Realizacja budżetu

 

                                        Sprawozdanie opisowe

       z wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2003 rok

 

Budżet gminy uchwalony po stronie dochodów w kwocie 7.240.769 zł w ciągu

roku zwiększony został do kwoty 8.167.983 zł a wykonany w kwocie

7.973.682 zł tj.97,6% planu rocznego.

Po stronie wydatków budżet uchwalony w kwocie 7.733.076 zł w ciągu roku zwiększony został do kwoty 8.562.557 zł a zrealizowany w kwocie 7.988.330 zł

tj. 93,3% planu rocznego.

Budżet gminy został uchwalony z deficytem w kwocie 492.307 zł.

W okresie sprawozdawczym deficyt budżetu zmniejszony został do kwoty 394.574 zł , źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Na koniec okresu sprawozdawczego budżet gminy zamknął się wynikiem ujemnym /deficytem/ w kwocie 14.648 zł.

 

W roku sprawozdawczym budżet gminy został zmieniony poprzez dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie dofinansowanie zadań własnych oraz środki pozyskane z innych źródeł

SAPARD, FOGR/ w tym:

 

- transport i łączność / drogi publiczne gminne/, zwiększa się o kwotę 699.433 zł

  w tym: środki SAPARD w kwocie 618.883 zł na budowę drogi gminnej I etap

  Żałe – Przyrowa , środki FOGR w kwocie 80.550 zł  na remont dróg

  dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Somsiory - Radzynek

  i  Dobre,

 

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz

  sądownictwa, dotacja celowa w kwocie 12.587 zł na przygotowanie

  i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia

  Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej,

 

- oświata i wychowanie, dotacja w kwocie 90.576 zł w tym:

  2.853 zł na sfinansowanie części wyprawki szkolnej – podręczniki do klas I

  4.162 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli

  emerytów i rencistów, 312 zł na dofinansowanie komisji kwalifikacyjnej

  i egzaminacyjnej powołanej dla nauczycieli ubiegających się o stopień

  awansu zawodowego oraz planowane środki PAOW w kwocie 83.249 zł

  wg umowy na modernizację Szkoły Podstawowej w Ugoszczu,

 

- opieka społeczna, zwiększenie dotacji o kwotę 107.041 zł w tym:

  300 zł na ubezpieczenia zdrowotne, 5.591 zł na usuwanie klęsk żywiołowych

  /posuszowe dla rolników/, 3.150 zł na sfinansowanie części wyprawki szkolnej

  dla uczniów klas I , 98.000 zł na dożywianie uczniów i doposażenie stołówek,

                                                      - 2 –

 

- opieka społeczna, zmniejszenie dotacji o kwotę 10.724 zł w tym:

  1.584 zł zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

  9.140 zł zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne,

 

- edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie dotacji o kwotę 3.307 zł

  w tym: 3.226 zł na dofinansowanie doposażenia świetlicy szkolnej /PAOW/

  81 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli

  emerytów i rencistów,

 

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie dotacji o kwotę

  3.054 zł na refundację wydatków poniesionych na oświetlenie dróg dla

  których gmina nie jest zarządcą oraz kwotę 9.100 zł na zadanie inwestycyjne

  nowe punkty świetlne.

 

Dotacje celowe zostały wprowadzone do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków zgodnie z przeznaczeniem.

 

W trakcie realizacji budżetu gminy po stronie dochodów na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów, wprowadzono zmiany subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych

w tym:

- zmniejszono część oświatową subwencji o kwotę 44.741 zł,

- zwiększono część rekompensującą o kwotę 62.355 zł, jako dochody utracone

  z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym,

- zmniejszono część podstawową subwencji o kwotę 560 zł,

- zmniejszono udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

  o kwotę 10.743 zł.

 

Dokonano zmian w planie dochodów własnych w tym:

- wprowadzono plan na odpłatność za przyłącza wodociągowe

  w kwocie 40.000 zł /uzupełnienie wodociągowania/,

- wprowadzono do planu dochody pozyskane z wycinki drzew

  w kwocie 10.000 zł,

- zwiększono plan dochodów z najmu lokali mieszkalnych o kwotę 20.000 zł,

- zwiększono plan za sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych

  o kwotę 10.000 zł,

- wprowadzono plan dochodów na opłaty od czynności cywilnoprawnych

  osób prawnych w kwocie 5.000 zł

- zwiększono wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

  alkoholowych kwotę 10.000 zł,

- zmniejszono plan na podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 90.000zł.

