Finanse gminy

 

 

                                                    

                                                                                 

                                            U c h w a ł a  Nr IV/20/02

                                                 Rady Gminy Brzuze

                                             z dnia  30 grudnia 2002r.

          

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

 

               Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4. pkt.9 lit.d, pkt.10 oraz art.51 ust.2

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst. jedn. z 2001r. Dz.U.Nr 142 poz.1591 z póżn. zm./ oraz art.109 ust.1, art.116 ust.1, art.122,

art.124 ust.1-3, art.128 ust.2, art.134 ust.3, art.135 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 155 poz.1014 z póżn. zm./

 

                             Rada Gminy  u c h w a l a  co następuje:

 

                                                   § 1

 

1.        Ustala się dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1

na kwotę 7.240.769 zł w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

  oraz innych zadań zleconych gminie na kwotę 586.175 zł

- dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów

  alkoholowych na kwotę 40.000 zł

- subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 3.701.953 zł

  z tego:

  część podstawowa w kwocie    511.025 zł

  część oświatowa w kwocie    3.040.121 zł

  część rekompensująca w kwocie 150.807 zł

 

                                       § 2

  

   1.   Ustala się wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2

         na kwotę 7.733.076 zł w tym :

         - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

           oraz innych zadań zleconych gminie na kwotę 586.175 zł

        - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki

          i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 40.000 zł

 

 

       

   

                             

2. W wydatkach ustalonych w § 2 pkt.1 wyodrębnia się:

    a/ wydatki bieżące w kwocie 6.625.692 zł

        w tym:

        - wynagrodzenia w kwocie 3.120.789 zł

        - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 700.569 zł

   b/ wydatki majątkowe w kwocie 1.067.384 zł

       w tym: inwestycyjne w kwocie 1.011.219 zł

 

3. W budżecie tworzy się:

    - rezerwę ogólną w kwocie 40.000 zł

 

                                                          § 3

 

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 492.307 zł

2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetu, nadwyżką budżetową

    z lat ubiegłych.

    Przychody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających

    ich źródło, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

                                                         § 4

 

Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym

oraz wysokość nakładów inwestycyjnych , zgodnie z zal;. Nr 4 do uchwały.

 

                                                        § 5

 

Określa się wieloletni program inwestycyjny zgodnie z zał. Nr 5 do uchwały.

 

                                                       § 6

 

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,

zgodnie z zał. Nr 6 do uchwały.

 

                                                      § 7

 

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 30.000 zł oraz wydatków funduszu

w kwocie 80.000 zł, zgodnie z zał. Nr 7 do uchwały.

 

 

 

                                                   § 8

 

Określa się zestawione w załączniku Nr 8 wydatki jednostki pomocniczej realizującej obsługę oświaty i wychowania oraz edukacyjną opiekę wychowawczą.

 

                                                   § 9

 

1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków

    z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

 

                                                   § 10

 

1. Ustala się kwotę 600.000 zł do wysokości  której wójt może samodzielnie

    zaciągać pożyczki i kredyty krótkoterminowe.

 

2. Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania  

    do koty 600.000 zł.

 

                                                   § 11

 

Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy.

 

                                                   § 12

 

Zobowiązuje się wójta do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.

 

                                                   § 13

 

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi .

 

                                                   § 14

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003r. i podlega ogłoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   

                                            

 

 

 

                              

   Załącznik Nr 1

                                                                do uchwały Nr IV/20/02

                                                                Rady Gminy Brzuze

                                                                z dnia  30 grudnia 2002r.

                                                                w sprawie uchwalenia budżetu

                                                                gminy na rok 2003

 

                  Plan dochodów budżetowych na rok 2003

                 ================================

     Klasyfikacja

Dz.     Rozdz.    §                      Treść                                     Plan na 2003r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

010                        Rolnictwo i łowiectwo                                        16.500

===                       =================                                    ========

        01095            Pozostała działalność                                           16.500

        --------           ----------------------------                                       ----------

                    069   Wpływy z różnych opłat                                         8.500

                    097   Wpływy z różnych dochodów                                8.000

 

400                       Wytwarzanie i zaopatrywanie                         152.000

===                      w energię elektryczną, gaz i wodę                   ======

                             =========================

      40002             Dostarczanie wody                                             152.000

      -------             -----------------------                                              ----------

                  083    Wpływy z usług                                                  150.000

                  092    Pozostałe odsetki                                                    2.000

 

700                      Gospodarka mieszkaniowa                                97.900

===                     ======================                          ======

      70004            Różne jednostki obsługi gosp. mieszk.                 60.600

      -------             ----------------------------------------------                ---------

                  075    Dochody z najmu i dzierżawy                              60.000

                            składników majątkowych Skarbu Państwa,

                            jednostek samorządu terytorialnego lub

                            innych jednostek zaliczanych do sektora

                            finansów publicznych oraz innych umów

                            o podobnym charakterze    

                 092     Pozostałe odsetki                                                       600

                

