Regulamin organizacyjny

Uchwała Nr XI/67/99, Rady Gminy Brzuze z dnia 16 grudnia 1999 roku
w sprawie:
przyjęcia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Brzuze. więcej... (88kB) word
 

REGULAMIN
ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY
W BRZUZEM
 
 
                                                           Zał Nr 1

                                                                                   do uchwały Nr XI (67) 99
                                                                                   Rady Gminy Brzuze
                                                                                   z dnia 16 grudnia 1999 r.    
 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY
W BRZUZEM
          ________________________________________________________________

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Urząd Gminy w Brzuzem jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Zarząd Gminy w Brzuzem jako organ wykonawczy wykonuje swoją pracę.

§ 2

Siedzibą Urzędu Gminy jest Brzuze.

§ 3

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
- radzie lub zarządzie - należy przez to rozumieć odpowiednio: Radę Gminy w Brzuzem oraz Zarząd Gminy w Brzuzem,
- wójcie, sekretarzu, skarbniku należy przez to rozumieć Wójta Gminy Brzuze, sekretarza Gminy Brzuze, Skarbnika Gminy Brzuze,
- urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Brzuzem.

§ 4

Regulamin Organizacyjny Urzędu zwany dalej regulaminem określa:
1. Strukturę organizacyjną Urzędu (szczegółową strukturę określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).
2. Zasady podziału zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwo Urzędu (szczegółowy podział zadań i kompetencji pomiędzy Wójtem, sekretarzem i Skarbnikiem określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).
3. Zadania i kompetencje poszczególnych komórek organizacyjnych.

§ 5

Urząd realizuje zadania:
własne         - wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  
                       gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz. 74 z poź. 
                       zmianami),
zlecone        - przez organy administracji rządowej samorządom z mocy        
                      obowiązujących ustaw,
powierzone -przez administrację rządową samorządom na podstawie           
                      porozumienia,   
inne             - wynikające z ustaw szczególnych.

II. Struktura organizacyjna Urzędu

§ 6

W Urzędzie funkcjonują następujące komórki organizacyjne:
1. Referat Finansowy.
2. Referat Rozwoju Gminy.
3. Stanowisko ds. Kierownika USC, obsługi Rady Gminy.
4. Stanowisko ds. organizacyjnych, kadr i obsługi zarządu gminy.
5. Stanowisko ds. ewidencji ludności, spraw wojskowych.
6. Stanowisko ds. komunikacji i działalności gospodarczej.
7. Stanowisko ds. obrony cywilnej i komputeryzacji urzędu.
8. stanowisko ds. kultury, sportu i promocji.

§ 7

Bezpośrednie zarządzenie oraz nadzór nad poszczególnymi komórkami organizacyjnymi należy do Wójta.

§ 8

Szczegółową strukturę określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

III. Zasady podziału zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwo Urzędu

§ 9

1. Wójt jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy sekretarza i skarbnika.

§ 10

Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz organizuje pracę Urzędu, w tym zakresie nadzoruje działalność komórek organizacyjnych.

§ 11

Szczegółowy podział zadań pomiędzy wójta, sekretarza i skarbnika określa załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.
IV. Zadania i kompetencje poszczególnych
komórek organizacyjnych

§ 12

Do wspólnych zadań referatów i samodzielnych stanowisk należy w szczególności:
1. Posiadanie znajomości przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa administracyjnego i przepisów gminnych.
2. Opracowanie projektów uchwał, wykonywanie uchwał rady i zarządu przekazywanych za pośrednictwem sekretarza lub pracowników ds. obsługi rady oraz zarządu.
3. Opracowanie projektów planów realizacji przedsięwzięć gospodarczych, społecznych i organizacyjnych.
4. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zamierzeń.
5. Współdziałanie w sprawach rozwoju gminy z organami samorządowymi.
6. Współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej.
7. Realizacja zadań w zakresie obronności kraju lub obrony cywilnej na terenie gminy należących do kompetencji Wójta.
8. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w granicach upoważnienia udzielonego przez Wójta w zakresie wynikającym z rzeczowego podziału kompetencji określonych w § 13 niniejszego regulaminu.
9. Przygotowanie ocen, analiz, informacji i sprawozdań.
10. Wykonywanie na polecenie wójta lub zarządu innych zadań w sprawach nie objętych zakresem działania referatu lub samodzielnego stanowiska.
 