                                             - 3 –

 

Pozyskane dochody własne oraz środki subwencji rekompensującej przeznaczone zostały na dofinansowanie uzupełnienia wodociągowania gminy,

bieżące wydatki w administracji publicznej, bieżące i modernizacyjne wydatki w oświacie oraz realizację zamierzeń w dziedzinie problemów alkoholowych.

 

W roku sprawozdawczym nie zaszła konieczność rozdysponowania uchwalonej rezerwy budżetowej . Wójt Gminy dokonywał zmian w budżecie zgodnie z przepisami i upoważnieniami Rady Gminy.

 

Dochody ogółem w roku sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 7.973.682 zł na planowane 8.167.983 zł tj. 97,6%

 

W zakresie rolnictwa i łowiectwa dochody osiągnięto w kwocie 61.924 zł

na planowane 56.500 zł tj. 109,6% w tym:

- wpływy z różnych opłat planowane 8.500 zł, wykonane 5.100 zł tj. 60%

  /za dzierżawę obwodów łowieckich 2.020 zł, za świadectwa m.p.z. 3.080 zł/,

- opłaty za przyłącza wodociągowe bieżące 47.080 zł na planowane 40.000 zł

  tj. 117,7 %

- dochody z opłat za przyłącza wodociągowe z rozliczeń lat ubiegłych 9.744 zł

  tj. 121,8 % planowanych,

 

Leśnictwo – planowane dochody 10.000 zł, wykonane 17.719 zł tj. 177,2%

                       /środki pozyskane z wycinki drzew przydrożnych/

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę planowane dochody 152.000 zł

wykonanie 156.331 zł tj. 102,8% w tym:

- dochody osiągnięte z opłat za wodę w kwocie 154.502 zł na planowane

  150.000 zł tj. 103 %. Do przypisu netto w kwocie 210.966 zł dochody

  wykonano w 73,2 %, zaległości wynoszą kwotę 56.464 zł.

  W miesiącu styczniu i lutym na zaległości wpłynęła kwota 19.560 

- odsetki od nieterminowych opłat za wodę wyniosły kwotę 1.829 zł

  a naliczone od zaległości na 31.12.2003r. kwotę 7.683 zł.

 

Transport i łączność – drogi gminne, dotacje planowane i wykorzystane

w kwocie 699.433 zł tj. 100%

- budowa drogi gminnej I etap Żałe-Przyrowa środki SAPARD 618.883 zł

- remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych Somsiory-Radzynek

  i Dobre środki FOGR 80.550 zł

 

 

                                                      - 4 –

 

Gospodarka mieszkaniowa plan 127.900 zł, wykonanie 158.130 zł

tj. 123,6 % w tym:

- wpływy za lokale mieszkalne, garaże i ścieki 89.413 zł na planowane 80.000 zł

  tj. 111,8 %, przypis netto 105.732 zł, zaległości na koniec roku 16.425 zł

  nadpłaty 106 zł. W miesiącu styczniu i lutym 2004r. wpłynęła na zaległości

  kwota  5.056 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat należności 478 zł a naliczone od zaległości

  na 31.12.2003r. wynoszą kwotę 974 zł

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 67.462 zł na planowane 45.000 zł

  tj. 149,9 %, zaległości wymagalne 583 zł

- odsetki od należności za sprzedaż lokali płatnych w ratach 777 zł

Sprzedano w okresie sprawozdawczym 21 lokali mieszkalnych

w tym : za 5 lokali wpłaty jednorazowe, pozostałe na raty od 2-10 lat

/sprzedane lokale: 13 lokali w budynku 59 Ugoszcz, 5 lokali po szkole w Gulbinach, 3 lokale w budynku szkolnym Radzynek/.