 

 

 

 

                                                  

 

     70005           Gospodarka gruntami i nieruchomościami                 37.300

    --------            ---------------------------------------------------                 --------

                077    Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia                         35.000

                          prawa własności nieruchomości 

                092    Pozostałe odsetki                                                          2.300

 

750                    Administracja publiczna                                        107.300

===                    ==================                                        ======

      75011          Urzędy wojewódzkie                                                   53.300

      -------           --------------------------                                                  --------

               201     Dotacje celowe otrzymane z budżetu                          53.300

                          państwa na realizację zadań bieżących

                          z zakresu administracji rządowej oraz

                          innych zadań zleconych gminie

 

    75023           Urzędy gmin                                                                 24.000

    -------            ----------------                                                                ---------

              069     Wpływy z różnych opłat                                              20.000

              075     Dochody z najmu i dzierżawy składników                    4.000

                         majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

                         samorządu terytorialnego lub innych

                         jednostek zaliczanych do sektora finansów

                         publicznych oraz innych umów

                         o podobnym charakterze

 

   75095           Pozostała działalność                                                     30.000

   --------           --------------------------                                                    --------

            092      Pozostałe odsetki                                                           30.000

 

751                  Urzędy naczelnych organów władzy                              975

===                 państwowej, kontroli i ochrony prawa                          ===

                        oraz sądownictwa           

                        =============================

  75101            Urzędy naczelnych organów władzy państw.                    975

 --------             kontroli i ochrony prawa                                                  -----

                        -----------------------------------------------------

201             Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                  975

             na realizację zadań bieżących z zakresu

             administracji rządowej oraz innych zadań

             zleconych gminie

 

                                  

756                     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych    2.283.369

===                    i od innych jednostek nie posiadających                 =======

                           osobowości prawnej

                           ===================================

    75601            Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych       2.200

    -------             ----------------------------------------------------------------       -------

              035      Podatek od działalności gospodarczej osób                        2.000

                          fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

              091      Odsetki od nieterminowych wpłat                                         200

                          z tytułu podatków i opłat

 

   75615            Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,              1.109.800

   -------             podatku od czynności cywilnoprawnych oraz              ------------

                         podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

                         i innych jednostek organizacyjnych

                         --------------------------------------------------------

            031      Podatek od nieruchomości                                            1.100.000

            032      Podatek rolny                                                                       2.000

            033      Podatek leśny                                                                       6.000

            034      Podatek od środków transportowych                                   1.000

            091     Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu                              800

                       podatków i opłat                 

 

   75616         Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,                   550.850

  --------          podatku od spadków i darowizn, podatku                         ----------

                      od czynności cywilnoprawnych oraz podatków

                      i opłat lokalnych od osób fizycznych

                      ---------------------------------------------------------

          031     Podatek od nieruchomości                                                  120.000

          032     Podatek rolny                                                                      350.000

          033     Podatek leśny                                                                             350

          034     Podatek od środków transportowych                                    30.000

          036     Podatek od spadków i darowizn                                             2.000

          037     Podatek od posiadania psów                                                      500

          043     Wpływy z opłaty targowej                                                      3.000

          050     Podatek od czynności cywilnoprawnych                              35.000

          091     Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu                           10.000

                     podatków i opłat

 

 

 

                                                

     75618        Wpływy z innych opłat stanowiących dochody                 60.000

     -------         jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   --------

                       -------------------------------------------------------------------

            041     Wpływy z opłaty skarbowej                                               20.000

            048     Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu        40.000

 

    75621         Udział gmin w podatkach stanowiących                          560.519

    -------          dochód budżetu państwa                                                  ----------

                       -------------------------------------------------

           001      Podatek dochodowy od osób fizycznych                         450.519

           002      Podatek dochodowy od osób prawnych                           110.000

 

758                 Różne rozliczenia                                                         3.701.953

===                ===============                                                     =======

    75801         Część oświatowa subwencji ogólnej                              3.040.121

    -------         dla jednostek samorządy terytorialnego                          -----------

                      ------------------------------------------------

          292      Subwencje ogólne z budżetu państwa                             3.040.121

 

   75802         Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin                511.025

   -------          --------------------------------------------------------                -----------

         292       Subwencje ogólne z budżetu państwa                                511.025

 

  75805          Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin          150.807

  -------           --------------------------------------------------------------         ---------

        292        Subwencje ogólne z budżetu państwa                                150.807

 

801                Oświata i wychowanie                                                       79.352

===               =================                                                      =====

   80101         Szkoły podstawowe                                                             60.852

   -------         -------------------------                                                            ---------

        075       Dochody z najmu i dzierżawy składników                           60.852

                     majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

                     samorządu terytorialnego lub innych jednostek

                     zaliczanych do sektora finansów publicznych

                     oraz innych umów o podobnym charakterze

 

  80113        Dowożenie uczniów do szkół                                                    500

  -------         ------------------------------------                                                   -----