§ 13

1. Do kompetencji i zadań Referatu Finansowego należy:
     ? prowadzenie spraw związanych z gminna gospodarką finansową,  
        wymiarem i poborem zobowiązań pieniężnych i opłat lokalnych a w 
       szczególności:
1. opracowanie projektów budżetu oraz nadzór nad jego realizacją,
2. wymierzanie i pobór podatków i opłat określonych w odrębnych przepisach oraz kontrola powszechności opodatkowania i podstawy jego wymiaru,
3. sprawowanie nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
4. kontrola prawidłowości sporządzania dokumentów księgowych,
5. prowadzenie płac i obsługi kasowej i księgowej,
6. dokonywanie analizy stanu zaległości w podatkach i opłatach oraz ich likwidację,
7. inicjowanie podjęcia przez radę uchwał w sprawie wprowadzenia wysokości podatków i opłat z zakresu referatu a zastrzeżonych do właściwości rady,
8. prowadzenie księgowości podatkowej, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,
9. realizacja należności opłat za wodę,
10. opracowywanie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej,
11. nadzór nad prawidłowością poboru opłaty skarbowej w urzędzie,
12. wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym oraz wszelkich innego rodzaju zaświadczeń,
13. prowadzenie ewidencji finansowej mienia komunalnego,
14. prowadzenie księgowości jednostek organizacyjnych,
15. współpraca z Izbą Obrachunkową i Urzędami Skarbowymi, ZUS i KRUS
    ? inne sprawy zlecone przez Wójta wynikające z właściwych przepisów 
      prawnych
2. Do zadań i kompetencji Referatu Rozwoju Gminy należy:
1. Sprawy rolnictwa:
- opracowywanie gminnych programów rozwoju rolnictwa zgodnie z kierunkowymi założeniami rady i jej komisji,
- współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej,
- nakazywanie posiadaczom gruntu rolnego zniszczenia zasiewów lub nasadzeń o nieodpowiedniej zdrowotności,
- sporządzanie prac związanych z przeprowadzeniem spisów rolnych,
- sporządzanie sprawozdawczości rolniczej,
- realizacja zadań gminy dotyczących pracowniczych ogrodów działkowych oraz zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim.
2. Gospodarka gruntami:
- działalność w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych (w zakresie wynikającym z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych i przewidzianych w tych przepisach kompetencji dla organów gminy),
- sprzedaż i przekazywanie w dzierżawę gruntów gminnych osobom fizycznym,
- organizowanie przetargów na sprzedaż i dzierżawę gruntów gminnych,
- zawieranie umów dzierżawnych,
-  powoływanie biegłych do wyceny nieruchomości.
         3.  Sprawy z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej i  
              ochrony wód:
- zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy,
- wydawanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów,
- wymierzanie kary pieniężnej za samowolne usuwanie drzew i krzewów.
           4.  Koordynowanie i prowadzenie działań związanych z kompleksową
                realizacją inwestycji i remontów prowadzonych w gminie zgodnie z        
               przepisami ustawy o zamówieniach:
- realizacja inwestycji i remontów zgodnie z przyjętymi założeniami i obowiązującymi przepisami prawa:
a) kompletowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej, wykonawczej,
b) opracowanie dokumentacji niezbędnej do udzielania zamówienia publicznego,
c) koordynacja przetargów prowadzonych przez komisje przetargowe i innych form udzielania zamówień publicznych przewidzianych przez ustawę o zamówieniach publicznych,
d) koordynowanie spraw związanych z wykonawstwem i odbiorem inwestycji i remontów,
e) sprawdzanie kosztorysów powykonawczych:
- koordynacja inwestycji wspólnych,
- inicjowanie i organizacja inwestycyjnych czynów  
  społecznych ludności w zakresie infrastruktury gminnej,
- planowanie, finansowanie i koordynacja zadań    
  dotyczących budowy, modernizacji i utrzymania dróg
  gminnych.
            5.  Prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem  
                przestrzennym, a w szczególności:
- koordynowanie spraw związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
- koordynowanie spraw związanych ze sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego,
- ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
6. Sprawy z zakresu ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne
- przeprowadzanie postępowania i wydawania decyzji  dotyczących 
     rozgraniczenia nieruchomości.
7. Sprawy z zakresu prawa wodnego:
- wydawanie decyzji o przywrócenia do stanu poprzedniego urządzeń melioracyjnych,
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń zaopatrzenia w wodę,
-   prowadzenie rejestrów odbiorców wody,
- rejestracja studni i urządzeń.
8. Sprawy komunalne i mieszkaniowe:
- oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi,
- sprawowanie nadzoru administracyjnego nad przestrzeganiem porządku i ładu w budynkach wchodzących w skład zasobu komunalnego gminy,