 

Dochody realizowane przez administrację publiczną planowane w kwocie 107.300 zł, wykonane w kwocie 117.520 zł tj. 109,5 %

Na powyższe dochody składają się:

- dotacja celowa w kwocie 53.300 zł na zadania zlecone /ewidencja ludności,

  USC, dowody osobiste/

- odsetki od wolnych środków na rachunku bieżącym i lokatach 41.358 zł

  na plan 30.000 zł tj. 137,9 %

- czynsz dzierżawny za lokal użytkowy 3.934 zł tj. 100 % planu,

- pozostałe dochody 18.928 zł na planowane 20.000 zł tj. 94,6 %

  /koszty upomnień, prowizja za sprzedaż znaków skarbowych, za wpis i zmiany

  do ewidencji działalności gospodarczej, za rozmowy telefoniczne, opłaty

  za c.o. budynek podłączony do kotłowni urzędu oraz za rozprowadzanie

  wydania książkowego monografia historyczna „Brzuze i okolice”.

 

W zakresie zadań zleconych urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 13.562 zł tj. 100% planowanej w tym:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwotę 975 zł

- na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem

  referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej

  Polskiej do Unii Europejskiej.

 

 

 

                                                - 5 –

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

wykonanie 2.101.383 zł  na plan 2.197.626 zł tj. 95,6 % w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 408.510 zł na plan 439.776 zł

  tj. 92,9 % /realizacja budżet państwa/,

- podatek dochodowy od osób prawnych 10.838 zł na plan 20.000 zł

  tj. 54,2 % /realizacja urzędy skarbowe/,

- podatek od nieruchomości 1.178.212 zł na plan 1.220.000 zł tj. 96,6%

  przypis netto 1.206.890 zł, wykonanie do przypisu 97,6 %

  zaległości 29.000 zł, nadpłaty 322 zł / w m-cu I i II wpłata  2.143zł/

  Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek rolny 337.925 zł na plan 352.000 zł tj. 96 %, natomiast do przypisu

  netto w kwocie 442.070 zł podatek wykonano w 76,4 %, zaległości wymagalne

  stanowią kwotę 105.739 zł a nadpłaty 1.594 zł, na zaległości wystawiono

  upomnienia i tytuły wykonawcze /w m-cu I i II wpłata na zaległości 13.301 zł/

  Trudna sytuacja w rolnictwie wpłynęła na wzrost zaległości o 18,3%

  w stosunku do roku ubiegłego.

- podatek leśny 6.173 zł na plan 6.350 zł tj. 97,2 %, zaległości stanowią kwotę

  444 zł, nadpłaty 300 zł,

- podatek od środków transportowych 42.580 zł na plan 31.000 zł tj. 137,4 %

  natomiast do przypisu netto który wynosi 48.793 zł podatek wykonano

  w 87,3 %, zaległości stanowią kwotę 6.213 zł na które wystawiono upomnienia

  i tytuły wykonawcze,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty

  podatkowej, wykonanie 170 zł na plan 2.000 zł, przypis netto 2.683 zł,

  zaległości 2.602 zł, nadpłaty 88 zł /realizacja urząd skarbowy/,

- podatek od spadków i darowizn 55 zł na plan 2.000 zł

  /realizacja urząd skarbowy/,

- podatek od posiadania psów 610 zł na plan 500 zł tj. 122 %, do przypisu

  netto wykonanie 50,6 %,

- wpływy z opłaty skarbowej 22.003 zł na plan 20.000 zł tj. 110 %,

- wpływy z opłaty targowej 2.200 zł na plan 3.000 zł tj. 73,3 %,

- podatek od czynności cywilnoprawnych 28.587 zł na plan 40.000 zł tj. 71,5%

  /realizacja urzędy skarbowe/,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

  wykonanie 53.063 zł na plan 50.000 zł tj. 106,1 %,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10.457 zł

  na plan 11.000 zł tj. 95,1 %, naliczone odsetki od zaległości podatkowych

  na koniec roku wynoszą 94.492 zł.

 

 

                                               - 6 –

 

Różne rozliczenia wykonanie 3.718.850 zł na plan 3.719.007 tj. 100%

w tym:

- subwencja oświatowa 2.995.380 zł tj. 100 % planu

- subwencja podstawowa 510.465 zł tj. 100 % planu

- subwencja rekompensująca 213.162 zł tj. 100 % planu

  / z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym 59.663 zł,

    w podatku leśnym 2.692 zł oraz częściowej utraty podatku od środków

    transportowych 150.807 zł/.

Z tytułu rozliczeń należności realizowanych przez urząd skarbowy, zmniejszone zostały dochody o kwotę 157 zł /podatek od czynności cywilnoprawnych 72 zł,

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 34 zł, odsetki 51 zł/.