        083      Wpływy z usług                                                                         500

 

 

                                                

 

   80195        Pozostała działalność                                                           18.000 

   -------        ---------------------------                                                           --------

          203    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                     18.000

                    na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

853              Opieka społeczna                                                              595.900

===              =============                                                              ======

  85313        Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                   20.900

  -------         opłacane za osoby pobierające niektóre                               ---------

                    świadczenia z pomocy społecznej

                    ------------------------------------------------

         201     Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                    20.900

                    na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

                    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

 

  85314       Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki                              380.700

  -------        na ubezpieczenia społeczne                                                ----------

                   -----------------------------------------------

        201     Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                   380.700

                   na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

                   rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

 

 85315        Dodatki mieszkaniowe                                                         80.000

 -------         -----------------------------                                                       ---------

      203       Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                    80.000

                   na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

85316         Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                33.900

 -------         ----------------------------------------------------------                ---------

      201       Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa                       33.900

                   na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji

                   rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

 

85319         Ośrodki pomocy społecznej                                                 80.400

-------          ----------------------------------                                                --------

      201       Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                    80.400

                   na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

                   rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

 

 

                                                 

                                                       

 

854               Edukacyjna opieka wychowawcza                                    168.420 

===              ===========================                                 ======

   85401        Świetlice szkolne                                                                  145.500

   -------        ----------------------                                                                 ----------

          083     Wpływy z usług                                                                    145.500

 

  85404         Przedszkola                                                                             21.920

  -------          ----------------                                                                          ---------

         069      Wpływy z różnych opłat                                                           2.200

         083      Wpływy z usług                                                                      19.720

 

  85495         Pozostała działalność                                                                 1.000

  -------          --------------------------                                                                -------

        203       Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                          1.000

                     na realizację własnych zadań bieżących gmin      

 

900               Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                  37.100

===              ===================================                 =====

  90015         Oświetlenie ulic, placów i dróg                                               16.000

  -------          --------------------------------------                                             ---------

       201        Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                        16.000

                     na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

                     rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

 

 90095          Pozostała działalność                                                              21.100

 -------          ---------------------------                                                             ---------

       075        Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych       21.000

                     Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego

                     lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

                     publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   

      092         Pozostałe odsetki                                                                          100

 

 

                   Dochody ogółem                     7.240.769

                   ===============================

 

w tym:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   586.175            

 

 

                 

                                                         Załącznik Nr 2

                                                         do uchwały Nr IV/20/02

                                                         Rady Gminy Brzuze

                                                         z dnia  30 grudnia 2002r.

                                                         w sprawie uchwalenia budżetu gminy

                                                         na 2003 rok

 

                      Plan wydatków budżetowych na 2003 rok

                      ================================

 

             Klasyfikacja

Dział    Rozdz.      §                     Treść                                    Plan na 2003 rok

-------------------------------------------------------------------------------------------------

010                               Rolnictwo i łowiectwo                                       193.150

===                              =================                                     =======

        01030                   Izby rolnicze                                                            7.200

        --------                   ---------------------                                                    --------                                  

                       2850      Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych                      7.200

                                     w wysokości 2% uzyskanych wpływów

                                     z podatku rolnego

 

      01095                     Pozostała działalność                                           185.950

      --------                    ------------------------------                                     ---------- 

                      3020       Nagrody i wydatki osobowe                                       555

                                     nie zaliczone do wynagrodzeń

                      4010       Wynagrodzenia osobowe pracowników                31.050

                      4040       Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          2.313

                      4110       Składki na ubezpieczenia społeczne                        5.640

                      4120       Składki na fundusz pracy                                            772

                      4210       Zakup materiałów i wyposażenia                            8.300

                      4260       Zakup energii                                                         52.500

                      4270       Zakup usług remontowych                                     15.000

           4300       Zakup usług pozostałych                                          9.000

           4410       Podróże służbowe krajowe                                       6.500

           4430       Różne opłaty i składki                                            10.000

           4440       Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych                    1.320

           4530       Podatek od towarów i usług                                     3.000

           6050       Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     40.000

                          /uzupełnienie wodociągowania/

 

 

 

 

                                              

020                              Leśnictwo                                                                  3.000

===                             ========                                                                 ====

       02095                   Pozostała działalność                                                 3.000

      --------                   -----------------------------                                             -------

                    4210        Zakup materiałów i wyposażenia                              3.000

 

600                              Transport i łączność                                         1.088.219

===                             =================                                        ======

       60016                   Drogi publiczne gminne                                      1.088219

       --------                  ----------------------------------                                  ----------

                   4210         Zakup materiałów i wyposażenia                            10.000

                   4270         Zakup usług remontowych                                      90.000

                   4300         Zakup usług pozostałych                                         25.000

                   6050         Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     963.219

                                    /budowa drogi Żałe –Przyrowa/

 

700                              Gospodarka mieszkaniowa                                 147.900

===                             =====================                                ======