- przygotowanie projektów umów o najmie lokali mieszkalnych oraz dokumentacji związanej z jej zawarciem,
- sporządzanie w imieniu gminy przy współudziale najemcy protokołu stanu technicznego i wyposażenia lokalu,
- dokonywanie rozliczeń z najemcą w związku ze zwrotem lokali,
- wnioskowanie w sprawie określenia stawek czynszu za m2 powierzchni użytkowej lokali,
- prowadzenie ewidencji zasobów mieszkaniowych,
- opracowanie i przedkładanie do akceptacji Zarządu Gminy harmonogramów remontów, napraw, modernizacji lokali tworzących zasób gminy,
- przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowań oraz wypracowanie decyzji w przedmiocie wypłat dodatków mieszkaniowych.
9. Organizowanie pracy pracowników robót publicznych, ich nadzór oraz sporządzanie biznes planu.
10. Orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia.
11. Prowadzenie czynności związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność gminy:  
-   wnioskowanie do Wojewody o wydanie decyzji komunalizacyjnych.                                            
12. Inne sprawy zlecone przez Wójta wynikające z właściwych przepisów prawnych.
3. Do zadań i kompetencji Kierownika USC i obsługi Rady Gminy należy:
1. Realizacja zadań wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności:
- rejestracja aktów stanu cywilnego, a także kompletowanie akt, nanoszenie zmian, przypisów oraz zabezpieczenie i konserwacja ksiąg,
- przyjmowanie oświadczeń o:
wstąpieniu w związek małżeński,
brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
stwierdzenie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
wyborze nazwiska małżonków i dzieci zrodzonych z małżeństwa,
powrocie małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
uznanie dziecka,
nadanie dziecku nazwiska męża matki,
wskazanie kandydata na opiekuna prawnego,
- załatwianie niektórych formalności wynikających z kodeksu postępowania cywilnego,
- współpraca z innymi Urzędami Stanu Cywilnego.
2. Wydawanie dokumentu tożsamości i prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej w tym zakresie.
3. Współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej i zakładami służby zdrowia - zgłaszanie przypadków zachorowania, zgonów na choroby zakaźne - natychmiast po otrzymaniu o nich wiadomości.
4. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.
5. Prowadzenie archiwum w urzędzie.
6. Obsługa kancelaryjna Rady Gminy:
- zapewnienie prawidłowego i terminowego przygotowania materiałów na sesje rady, gromadzenie materiałów będących przedmiotem obrad i przedstawianie ich właściwym komisjom,
- opracowanie materiałów z obrad: uchwał, postanowień, stanowisk oraz przekazywanie ich odpowiednim organom, jednostkom i czuwanie nad ich realizacją,
- prowadzenie rejestrów: uchwał, stanowisk oraz interpelacji i wniosków radnych,
- bieżący nadzór nad terminowym załatwianiem interpelacji i wniosków radnych,
- wykonywanie zadań związanych z wyborami i referendum.
7. Inne sprawy zlecone przez Wójta i wynikające z właściwych przepisów prawa.
4. Do zadań i kompetencji stanowiska ds. organizacyjnych, kadr, bhp i obsługi Zarządu Gminy należy:
1. Prowadzenie łączności telefonicznej w urzędzie.
2. prowadzenie kancelarii urzędu.
3. Sprawna i skrupulatna oraz uprzejma obsługa interesantów w sekretariacie urzędu.
4. Czuwanie nad sprawnym obiegiem dokumentów, korespondencji urzędu.
5. Prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
6. Organizowanie szkoleń pracowników.
7. Obsługa Zarządu Gminy i Wójta.
8. Załatwianie spraw z zakresu BHP w urzędzie.
9. Prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do urzędu.
10. Inne prace zlecone przez Wójta i wynikające z właściwych przepisów prawa.
5. Do zadań stanowiska ds. ewidencji ludności, spraw wojskowych należy:
1. Prowadzenie ewidencji ludności i rejestru wyborców.
2. Wydawanie decyzji w sprawach zameldowania lub wymeldowania.
3. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją przedpoborowych oraz jego przeprowadzaniem.
4. Załatwianie spraw z orzekaniem o konieczności sprawowania przez żołnierzy oraz osoby spełniające zastępczy obowiązek służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzenia gospodarstwa oraz uznanie ich za jedynych żywicieli rodzin.
5. Prowadzenie kancelarii tajnej.
6. Inne sprawy zlecone przez Wójta wynikające z właściwych przepisów prawnych.
6.Do zadań stanowiska ds. komunikacji i działalności gospodarczej należy:
1. Realizacja zadań dotyczących Prawa o ruchu drogowym w zakresie powierzonym przez Starostwo Powiatowe:
- dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych lub dokumentów czasowo dopuszczających pojazd do ruchu oraz tablic rejestracyjnych,
- dopuszczanie do ruchu na drogach motorowerów, wydawanie tabliczek motorowerowych wraz z właściwym dokumentem,
- przyjmowanie od właściciela pojazdu zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, dokonania istotnych zmian konstrukcyjnych w pojeździe, jego zniszczeniu (kasacji) bądź zmianie swego adresu (siedziby),
- wycofania z ruchu pojazdów,
- zatrzymanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych lub odpowiadających im dokumentów,
- wpisywanie do dowodu rejestracyjnego pojazdu rejestrowanego po raz pierwszy terminu badania technicznego,
- wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami (praw jazdy, kart rowerowych, motorowerowych i woźnicy) oraz pozwoleń do kierowania tramwajami,
-  przyjmowanie od kierowców zawiadomień i dokonywanie wpisów w prawach jazdy o zmianie miejsca zamieszkania oraz o zagubieniu prawa jazdy i wydawanie wtórników prawa jazdy,
- wzywanie kierujących pojazdami do poddani9a się badaniom sprawności fizycznej i psychicznej, w przypadku zastrzeżenia co do stanu zdrowia,
- wzywanie kierujących pojazdami, w razie uzasadnionych zastrzeżeń do sprawdzania kwalifikacji,
- zatrzymywanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi i tramwajami,
- zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi i tramwajami,
- zatrzymywanie i zwracanie uprawnień do kierowania rowerami, motorowerami i pojazdami zaprzęgowymi,
- cofanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi i tramwajami,
- przywracanie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi i tramwajami,
- cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania rowerami, motorowerami i pojazdami zaprzęgowymi.
2. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, w tym wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
3. Ustalanie czasu pracy placówek handlowych i usługowych.
4. Inicjowanie i koordynowanie prac w zakresie prywatyzacji.
5. Udzielanie pomocy w realizacji inicjatyw społecznych, ewidencjonowanie zadań wykonanych.
6. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz koordynowanie spraw w tym zakresie zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości.
7. Prowadzenie spraw dotyczących dowożenia dzieci do szkoły.
8. Inne sprawy zlecone przez Wójta wynikające z właściwych przepisów prawnych.
7. Do zadań i kompetencji stanowiska ds. kultury, sportu i promocji należą:
1. Sprawy rozwoju i opieki nad dziedzictwem kulturowym, działalność kulturalna w tym mecenat nad tą działalnością w szczególności:
- ochrona dóbr kultury,
- podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji,
- ochrona miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych,
- opieka nad działalnością twórczą, artystyczną, kulturą ludową, rękodziełem ludowym,
- opieka nad działalnością bibliotek
- redagowanie biuletynu informacyjnego,
- prowadzenie kroniki gminy.
2. Sprawy kultury fizycznej i sportu:
- rozwoju kultury fizycznej,
- organizowanie rajdów, imprez sportowych,
- współpraca ze stowarzyszeniami i wszelkimi organizacjami upowszechniania kultury fizycznej.
3. Sprawy turystyki:
- zagospodarowanie turystyczne gminy,
- regulacja ruchu turystycznego w gminie,
- prowadzenie ewidencji pól biwakowych.
4. Współpraca z organizacjami społecznymi np. KGW.
5. Organizowanie uroczystości gminnych (np. dożynek itp.).
6. Promocja gminy.
7. Inne sprawy zlecone przez Wójta wynikające z właściwych przepisów prawnych.
8.  Do zadań stanowiska ds. obrony cywilnej i komputeryzacji urzędu należy:
1. Prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną:
- przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony określonych w ustawach,
- realizacja zadań związanych ze świadczeniami osobistymi i rzeczowymi na cele powszechnego obowiązku obrony określonych w ustawach,
- prowadzenie innych spraw związanych z obronnością i obroną cywilną dot. kierowania i koordynowania przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez zakłady pracy i instytucje działające na administrowanym terenie,
- realizacja zadań związanych ze świadczeniami osobistymi i rzeczowymi na cele powszechnego obowiązku obrony,
- przygotowanie planu reagowania kryzysowego i jego realizacja.
2. Prowadzenie spraw związanych z ustawą o ochronie informacji niejawnych:
- organizacja ochrony tajemnicy państwowej i służbowej oraz nadzór nad przestrzeganiem tej ustawy,
- wykonywanie zadań w zakresie zabezpieczenia mienia społecznego i ochrony p.poż. w podległych jednostkach organizacyjnych.
3. Obsługa ksera.
4. Nadzór nad sprzętem komputerowym w urzędzie.
5. Zakup pieczęci urzędowych i pracowników oraz tablic urzędowych.
6. Zaopatrzenie i zakup materiałów biurowych, programów komputerowych, sprzętu druków i czasopism zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
7. Prowadzenie spraw przeciwpożarowych.
8. Inne sprawy zlecone przez Wójta wynikające z właściwych przepisów prawa.
9. Do zadań radcy prawnego należy:
1. Udzielanie porad prawnych ustnych lub pisemnych oraz opinii prawnych każdemu pracownikowi urzędu w sprawach zleconych.
2. Reprezentowanie Urzędu, Zarządu i Rady Gminy w sprawach sądowych, przed organami państwowymi i samorządowymi oraz sporządzanie w tych sprawach pism procesowych.
3. Informowanie o zmianach przepisów dotyczących działalności samorządowej.
4. Opiniowanie pod kątem zgodności z prawem projektów uchwał przygotowawczych i przedstawionych Radzie przez Zarząd Gminy.
 
