komitetów wyborczych zostaną o tym poinformowani telefonicznie.

Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje się w trybie określonym w § 14 ust. 1 ww. uchwały. W przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby osób przez komitety wyborcze, zastosowanie mają przepisy § 16 ww. uchwały.

Uzupełnienia składu komisji dokonuje Komisarz Wyborczy we Włocławku II. Informacja w tej sprawie zostanie opublikowana w przypadku wystąpienia takich okoliczności w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie z § 8 uchwały „Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego. Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy. [...]”.

Obwodowe komisje wyborcze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej powołuje Komisarz Wyborczy we Włocławku II w terminie do dnia 20 kwietnia 2020 roku.

Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej określa uchwała Nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy.

Wysokość diet dla członków OKW:
Przewodniczący komisji – 500 zł,
Zastępca Przewodniczącego – 400 zł,
Członek komisji – 350 zł.

INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zgodnie Art. 37a.:
Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:

1) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;
2) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, w tym o lokalach, o których mowa w art. 16 § 1 pkt 3;
3) warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w obwodzie głosowania, o którym mowa w art. 28 § 1;
4) terminie wyborów oraz godzinach głosowania;
5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;
6) warunkach oraz formach głosowania.

Informacje, o których mowa, udostępniane są przez p. Agnieszkę Krauza - pracownika urzędu gminy  w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7:30 - 15.30 (wtorek 8:00 - 16:00) w tym telefonicznie, tel. 54 2701123 lub w drukowanych materiałach informacyjnych przesyłanych na wniosek wyborcy niepełnosprawnego, w tym w formie elektronicznej.

Informacje są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu po podaniu przez wyborcę jego nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania.

Informacje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami osób niepełnosprawnych

PODZIAŁ GMINY NA OBWODY GŁOSOWANIA

Postanowienie Nr 6/2020 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Brzuze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
pobierz... (589kB) pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Brzuze z dnia 10 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
pobierz... (153kB) pdf

INFORMACJA DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja o miejscu wywieszania obwieszczeń wyborczych

Na terenie Gminy Brzuze bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych jest możliwe na tablicach informacyjnych w sołectwach: Brzuze, Dobre, Giżynek, Gulbiny, Kleszczyn, Łączonek, Marianowo, Okonin, Ostrowite, Piskorczyn, Przyrowa-Mościska, Radzynek, Somsiory, Trąbin, Trąbin Rumunki, Ugoszcz, Żałe

metryczka


Wytworzył: Michał Przybylski (7 lutego 2020)
Opublikował: Michał Przybylski (7 lutego 2020, 14:01:12)

Ostatnia zmiana: Michał Przybylski (1 lipca 2020, 10:09:39)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1107