       70004                   Różne jednostki obsługi gosp. mieszk.                  132.900

       -------                    ----------------------------------------------                  ----------

                  3020          Nagrody i wydatki osobowe                                       1.000

                                    nie zaliczone do wynagrodzeń                                

                  4010          Wynagrodzenia osobowe pracowników                   32.517

                  4040          Dodatkowe wynagrodzenie roczne                             2.700

                  4110          Składki na ubezpieczenia społeczne                           6.300

                  4120          Składki na fundusz pracy                                               863

                  4210          Zakup materiałów i wyposażenia                             52.000

                  4260          Zakup energii                                                              4.200

                  4300          Zakup usług pozostałych                                          31.500

                  4440          Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych                      1.320

                  4530          Podatek od towarów i usług                                          500

 

       70005                   Gospodarka gruntami i nieruchomościami               15.000

       ---------                 -----------------------------------------------------            --------

                 4300           Zakup usług pozostałych                                          15.000

 

 

      

 

 

 

                                               

750                            Administracja publiczna                                     1.042.460  

===                           ===================                                    ======= 

       75011                 Urzędy wojewódzkie                                                  53.300

      --------                  --------------------------                                                ---------

                  3020        Nagrody i wydatki osobowe                                            220

                                  nie zaliczone do wynagrodzeń

                  4010        Wynagrodzenia osobowe pracowników                     36.320

                  4040        Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               2.600

                  4110        Składki na ubezpieczenia społeczne                             6.960

                  4120        Składki na fundusz pracy                                                 920

                  4210        Materiały i wyposażenie                                                  900

                  4260        Zakup energii                                                                   760

                  4300        Zakup usług pozostałych                                              3.000

                  4410        Podróże służbowe krajowe                                              300

                  4440        Odpisy na zakł. fun świad. socjalnych                         1.320

 

     75022                   Rady gmin                                                                  49.500

     --------                  -------------                                                                   --------

                 3030         Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                  45.000

                 4300         Zakup usług pozostałych                                             3.000

                 4410         Podróże służbowe krajowe                                          1.500

 

    75023                    Urzędy gmin                                                             824.094

    -------                     ----------------                                                             ---------

                2900          Wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu             3.424

                                  terytorialnego oraz związków gmin na

                                  dofinansowanie zadań bieżących

                3020          Nagrody i wydatki osobowe                                        3.500

                                  nie zaliczone do wynagrodzeń

                4010          Wynagrodzenia osobowe pracowników                  463.230

                4040          Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            38.250

                4110          Składki na ubezpieczenia społeczne                          91.200

                4120          Składki na fundusz pracy                                           12.500

                4210          Zakup materiałów i wyposażenia                               62.000

                4260          Zakup energii                                                               6.500

                4270          Zakup usług remontowych                                         25.000

                4300          Zakup usług pozostałych                                            80.000

                4410          Podróże służbowe krajowe                                         14.600

                4430          Różne opłaty i składki                                                  1.890

                4440          Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych                      14.000

                6060          Wydatki na zakupy  inwestycyjne jednostek               8.000                                                    

                       budżetowych / komputeryzacja urzędu/

 

                                                             - 4 -

                                                           

   75047                     Pobór podatków, opłat i niepodatkowych                  21.000

   -------                      należności budżetowych                                            ---------

                                  ---------------------------------------------------

               4100           Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                      12.500

               4210           Zakup materiałów i wyposażenia                                 4.000

               4300           Zakup usług pozostałych                                              4.500

 

   75095                     Pozostała działalność                                                  94.566

   -------                      ------------------------------                                            --------

               3020           Nagrody i wydatki osobowe                                            600

                                  nie zaliczone do wynagrodzeń                                                            

               3030           Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                     6.500

               4110           Składki na ubezpieczenia społeczne                             2.600

               4120           Składki na fundusz pracy                                                 360

               4210           Zakup materiałów i wyposażenia                               26.286

               4260           Zakup energii                                                                2.100

               4300           Zakup usług pozostałych                                            52.000

               4430           Różne opłaty i składki                                                  2.000

               4440           Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych                        2.120

 

751                           Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,      975

===                          kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa              ===

                                 ====================================

     75101                  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,          975

     -------                   kontroli i ochrony prawa                                                 -----

                                 -----------------------------------------------------------

               4110          Składki na ubezpieczenia społeczne                                130

               4120          Składki na fundusz pracy                                                   18

               4210          Zakup materiałów i wyposażenia                                       42

               4260          Zakup energii                                                                      55

               4300          Zakup usług pozostałych                                                  730

 

754                           Bezpieczeństwo publiczne i ochrona                        54.600

===                          przeciwpożarowa                                                       =====

                                 ============================

    75412                   Ochotnicze straże pożarne                                           54.600

   --------                    -------------------------------                                            -------