 

Oświata i wychowanie dochody wykonano w kwocie 85.651 zł

na planowane 170.407 zł tj. 50,3 % w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych w kwocie 2.852 zł

  z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów

  klas I,

- dotacja celowa na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów

  i rencistów w kwocie 22.162 zł  tj. 100% planowanej oraz 312 zł na

  dofinansowanie funkcjonowania komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej

  powołanej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego,

- wpływy za lokale mieszkalne i garaże 59.845 zł na planowane 60.852 zł

  tj. 98,3 %, przypis netto 64.143 zł, zaległości 4.298 zł,

- darowizna pieniężna w kwocie 480 zł z przeznaczeniem na stypendium

  dla ucznia gimnazjum,

- wpływy z opłat za wynajem autobusów szkolnych plan 500 zł

  bez realizacji / nie dokonywano wynajmu dla osób fizycznych/,

- planowane środki PAOW wg umowy w kwocie 83.249 zł na modernizację

  Szkoły Podstawowej w Ugoszczu bez wykonania,

Nie otrzymane środki PAOW w roku sprawozdawczym, spowodowały niską realizację planowanych dochodów /środki otrzymano w lutym 2004r./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              - 7 –

 

Opieka społeczna

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowania własnych zadań bieżących w roku sprawozdawczym

wyniosły 855.383 zł na plan 888.160 zł tj. 96,3 % w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

  świadczenia z pomocy społecznej 21.200 zł tj. 100 % planu,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

  379116 zł tj. 100 % planu,

- dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych 45.258 zł na planowane

  80.000 zł tj. 56,6 % /złożone wnioski na kwotę 47.950 zł/

- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 24.760 zł tj. 100 % planu,

- utrzymanie GOPS 80.400 zł tj. 100 % planu, środki ST POMOST 1.050zł,

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5.591 zł tj. 100 % planu

  /posuszowe dla rolników/,

- sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów klas I w kwocie 3.150 zł,

- dofinansowanie dożywiania w placówkach oświatowych 88.000 zł

  tj. 100 % planu,

- dofinansowanie doposażenia stołówek szkolnych wydających posiłki

  10.000 zł tj. 100 % planu.

 

Edukacyjna opieka wychowawcza  - dochody wykonano w kwocie

141.604 zł na planowane 171.727 zł tj. 82,5 % w tym:

- odpłatność za wyżywienie w świetlicach szkolnych 120.934 zł

  tj. 83,1 % planu,

- opłata stała w przedszkolu samorządowym 1.760 zł tj. 80% planu,

- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu samorządowym 14.603 zł

  tj. 74,1 % planu,

- dotacja celowa 1.081 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na fundusz

  świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów,

- dotacja celowa 3.226 zł /środki PAOW/ na dofinansowanie doposażenia

  świetlicy szkolnej.

Dochody uzyskane z odpłatności za wyżywienie, równoważą wydatki na zakup środków żywności.

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody wykonane

w kwocie 43.050 zł na plan 49.254 zł tj. 87,4 % w tym:

- dotacja celowa 28.154 zł tj. 100 % planu /refundacja wydatków poniesionych

  na oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą 19.054 zł oraz dotacja

  na nowe punkty świetlne 9.100 zł/,

                                               - 8 –

 

- dochody własne z dzierżaw gruntów i lokali użytkowych 14.870 zł

  na plan 21.000 zł tj. 70,8 %, należności przypisane do realizacji 16.134 zł

  wykonane w 92,2 %, zaległości stanowią kwotę 1.478 zł, nadpłaty 214 zł

  /zawyżony plan do przypisu/,

- odsetki od nieterminowych wpłat należności 26 zł na plan 100 zł

  naliczone odsetki od zaległości na koniec roku 131 zł.

 

 

Na skutek obniżenia w roku sprawozdawczym przez Radę Gminy górnych stawek podatku rolnego, od nieruchomości i od środków transportowych, dochody gminy zmniejszone zostały o kwotę 222.376 zł w tym:

podatek rolny o kwotę 144.365 zł, podatek od nieruchomości o kwotę 42.529 zł, podatek od środków transportowych o kwotę 35.482 zł.

