Zadania własne

Zadania własne

Podstawowe zadania

Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań wójta należy w szczególności: - przygotowywanie projektów uchwał rady gminy , - wykonywanie sposobu wykonywania uchwał, - gospodarowanie mieniem [...]

Zadania własne

Zadania własne obejmują w szcególności sprawy : ( zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym) - ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami , ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, - gminnych dróg, ulic, [...]

metryczka