               4110          Składki na ubezpieczenia społeczne                              2.000

               4120          Składki na fundusz pracy                                                  320

               4210          Zakup materiałów i wyposażenia                                22.790                  

                                           - 5 –

   4260          Zakup energii                                                                  2.200

   4270          Zakup usług remontowych                                             1.500

   4300          Zakup usług pozostałych                                              22.140

   4430          Różne opłaty i składki                                                    3.650

 

758                          Różne rozliczenia                                                        40.000

===                        ==============                                                       =====

     75818                Rezerwy ogólne i celowe                                               40.000

     ------                  ----------------------------------                                         ---------

             4810          Rezerwy                                                                         40.000

 

801                        Oświata i wychowanie                                             3.553.237

===                        =================                                           =======

     80101               Szkoły podstawowe                                                   2.082.152

    --------               ---------------------------                                               ------------                      

  3020         Nagrody i wydatki osobowe                                          96.224

                   nie zaliczone do wynagrodzeń      

  4010         Wynagrodzenia osobowe pracowników                   1.210.249

  4040         Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                96.050

  4110         Składki na ubezpieczenia społeczne                            244.953

  4120         Składki na fundusz pracy                                               33.565

  4210         Zakup materiałów i wyposażenia                                 135.880

  4240         Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   23.553                                      

  4260         Zakup energii                                                                 28.000

  4270         Zakup usług remontowych                                             88.000

  4300         Zakup usług pozostałych                                                40.600

  4410         Podróże służbowe krajowe                                             11.000

  4440         Odpisy na zakł. fun świad. socjalnych                           74.078

 

   80104                 Przedszkola przy szkołach podstawowych                   149.813

 ---------                 ---------------------------------------------------                  ----------

             3020         Nagrody i wydatki osobowe                                           11.406

                              nie zaliczone do wynagrodzeń

             4010         Wynagrodzenia osobowe pracowników                         96.438

             4040         Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   7.659

             4110         Składki na ubezpieczenia społeczne                               20.540

             4120         Składki na fundusz pracy                                                  2.814

             4210         Zakup materiałów i wyposażenia                                     2.000

             4240         Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek     2.400     

  4410         Podróże służbowe krajowe                                                  400

  4440         Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych                            6.156

 

                                             

   80110                Gimnazja                                                                    1.059.715

   --------                ------------                                                                   ------------

             3020        Nagrody i wydatki osobowe                                           44.886

                             nie zaliczone do wynagrodzeń                     

             4010        Wynagrodzenia osobowe pracowników                       588.505

             4040        Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                 48.875

             4110        Składki na ubezpieczenia społeczne                             120.704

             4120        Składki na fundusz pracy                                                16.540

             4210        Zakup materiałów i wyposażenia                                  103.300

             4240        Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      5.000

             4260        Zakup energii                                                                     8.000

             4270        Zakup usług remontowych                                              57.000

             4300        Zakup usług pozostałych                                                 28.500

             4410        Podróże służbowe krajowe                                                3.500

             4440        Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych                           34.905

 

   80113                Dowożenie uczniów do szkół                                        118.020

   --------               ---------------------------------------                                    ---------

             3020        Nagrody i wydatki osobowe                                                 550

                             nie zaliczone do wynagrodzeń

             4010        Wynagrodzenia osobowe pracowników                          16.128

             4040        Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                    1.500

             4110        Składki na ubezpieczenia społeczne                                  5.900

             4120        Składki na fundusz pracy                                                      810

             4210        Zakup materiałów i wyposażenia                                    51.872  

  4270        Zakup usług remontowych                                              10.000

  4300        Zakup usług pozostałych                                                 26.000

  4410        Podróże służbowe krajowe                                                   100

  4430        Różne opłaty i składki                                                       4.500

  4440        Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych                                660

 

  80114                 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół               106.525

 --------                 -------------------------------------------------------             ----------

            3020         Nagrody i wydatki osobowe                                                500

                             nie zaliczone do wynagrodzeń

            4010         Wynagrodzenia osobowe pracowników                         67.973

            4040         Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   5.525

            4110         Składki na ubezpieczenia społeczne                               12.882

            4120         Składki na fundusz pracy                                                  1.765

            4210         Zakup materiałów i wyposażenia                                      7.000

            4260         Zakup energii                                                                     1.000

       

 

                                         

            4300        Zakup usług pozostałych                                                    7.400

            4410        Podróże służbowe krajowe                                                    500

            4440        Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych                              1.980

 

   80146               Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                        16.512

   -------                ---------------------------------------------------                     ---------

            4300        Zakup usług pozostałych                                                  16.512

 

   80195               Pozostała działalność                                                        20.500

  --------               ----------------------------                                                     --------

            4210        Zakup materiałów i wyposażenia                                          500

            4300        Zakup usług pozostałych                                                    2.000

            4440        Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych                            18.000

 

851                      Ochrona zdrowia                                                            40.000

===                     ===============                                                        =====

     85154             Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      40.000

     ------               ----------------------------------------                                     --------