 

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień w roku sprawozdawczym wyniosły kwotę 108.002 zł w tym:

- podatek rolny 9.187 zł /umorzenia/,

- podatek od nieruchomości 98.815 zł /umorzenia 26.486 zł, zwolnienia

  72.329 zł/.

 

Analizując wykonanie dochodów własnych w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu w poszczególnych działach jest zróżnicowana i kształtuje się w przedziale od 82,5 % do 177,2 %.

 

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 327.551 zł. Zaległości występują głównie w podatku rolnym 105.739 zł, w podatku od nieruchomości 29.000 zł, w opłatach za wodę 56.464 zł,

W podatku od środków transportowych 6.213 zł w czynszach za lokale mieszkalne, użytkowe i dzierżawy 22.201 zł, pozostałe zaległości stanowią kwotę 5.759 zł.

Naliczone odsetki na koniec roku od zaległości za wodę 7.683 zł, od zaległości podatkowych 94.492 zł,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             - 9 –

Wydatki ogółem w roku sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 7.988.330 zł na plan 8.562.557 zł tj. 93,3 %

 

W zakresie rolnictwa i łowiectwa planowane roczne wydatki w kwocie 259.072 zł zrealizowano w kwocie 221.750 zł tj. 85,6 % w tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych planowane w wysokości 2 % uzyskanych

  wpływów z podatku rolnego w kwocie 7.200 zł wykonano w kwocie

  6.430 zł tj. 89,3 %,

- finansowanie pracowników hydroforni i wodociągów, płace i pochodne

  od płac w kwocie 53.521 zł,

- utrzymanie 3 hydroforni, remonty bieżące SUW, badania wody, dozór

  urządzeń ciśnieniowych, zakup sprężarki, zakup wodomierzy,

  instalacja systemu alarmowego, połączenie hydroforni w Ugoszczu

  łącznie na kwotę 14.139 zł,

- awarie sieci wodociągowych 10.404 zł,

- energia w hydroforniach 37.698 zł,

- wyłączenie gruntów spod uprawy 4.971 zł,

- badania gleb 1.000 zł,

- budowa wodociągu z przyłączami zagrodowymi, uzupełnienie we wsiach:

  Trąbin Rumunki, Łączonek, Gulbiny, Żałe, Brzuze, Dobre, Radzynek,

  długość sieci 1870 m , 25 przyłączy zagrodowych długości 951 m

  środki wykorzystane w roku sprawozdawczym 78.331 zł

  Całkowity koszt zadania 85.263 zł, w tym: roboty budowlano-montażowe

  73.729 zł /negocjacja z zachowaniem konkurencji/.

- zakup działek rolnych 15.256 zł /Brzuze 0,60ha, Okonin nad jeziorem 0,35ha,

 

Leśnictwo – plan 9.000 zł , wykonanie 2.019 zł tj. 22,4 %

Zakup materiału zadrzewieniowego i rozprowadzenie w sołectwach 2.019 zł na planowane 3.000 zł tj.67,3 %, planowane środki w kwocie 6.000 zł na zadrzewienia przydrożne po wycince, bez realizacji w roku sprawozdawczym.

 

Transport i łączność, wydatki poniesione w kwocie 1.210.361 zł

na plan 1.215.148 zł tj. 99,6 % w tym:

 

- planowane środki na zadania inwestycyjne w kwocie 973.275 zł

  wykorzystane zostały w 100%, Budowa drogi gminnej Żałe-Przyrowa I etap

  1,03 km, środki przeznaczone w roku sprawozdawczym 969.067 zł.

  Całkowity koszt zadania 983.643 zł w tym: roboty budowlano-montażowe

  952.275 zł /procedura uproszczona zgodnie z programem SAPARD/

  Źródła finansowania inwestycji to: budżet gminy 364.760 zł, środki SAPARD

  618.883 zł/.

 

                                              - 10 –

 

- remont drogi dojazdowej do gruntów Somsiory-Radzynek na odcinku 3,1km

  poprzez wyprofilowanie koryta drogi, wykonanie przepustów, nawiezienie

  tłuczniem wapiennym i żwirem łącznie na kwotę 112.906 zł w tym:

  środki FOGR w kwocie 55.800 zł,  

- remont drogi dojazdowej do gruntów, Dobre na odcinku 1,4km poprzez

  nawiezienie tłuczniem i żwirem, łącznie na kwotę 49.519 zł w tym:

  środki FOGR 24.750 zł,

- remonty bieżące dróg dokonywano we wszystkich sołectwach na kwotę

  62.223 zł, poprzez wyprofilowanie równiarką, nawiezienie żwirem, szlaką

  oraz naprawiono przepusty pod drogami,

- utrzymanie dróg w okresie zimowym 4.328 zł /odśnieżanie/,

- utrzymanie wiat przystankowych 477 zł /farby do malowania/,     

Ponadto w roku sprawozdawczym finansowano dokumentację przyszłych inwestycji na kwotę 11.841 zł.

