Kompetencje referatów

Referat Rozwoju Gminy
pokój nr 5 i 7

Prowadzi sprawy między innymi z zakresu:

I. Ochrony Środowiska:
-   zapewnienia należytego stanu sanitarnego i czystości
      w gminie
-   ochrony środowiska przed odpadami i innymi              
     zanieczyszczeniami
-   gospodarki odpadami
-  wycinki drzew:
a) wydawanie zezwoleń,
b) wymierzania kar pieniężnych.
c)  wydawania opinii dotyczących zalesień  gruntów rolnych

II. Rolnictwa:
     - ochrony gruntów rolnych
     -  produkcji roślinnej -wydawanie zezwoleń na uprawę
          maku i konopi
     - ochrony roślin przed chorobami- wydawanie informacji
         o pojawianiu się chorób, szkodników i owadów
     -  produkcji zwierzęcej
     -  przygotowywania  i wydawania opinii projektów decyzji,
         porozumień związanych:
a)z rekultywacją  gruntów,
b)gminnym programem małej retencji.

III. Zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków:
     -  kontroli  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
     -  przyjmowania zgłoszeń awarii sieci wodociągowej
         i  kanalizacyjnej 
     -  usuwania awarii sieci wodociągowej
         i kanalizacyjnej
     -  odczytu wodomierzy u odbiorców na terenie stacji    
        uzdatniania wody w Ugoszczu, Trabinie, Ostrowitem
     -  wystawiania odbiorcom rachunków za wodę i ścieki
     -  kontroli prawidłowego oplombowania i zabezpieczenia
          wodomierzy u odbiorców i hydrantów przeciwpożarowych
     -  zawierania z odbiorcami umów na dostawę wody i ścieków
     -  wymiany i zakładania wodomierzy
    

IV. Planowania przestrzennego:
      - opracowywania miejscowych planów zagospodarowania
          przestrzennego
      -  przyjmowania wniosków od instytucji, przedsiębiorstw
         i osób fizycznych dotyczących sposobu zagospodarowania
         terenu
      -  uzgadniania ustaleń planu na styku z sąsiednimi gminami
      -  nadzoru i koordynacji nad specjalistycznymi opracowaniami
          związanymi z gospodarką przestrzenną
      -  wydawania zaświadczeń o przeznaczeniu terenu
      -  wydawania decyzji o warunkach zabudowy
      -  nadawania numeracji posesji
      -  wydawania postanowień i decyzji z zakresu podziału,
          rozgraniczeń nieruchomości

V. Gospodarki mieszkaniowej:
      -  zawierania umów na wynajem lokali mieszkalnych,
          użytkowych i działek gminnych
     
VI. Komunalizacji:
      -  sprawowania nadzoru  administracyjnego nad mieniem          
           komunalnym
      -  sprzedaży budynków komunalnych
      -  nabywania i zbywania nieruchomości
      -  modernizacji, remontów, utrzymania i ochrony budynków
           stanowiących własność gminy

VII. Drogownictwa:
      -  przygotowywania projektów decyzji i opinii                          
         przedstawianych uprawnionym organom w zakresie:
a) przebiegu dróg wojewódzkich,
b) przebiegu dróg powiatowych,
c) zaliczania drogi do kategorii dróg gminnych
      -  przywracania pasa drogowego do stanu poprzedniego
      -  wydawania zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym 
         dróg gminnych obiektów nie związanych z gospodarką
         drogową
      -  wydawania zezwoleń  na zajmowanie pasa drogowego
         drogi gminnej
      -  planowania i finansowania budowy, modernizacji,
         utrzymania i ochrony dróg gminnych,
      -  zarządzania siecią dróg gminnych
      -  oświetlenia ulicznego

VIII.      Ustawy o zatrudnianiu i bezrobociu:
       -  pozyskiwania miejsc pracy dla bezrobotnych
       -  prowadzenia rejestru osób poszukujących pracy
       -  organizowania pracy
       -  prowadzenia akt osobowych
       -  sporządzania refundacji

IX.         Integracji z Unią Europejską  
   


    REFERAT  FINANSOOWY

 pokój nr 11,18,19,20

  Do kompetencji Referatu Finansowego  należy:

  - prowadzenie spraw związanych z gminną gospodarką finansową, wymiarem i poborem

zobowiązań pieniężnych i opłat lokalnych a w szczgólności :

1. opracowywanie projektu budżetu oraz nadzór nad jego realizacją,

2. wymierzanie i pobór podatków i opłat określonych w odrebnych przepisach oraz kontrola  powszechności opodatkowania  i podstawy jego wymiaru,

3. sprawowanie ndzoru i kontroli nad gospodarką finansową  gminnych jednostek organizacyjnych,