            4110        Składki na ubezpieczenia społeczne                                   1.100

            4120        Składki na fundusz pracy                                                       150

            4210        Zakup materiałów i wyposażenia                                     18.400

            4300        Zakup usług pozostałych                                                  20.000

            4410        Podróże służbowe krajowe                                                    350

 

853                     Opieka społeczna                                                           786.134

===                    ==============                                                         ======

    85313              Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane                20.900

    -------              za osoby pobierające niektóre świadczenia                      ---------

                            z pomocy społecznej

                            --------------------------------------------------------

           4130        Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                20.900

 

   85314              Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki                           380.700

   -------               na ubezpieczenia społeczne                                             ---------

                           ------------------------------------------------

           3110        Świadczenia społeczne                                                    348.000

           4110        Składki na ubezpieczenia społeczne                                  32.700

 

  85315              Dodatki mieszkaniowe                                                     150.000

  -------               ------------------------------                                                  ---------

          3110        Świadczenia społeczne                                                    150.000

 

                                                            

 

  85316              Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze              33.900

  -------               ----------------------------------------------------------             ---------

           3110       Świadczenia społeczne                                                      33.900

 

  85319              Ośrodki pomocy społecznej                                             140.634

  --------              -----------------------------------                                          ----------

           3020       Nagrody i wydatki osobowe                                                1.200

                          nie zaliczone do wynagrodzeń

          4010        Wynagrodzenia osobowe pracowników                            95.854

          4040        Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      7.800

          4110        Składki na ubezpieczenia społeczne                                  18.540            

          4120        Składki na fundusz pracy                                                     2.540

          4210        Zakup materiałów i wyposażenia                                         5.000

          4260        Zakup energii                                                                           900

          4300        Zakup usług pozostałych                                                      5.000

          4410        Podróże służbowe krajowe                                                      500

          4440        Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych                                3.300

 

  85395              Pozostała działalność                                                          60.000

  -------              ---------------------------                                                         --------

          3110        Świadczenia społeczne                                                       59.000

          4300        Zakup usług                                                                          1.000

 

854                    Edukacyjna opieka wychowawcza                               498.528

===                   ===========================                            ======

    85401            Świetlice szkolne                                                              318.839

    ------              ------------------------                                                          ----------

           3020       Nagrody i wydatki osobowe                                                1.400

                          nie zaliczone do wynagrodzeń

          4010        Wynagrodzenia osobowe pracowników                          107.994

          4040        Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      9.757

          4110        Składki na ubezpieczenia społeczne                                  20.922

          4120        Składki na fundusz pracy                                                     2.868

          4210        Zakup materiałów i wyposażenia                                       18.908

          4220        Zakup środków żywności                                                 145.500

          4240        Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek         3.000

          4300        Zakup usług pozostałych                                                      1.000 

          4410        Podróże służbowe krajowe                                                   3.200

          4440        Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych                                4.290

 

 

                                                  

 

   85404             Przedszkola                                                                     178.689

   -------              --------------                                                                    -----------

            3020      Nagrody i wydatki osobowe                                               6.200

                          nie zaliczone do wynagrodzeń

            4010      Wynagrodzenia osobowe pracowników                         100.859

            4040      Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     5.007

            4110      Składki na ubezpieczenia społeczne                                 19.837

            4120      Składki na fundusz pracy                                                    2.719

            4210      Zakup materiałów i wyposażenia                                       8.000

            4220      Zakup środków żywności                                                 19.720

            4240      Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek          500

            4260      Zakup energii                                                                      3.000

            4300      Zakup usług pozostałych                                                    6.000

            4410      Podróże służbowe krajowe                                                 1.000

            4440      Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych                              5.847

 

   85495             Pozostała działalność                                                          1.000

   -------              ---------------------------                                                        -------

            4440      Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych                               1.000

 

900                    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          203.800

===                   ===================================          ======

   90015             Oświetlenie ulic, placów i dróg                                         61.500

   -------              --------------------------------------                                        ---------

            4260      Zakup energii                                                                     48.000

            4270      Zakup usług remontowych                                                13.500

  

   90095             Pozostała działalność                                                       142.300

  --------             ---------------------------                                                       ---------

           4210       Zakup materiałów i wyposażenia                                      36.135

           4270       Zakup usług remontowych                                                28.000

           4300       Zakup usług pozostałych                                                   22.000

           6620       Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje     18.865

                          i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie

                          porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

          6650        Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek         37.300

                          samorządu terytorialnego oraz związków gmin

                          lub związków powiatów na dofinansowanie zadań

                          inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

 

 

                                                 

 

921                    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                  74.073

===                   =================================                 =====

     92116           Biblioteki                                                                            56.773

     -------            ------------                                                                            --------