 

Gospodarka mieszkaniowa

Poniesione wydatki w roku sprawozdawczym w kwocie 126.443 zł

na plan 148.352 zł tj. 85,2 % w tym:

 

- finansowanie utrzymania budynków mieszkalnych gminnych

 ----------------------------------------------------------------------------

 wykonanie 117.210 zł na plan 133.352 zł tj. 87,9 %

 W roku sprawozdawczym finansowano bieżące utrzymanie budynków na

 kwotę 111.842 zł /płace i pochodne od płac palaczy, zakup opału, wywóz

 nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, energia elektryczna/.

 Poza bieżącymi wydatkami dokonano naprawy dachu, drzwi wejściowych,               

 zakupiono farby do malowania klatek schodowych budynek 59 Ugoszcz,

 zakupiono materiały budowlane i wykonano opaskę betonową przy budynku

 oraz wymieniono rury wodociągowe w piwnicy łącznie na kwotę 5.368 zł.

 

- gospodarka gruntami i nieruchomościami

  ---------------------------------------------------

  wykonanie 9.233 zł na plan 15.000 zł tj. 61,6% z przeznaczeniem na opłaty

  za wydzielenie działek i wycenę lokali mieszkalnych pod sprzedaż.

  Sprzedano w roku sprawozdawczym 13 lokali mieszkalnych w bloku 59

  Ugoszcz, 5 lokali mieszkalnych w Gulbinach /po byłej szkole/ oraz

  3 lokale mieszkalne w Radzynku  /dom nauczyciela/.

 

 

 

 

 

                                          - 11 –

 

Administracja publiczna

Wydatki w roku sprawozdawczym wynoszą 1.087.315 zł na planowane

1.151.074 zł tj. 94,5 % w tym:

 

- zadania zlecone /Urzędy Wojewódzkie/ dotacja celowa w kwocie 53.300 zł

  wykorzystana w 100 % na zadania związane z prowadzeniem ewidencji

  ludności, dowodów osobistych, obrony cywilnej i USC.

 

- finansowanie rady gminy i komisji, wykonanie 67.777 zł na plan

  74.500 zł tj. 91 %

  W roku sprawozdawczym odbyło się 11 posiedzeń rady gminy oraz

  60 posiedzeń komisji, finansowano również stałe diety miesięczne dla

  przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy.

 

- finansowanie urzędu gminy, wykonanie 859.008 zł na plan 897.361 zł

  tj. 95,7 % na powyższe wydatki składają się:

  - płace i pochodne od płac i świadczenia socjalne pracowników

    /średnio 21 etatów łącznie z obsługą/ w kwocie 630.301 zł na plan

    660.047 zł tj. 95,5% .

 - delegacje służbowe i ryczałty na rozjazdy 16.908 zł tj. 99,5% planu,

 - energia 3.158 zł tj. 63,2% planu,

 - składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin

   Rypińskich 3.424 zł, do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 1.890 zł,

 - materiały i wyposażenie 87.041 zł na plan 88.000 zł tj. 98,9%

  /opał, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, przepisy prawne,

   środki czystości, zakup materiałów do remontu łazienki i korytarza górnego,

   doposażenie pomieszczeń biurowych /krzesła i wykładzina/, wymiana

   monitorów i zakup drukarek, aktualizacja programów komputerowych ,

   zakup farb do malowania pomieszczeń biurowych/,

 - zakup usług pozostałych 94.800 zł tj. 94,8 % planu

   /opłata skredytowana za przesyłki listowe, abonament i rozmowy telefoniczne,

   obsługa prawna, informatyczna, opieka autorska, usługi BIP, rozprowadzenie

   sieci internetowej, konserwacja ksera i centralki telefonicznej, ubezpieczenie

   sprzętu USC, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie,

   usługi elektryczne oraz opłaty za udział w szkoleniach/,

 - zakup usług remontowych 9.000 zł tj. 100% planu /wymiana okien na sali

   posiedzeń/,

 - zakupy inwestycyjne 12.486 zł tj. 96% planu z przeznaczeniem na zakup

   3 zestawów komputerowych do urzędu.