4. kontrola prawidłowości sporządzania dokumentów księgowych ,

5. prowadzenie płac i obsługi kasowej i księgowej ,

6. dokonywanie analizy stanu zaległości w podatkach i opłatach oraz ich likwidacja,

7. inicjowanie podejmowania przez radę gminy uchwał w sprawie wprowadzenia wysokości podatków  i opłat z zakresu referatu a zastrzezonych do właściwości rady,

 8. prowadzenie kiegowości podatkowej , wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,

9. realizacja należności opłat za wodę,

10. opracowywanie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej,

11. nadzór nad prawidłowością poboru opłaty skarbowej w urzędzie,

  12. wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym  oraz wszelkich innego rodzaju zaświadczeń,

13. prowadzenie ewidencji finansowej  mienia komunalnego,

14. prowadzenie księgowości jednostek organizacyjnych,

15. współpraca z Izbą Obrachunkową i urzędami skarbowymi, ZUS i KRUS,

16. inne sprawy zlecone przez Wójta Gminy wynikajace z właściwych pzepisów prawnych,

 

            KIEROWNIK USC i OBSŁUGA RADY GMINY

        pokój nr 2

    Do zadań i kompetencji kierownika USC i obslugi Rady Gminy należy:

   1. Relizacja zadań wynikajacych z prawa  o aktach stanu cywilnego , kodeksu rodzinnego i opiekuńczego , a w szczególności:

   - rejestracja aktów stanu cywilnego a także kompletowanie akt, nanoszenie zmian, przypisów oraz  zabezpieczanie i konserwacja ksiąg,

   - przyjmowanie oświadczeń o:

     wstąpieniu w zwiazek małżenski,

     braku okoliczności wyłączajacych zawarcie małżeństwa przed upływem  miesięcznego terminu,

    stwierdzenie legitymacji procesowej  do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,

    powrocie małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

    uznanie dziecka,

    nadanie dziecku nazwiska męża matki,

    wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,

- załatwianie  niektórych formalności  wynikajacych z kodeksu postępowania cywilnego,

- współpraca z innymi urzedami stanu cywilnego. 

     2. Wydawanie dokumentu tożsamości i prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej

         w tym zakresie.

    3. Współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej i zakladami służby zdrowia

        - zgłaszanie przypadków zachorowania ,zgonów na choroby zakaźne - natychmiast

          po otrzymaniu o nich wiadomości,

    4. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkobiercy.

    5. Prowadzenie archiwum w urzędzie.  

   6. Obsługa kancelaryjna  Rady Gminy:

       - zapewnienie prawidłowego i terminowego przygotowania materiałów na sesje rady gminy, gromadzenie materiałów będących przedmiotem obrad  i przedstawianie ich właściwym komisjom,

      - opracowywanie materiałow z obrad: uchwał, postanowień , stanowisk  oraz przekazywanie ich odpowiednim organom , jednostkom i czuwanie nad ich realizacją,

       - prowadzenie rejestrów : uchwał, stanowisk oraz interpelacji i wniosków radnych,

       - bieżący nadzór nad terminowym  załatwianiem interpelacji i wniosków radnych,

       - wykonywanie zadań związanych z wyborami i referendum.

  7.  Załatwianie  innych spraw zleconych przez Wójta Gminy i wynikających z właściwych

       przepisów prawa.

 

      INSPEKTOR DS. EWIDENCJI  LUDNOŚCI, EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI

        GOSPODARCZEJ I SPRAW WOJSKOWYCH

       pokój nr 21

     Do zadań  inspektora ds. ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej

     i spraw wojskowych  należy :

     1.  Prowadzenie ewidencji ludności i rejestru wyborców.

      2. Wydawanie decyzji w sprawach zameldowania lub wymeldowania.

     3. Prowadzenie  spraw związanych z rejestracją  przedpoborowych oraz 

         przeprowadzeniem poboru.

      4. Załatwianie spraw  związanych z orzekaniem o konieczności sprawowania  przez

        żołnierzy  oraz osoby spełniające  zastępczy  obowiązek służby wojskowej  

        bezpośredniej opieki  nad członkiem rodziny, prowadzenia gospodarstwa oraz

        uznanie ich za jedynych żywicieli rodzin .

    5. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, w tym wydawanie zaświadczeń

       o wpisie do ewidencji działalności  gospodarczej.

    6. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem  zezwoleń na sprzedaż  napojów

       alkoholoych oraz koordynowanie  spraw w tym zakresie zgodnie z ustawą 

       o wychowaniu w trzeźwości .

  7.  Załatwianie innych spraw zleconych przez Wójta wynikających z właściwych przepisów

      prawnych.    