           3020       Nagrody i wydatki osobowe                                                    600

                          nie zaliczone do wynagrodzeń

           4010       Wynagrodzenia osobowe pracowników                             31.366

           4040       Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       1.770

           4110       Składki na ubezpieczenia społeczne                                     5.925

           4120       Składki na fundusz pracy                                                         812

           4210       Zakup materiałów i wyposażenia                                       12.400

           4260       Zakup energii                                                                           300

           4300       Zakup usług pozostałych                                                      2.000

           4410       Podróże służbowe krajowe                                                      600

           4440       Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych                                1.000

 

    92195            Pozostała działalność                                                          17.300

    -------            ------------------------------                                                     --------

           4110       Składki na ubezpieczenia społeczne                                     1.200

           4120       Składki na fundusz pracy                                                         200

           4210       Zakup materiałów i wyposażenia                                         5.500

           4300       Zakup usług pozostałych                                                    10.400

 

926                    Kultura fizyczna i sport                                                     7.000

===                   ==================                                                     ====

    92695            Pozostała działalność                                                            7.000

    -------             ---------------------------                                                          ------

           4210       Zakup materiałów i wyposażenia                                         3.000

           4300       Zakup usług pozostałych                                                      4.000

 

 

                                Ogółem  wydatki              7.733.076

                               ============================                    

                             

 

 

 

 

                                              

 

                                                         Załącznik Nr 3

                                                         do uchwały Nr IV/20/02

                                                         Rady Gminy Brzuze

                                                         z dnia  30 grudnia 2002r.

                                                         w sprawie uchwalenia budżetu gminy

                                                         na rok 2003

 

                   PRZYCHODY  i  ROZCHODY

                            BUDŻETU GMINY

-------------------------------------------------------------------------------------------------

l.p.                         Przychody § 01                                    Kwota

------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Nadwyżka z lat ubiegłych                                              492.307

2. Sprzedaż papierów wartościowych                                    -

    wyemitowanych przez gminy

3. Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe        -

4. Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe      -

5. Spłaty pożyczek udzielonych                                             -

6. Przychody z prywatyzacji majątku gminy                         -

-------------------------------------------------------------------------------------------------

               Razem przychody                                             492.307

-------------------------------------------------------------------------------------------------

                           Rozchody § 02

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Spłaty kredytów długoterminowych                                  -

2. Spłaty pożyczek długoterminowych                                  -

3. Pożyczki udzielone                                                            -

4. Wykup papierów wartościowych                                      -

-------------------------------------------------------------------------------------------------

               Razem rozchody                                                    -

-------------------------------------------------------------------------------------------------

   Informacje uzupełniające

I Pokrycie deficytu /niedoboru/ budżetowego

  1.kredytem/ pożyczką/ długoterminowym                         -

  2.nadwyżką budżetową z lat ubiegłych                          492.307 zł

  3. przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych     -

  4.przychodami przychodami prywatyzacji majątku           -

II Przeznaczenie nadwyżki budżetu :

  1. spłata kredytów  pożyczek                                              -

  2. pożyczki udzielone                                                         -

  3. wykup papierów wartościowych                                    -  

 

    

 

 

          

                 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 6

                                                                                  do uchwały Nr IV/20/02

 

                                              

 

 

 Rady Gminy Brzuze

                                                      z dnia 30 grudnia 2002r.

                                                      w sprawie uchwalenia budżetu gminy

                                                      na rok 2003

                               Plan finansowy na realizację zadań bieżących

                               z zakresu administracji rządowej oraz innych

                               zadań zleconych gminie na rok 2003

 

                    Gmina Brzuze

                    ============

 Dział 750 Administracja publiczna                                                     53.300

 ===========================                                                 =======

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie                                                     53.300

----------------------------------------------                                                    ---------

Dochody                                                                        53.300

-----------                                                                       ----------

§ 201   Dotacje celowe otrzymane z budżetu

            państwa na realizację zadań bieżących

            z zakresu administracji rządowej oraz

            innych zadań zleconych gminie

 

Wydatki                                                                           53.300

-----------                                                                        ----------

§ 3020  Nagrody i wydatki osobowe                                    220

             nie zaliczone do wynagrodzeń

§ 4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników             36.320 

§ 4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       2.600

§ 4110  Składki na ubezpieczenia społeczne                     6.960

§ 4120  Składki na fundusz pracy                                         920

§ 4210  Zakup materiałów i wyposażenia                             900

§ 4260  Zakup energii                                                            760

§ 4300  Zakup usług pozostałych                                       3.000

§ 4410  Podróże służbowe krajowe                                       300

§ 4440  Odpisy na zakładowy fundusz                               1.320

             świadczeń socjalnych

Dział 751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,                 975                 

=======  kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                         ====

                  ===================================

Rozdział 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej             975

------------------   kontroli i ochrony prawa                                                  ------

                           ------------------------------------------------------------

                                                  

Dochody                                                                                975

-----------                                                                               ------

§ 201       Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa      975

                na realizację zadań bieżących z zakresu

                administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                     Wydatki                                                                                 975                                     