                                         
                                                                      Przewodniczący Rady Gminy
                                                                     Mirosław Wojciech Ozimkowski
   
 

Uchwała Nr XXVI/117/01, Rady Gminy Brzuze z dnia 28 marca 2001 roku
w sprawie:
zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Brzuze przyjetym Uchwałą Nr XI/67/99 Rady Gminy Brzuze z dnia 16 grudnia 1999 roku. więcej... (275kB) plik
 
Uchwała Nr XXXIV/148/01, Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2001 roku
w sprawie:
zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Brzuze przyjętym Uchwałą Nr XI/67/99 Rady Gminy Brzuze z dnia 16 grudnia 1999 roku więcej... (106kB) plik

Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 20 kwietnia 2012 roku
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Brzuze pobierz... (803kB) pdf

Zarządzenie Nr 43/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 2 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Brzuze pobierz... (2351kB) pdf

Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Brzuze pobierz... (261kB) pdf

Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 2 lutego 2011 roku
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Brzuze pobierz... (120kB) pdf

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 stycznia 2009 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Brzuze więcej... (106kB) plik

Zarządzenie Nr 42/07 Wójta Gminy Brzuze z dnia 19 września 2007 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Brzuze pobierz... (2580kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Danuta Wiśniewska (27 czerwca 2003)
Opublikował: Danuta Wiśniewska (27 czerwca 2003, 14:28:19)

Ostatnia zmiana: Michał Przybylski (20 września 2012, 08:55:37)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6851