       INSPEKTOR DS. KULTURY, SPORTU I PROMOCJI

         pokój nr 2

       Do kompetencji inspektora ds. kultury należą :

    1/. Sprawy rozwoju  i opieki nad dziedzictwem kulturowym, działalność kulturalna

          w tym mecenat nad tą działalnością w szczególności :

         - ochrona dóbr kultury,

         - podtrzymywanie i  upowszechnianie tradycji,

         - ochrona miejsc pamięci narodowej , grobów i cmentarzy wojennych ,

         - opieka nad działalnością twórczą, artystyczną , kulturą ludową , rękodziełem 

           ludowym,

        - opieka nad działalnością bibliotek,

        - redagowanie biuletynu informacyjnego,

        - prowadzenie kroniki gminy

    2/.  Sprawy kultury fizycznej i sportu:

          - rozwoju kultury fizycznej,

          - organizowanie rajdów , imprez sportowych,

          - współpraca ze stowarzyszeniami i wszelkimi organizacjami upowszechniania

             kultury fizycznej.

      3/.   Sprawy  turystyki

          - zagospodarowanie turystyczne gminy,

          - regulacja ruchu turystycznego w gminie,

           - prowadzenie ewidencji pól biwakowych.

       4/. Współpraca z organizacjami społecznymi np. KGW.

       5/. Organizowanie uroczystości gminnych / np. dożynek itp/.

       6/.  Promocja gminy.

       7/. Inne sprawy zlecone  przez Wójta wnikające z właściwych przepisów prawnych.

         PODINSPEKTOR DS. OBRONY CYWILNEJ I KOMPUTERYZACJI URZĘDU

            pokój nr 21

          Do kompetencji podinspektora ds. obrony cywilnej i komputeryzacji

        urzędu należy :

        1/.  Prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną:

         - przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny

            oraz wykonywanie innych zadań  w ramach powszechnego obowiazku

            obrony określonego w ustawach.

        - realizacja zadan związanych ze świadczeniami osobistymi i rzeczowymi

           na cele powszechnego obowiązku obrony określone w ustawach,

        - prowadzenie innych spraw związanych z obronnością i obroną cywilną

           dot. kierowania  i koordynowania przygotowań i realizacji przedsięwzięć

            obrony cywilnej przez zakłady pracy i instytucje działające na administrowanym

            terenie,

        - realizacja zadan związanych ze świadczeniami osobistymi i rzeczowymi na cele

           powszechnego obowiązku obrony,

       - przygotowanie planu reagowania kryzysowego i jego realizacja.

    2/. Prowadzenie spraw związanych z ustawą o ochronie informacji  niejawnych

          - organizacja ochrony tajemnicy państwowej i służbowej oraz nadzór  nad 

           przestrzeganiem tej  ustawy,

         - wykonywanie zadań w zakresie zabezpieczenia mienia społecznego

            i ochrony p. poż. w podległych jednostkacj organizacyjnych.

     3/. Obsługa ksera.

     4/. Nadzór nad sprzętem komputerowym w Urzędzie Gminy.

    5/. Zakup pieczęci urzędowych i tablic urzędowych. 

    6/. Zaopatrzenie i zakup materiałów biurowych, programów komputerowych , sprzętu,

         druków i czasopism zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

     7/. Prowadzenie spraw przeciwpożarowych.

     8/. Inne sprawy zlecone przez Wójta wynikające z właściwych przepisów prawa.

     

    PODINSPEKTOR  DS. ORGANIZACYJNYCH, KADR, BHP

      Pokój nr 12

 

    Do kompetencji podinspektora ds. organizacyjnych, kadr, bhp

     1/. Prowadzenie kancelarii urzędu,

     2/. Skrupulatna oraz uprzejma obsługa interesantów w sekretariacie  Urzędu,

     3/. Czuwanie nad sprawnym obiegiem dokumentów , korespondencji urzędu,

     4/. Prowadzenie spraw kadrowych  i osobowych pracowników urzędu i kierowników

          gminnych jednostek organizacyjnych.

      5/. Organizowanie szkoleń pracowników .

     6/. Załatwianie spraw z zakresu BHP w Urzędzie

     7/. Prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do urzędu.

       8/. Inne prace zlecone przez Wójta i wynikające z wlaściwych przepisów prawa.  

 

   

 

 

metryczka


Wytworzył: Agata Ciechanowska (27 czerwca 2003)
Opublikował: Danuta Wiśniewska (27 czerwca 2003, 13:21:00)

Ostatnia zmiana: Danuta Wiśniewska (13 kwietnia 2004, 12:55:40)
Zmieniono: Kompetencje referatów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6603