§  4110     Składki na ubezpieczenia społeczne                    130

§  4120     Składki na fundusz pracy                                       18

§  4210     Zakup materiałów i wyposażenia                           42

§  4260     Zakup energii                                                          55

§  4300     Zakup usług pozostałych                                      730

      

 Dział 853 Opieka społeczna                                                                 515.900

=======================                                                            ======

 

Rozdział 85313  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane               20.900

------------------   za osoby pobierające niektóre świadczenia                     --------

                           z pomocy społecznej

                           --------------------------------------------------------

Dochody                                                                          20.900

-------------                                                                       ---------

 

§ 201   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa    20.900

            na realizację zadań bieżących z zakresu

            administracji rządowej oraz innych zadań

            zleconych gminie

 

Wydatki                                                                            20.900

-----------                                                                           ---------

§ 4130  Składki na ubezpieczenia zdrowotne                  20.900

 

Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki                           380.700

------------------- na ubezpieczenia społeczne                                             ----------

                         ------------------------------------------------

 

Dochody                                                                         380.700 

--------------                                                                    -----------

 

§ 201    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  380.700

             na realizację zadań bieżących z zakresu

             administracji rządowej oraz innych zadań

             zleconych gminie

                                                    

Wydatki                                                                          380.700

----------                                                                           ----------

§ 3110  Świadczenia społeczne                                      348.000

§ 4110  Składki na ubezpieczenia społeczne                    32.700

                                                          

                                                 

Rozdział 85316  Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze     33.900

------------------   ----------------------------------------------------------     ---------

Dochody                                                                           33.900

-----------                                                                          ----------

 

§  201  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa    33.900

            na realizację zadań bieżących z zakresu

            administracji rządowej oraz innych zadań

            zleconych gminie

 

Wydatki                                                                            33.900

-----------                                                                           ---------

 

§ 3110  Świadczenia społeczne                                        33.900

 

 

Rozdział 85319  Ośrodki pomocy społecznej                                      80.400

-------------------  ----------------------------------                                     ---------

 

Dochody                                                                           80.400

-----------                                                                           ---------

 

§ 201  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa     80.400

           na realizację zadań bieżących z zakresu

           administracji rządowej oraz innych

           zleconych gminie 

 

Wydatki                                                                           80.400

----------                                                                           ---------

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników             62.300

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       5.770

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                     8.570 

§ 4120 Składki na fundusz pracy                                      1.120

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń             2.640

           socjalnych

 

                                                         

 

 Dział 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             16.000

==============================================       =====

 

Rozdział 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg                                  16.000

------------------   ---------------------------------------                                 --------

 

Dochody                                                                         16.000

-----------                                                                        ---------

 

§ 201   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  16.000

            na realizację zadań bieżących z zakresu

            administracji rządowej oraz innych

            zadań zleconych gminie

 

Wydatki                                                                         16.000

-----------                                                                        --------

 

§ 4260  Zakup energii                                                   16.000

 

 

Dochody Budżetu Państwa

 

Dział 750  Administracja publiczna                                               5.000

=======  =====================                                         =====

 

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie                                              5.000

---------------------------------------------                                              -------

 

§  235  Dochody  budżetu państwa                                                  5.000

            związane z realizacją zadań zleconych

            jednostkom samorządu terytorialnego

 

Opłaty za wydane dowody osobiste przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego.

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

                                                      Załącznik Nr 7

                                                      do uchwały Nr IV/20/02

                                                      Rady Gminy Brzuze

                                                      z dnia  30 grudnia 2002r.

                                                      w sprawie uchwalenia budżetu gminy

                                                      na rok 2003

 

                                        Plan przychodów i wydatków

                  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                            

                                               na rok 2003

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwa funduszu            Stan środków    Przychody    Wydatki     Stan środków

                                       obrotowych                                              obrotowych

                                       na początek roku                                      na koniec roku

------------------------------------------------------------------------------------------------

Fundusz Ochrony                55.000           30.000         80.000           5.000

Środowiska i Gospodarki

Wodnej

Dział 900  Rozdz. 90011

 

Przychody                                                 30.000

-------------                                                 --------

§ 296 Przelewy redystrybucyjne               30.000

 

Wydatki                                                                        80.000

----------                                                                         ---------                                  

§ 4210  Zakup materiałów i wyposażenia                       2.000

           / utrzymanie porządku i czystości

             wraz z konkursami/

§ 4300  Zakup usług pozostałych                                  78.000

            /emisja zanieczyszczeń 15.000,

            gospodarka odpadami stałymi 3.000,

            program małej retencji 10.000,

            program ściekowy 50.000/

 

 

metryczka


Wytworzył: Danuta Wiśniewska (21 czerwca 2004)
Opublikował: Danuta Wiśniewska (21 czerwca 2004, 15:11:16)

Ostatnia zmiana: Danuta Wiśniewska (1 lipca 2004, 15:15:43)
Zmieniono: zmiana załaczników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6435