                                                 - 12 –

 

- pobór podatków 17.578 zł tj. 83,7% planu, wydatki dotyczą wynagrodzenia

  agencyjno-prowizyjnego za inkaso dla sołtysów 9.078 zł tj. 72,6 % planu,

  usługi pocztowe, papier do drukowania nakazów podatkowych, decyzji

  i zaświadczeń oraz zakup druków podatkowych 8.500 zł.

 

- pozostała działalność w administracji, planowane wydatki 104.913 zł

  wykonanie 89.652 zł tj. 85,5% w tym:

  - diety sołtysów za udział w posiedzeniach, zwrot kosztów podróży – kontakt

    z organami gminy, ubezpieczenie, prenumerata czasopism sołeckich

    łącznie 21.912 zł,

 - fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów /byłych pracowników/

   oraz pracowników zatrudnionych w ramach robot publicznych 8.967 zł,  

 - badania lekarskie oraz środki bhp pracowników zatrudnionych w ramach

   robót publicznych 3.343 zł,

 - promocja gminy 1.400 zł /biuletyn informacyjny gminy/,

 - finansowano VI dożynki gminne, konkursy w tym: „Palm Wielkanocnych”,

   „Bezpieczeństwo Oczami Dziecka”, „Czy Znasz Swoją Gminę”,

  „Mój Ogród”, „ I-szy Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej”,

   uczestnicy otrzymali nagrody i upominki łącznie 13.734 zł,

 - finansowanie pokazów żywieniowych i obchodów jubileuszowych KGW

   łącznie na kwotę 4.362 zł,

 - prowizja za obsługę bankową 27.119 zł,

 - pozostałe wydatki bieżące 8.815 zł /prace zlecone, opłaty za czynności

   egzekucyjne, ogłoszenia w prasie, artykuły na spotkania okolicznościowe itp./.

 

Organy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone, plan 13.562 zł wykonanie 100%

w tym:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 975 zł,

- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie

  przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 58.600 zł wykonanie 55.894 zł tj. 95,4%

 

Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji wg porozumienia

w kwocie 1.000 zł /dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komendy Policji w Rypinie/.

 

 

                                                  - 13 –

Finansowanie OSP wykonanie 54.894 zł na plan 57.600 zł tj. 95,3%

w tym: prace zlecone konserwatorzy sprzętu pożarniczego 16.968 zł,

ubezpieczenia pojazdów i badania techniczne 3.622 zł, energia 2.273 zł,

paliwo 3.791 zł, części zamienne i remonty pojazdów 6.654 zł, materiały do remontu strażnic 12.274 zł / Okonin, Żałe, Gubiny, Trąbin/, pozostałe wydatki 9.312 zł /turniej wiedzy pożarniczej, nagroda komendanta gminnego, szkolenia, częściowe umundurowanie, legalizacja gaśnic i materiały gospodarcze/.

 

Różne rozliczenia – rezerwa ogólna na wydatki bieżące w roku sprawozdawczym nie została rozdysponowana i wynosi kwotę 40.000 zł.

 

Oświata i wychowanie

plan 3.714.017 zł wykonanie 3.539.993 zł tj. 95,3 % w tym:

     

- szkoły podstawowe plan 2.267.437 zł wykonanie 2.131.289 zł tj. 94%

  Finansowane są 4 szkoły pełne o łącznej liczbie oddziałów 25,

  uczniów 486, zatrudnienie 37 etatów nauczycieli, 13 etatów administracja

  i obsługa.

  Płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 1.722.074 zł

  na plan 1.753.030 zł tj. 98,2%, delegacje służbowe 9.212 zł tj. 83,7% planu,

  pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół 225.084 zł tj. 91,8%

  w tym: opał 83.000 zł, energia 25.683 zł, pomoce naukowe 5.847 zł,

  książki, materiały biurowe i prenumerata czasopism 10.632 zł, środki czystości

  5.600 zł, doposażenie pomieszczeń 10.808 zł /wykładzina i meble/, artykuły

  gospodarcze, drobny sprzęt i materiały do bieżących remontów 48.573 zł,

  /remont łazienek, odnawianie klas, korytarzy i pozostałych pomieszczeń,

  wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia/, pozostałe usługi 32.474 zł

  /rozmowy telefoniczne, internetowe i abonamentowe, usługi kominiarskie,

  elektryczne, naprawa sprzętu, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, szkolenia

  i badania lekarskie/, usługi remontowe 55.715 zł tj. 100% planu w tym:

  29.195 zł remont centralnego ogrzewania Szkoła Radzynek, 8.667 zł wymiana

  pieca c.o. w budynku po szkole w Żałem, 17.853 zł wymiana okien

  Szkoła Trąbin.

  W ramach zadań zleconych /dotacja celowa/ sfinansowano część wyprawki

  szkolnej podręczniki dla klas I na kwotę 2.852 zł.

  W roku sprawozdawczym w zakresie zadań inwestycyjnych, dokonano

  modernizacji pomieszczeń i docieplenie budynku Szkoły Podstawowej

  w Ugoszczu, planowany koszt zadania 199.600 zł, zrealizowany finansowo

  w kwocie 116.351 zł tj. 58% robót budowlanych 114.964 zł, nadzór

  inwestorski 1387 zł /środki gminy/, zobowiązania finansowe na koniec roku

  83.249zł tj. 42%  udział środków Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich /środki otrzymano 13 lutego 2004r./.

 

                                            - 14 -   

 

- przedszkola przy szkołach podstawowych / oddziały zerowe/

  plan 161.818 zł wykonanie 159.953 zł tj. 98,8%

  finansowano 4 oddziały, zatrudnienie 4 i 6/22 etatu nauczycieli, uczniów 58

 

  Płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 156.280 zł tj. 98,9%

  planu, delegacje służbowe 288 zł, książki, pomoce naukowe i materiały

  biurowe 3.385 zł.

 

- gimnazjum plan 1.013.904 zł wykonanie 984.128 zł tj. 97,1%

  10 oddziałów, 247 uczniów, zatrudnienie 18 etatów nauczycieli, 8 etatów

  obsługa i etat pracownik administracyjny.

 

  Płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 839.763 zł tj. 97,8%

  planu, delegacje służbowe 2.912 zł tj. 83,2% planu, pozostałe wydatki bieżące

  135.804 zł tj. 99,2% planu w tym: opał 79.982 zł, energia i woda 7.033 zł,

  pomoce naukowe 4.882 zł, artykuły biurowe, druki i czasopisma 6.386 zł,

  środki czystości 2.842 zł, sprzęt sportowy, artykuły gospodarcze i materiały

  dla SKKT  łącznie 3.095 zł, materiały do remontu wykonywanego we własnym

  zakresie 31.584 zł /remont pracowni języka niemieckiego, magazynu żywności

  łazienki dla personelu, szatni i pomieszczenia socjalnego oraz wymiana

  oświetlenia we wszystkich klasopracowniach/, pozostałe usługi 5.169 zł

  / wywóz nieczystości, naprawa sprzętu, rozmowy telefoniczne, internet,

  abonamenty, opłaty za kurs i badania lekarskie, stypendium dla ucznia

  480 zł z otrzymanej darowizny.

 

- dowożenie uczniów do szkół plan 121.866 zł wykonanie 119.224 zł tj. 97,8%

  w tym: płace i pochodne od płac oraz świadczenia socjalne kierowcy 25.290 zł

  wynagrodzenie na zlecenie kierowcy oraz 2 opiekunów 12.135 zł, opłaty za

  wynajem dodatkowego autobusu 10.600 zł, paliwo i oleje 38.447 zł,

  ubezpieczenie pojazdów i przeglądy 3.604 zł, części zamienne i remonty

  pojazdów 22.638 zł, zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół

  specjalnych 5.997 zł, pozostałe wydatki 513 zł / badania lekarski i szkolenia/.

  Dowożeniem objęto 410 uczniów.

 

 

   

 

 

 

 

                                              - 15 –

- zespół ekonomiczno-administracyjny ds. oświaty

  plan 110.010 zł wykonanie 109.718 zł tj. 99,7%

  Płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 3 etaty 94.101 zł,

  delegacje służbowe 324 zł, energia 1.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia

  6.978 zł / materiały biurowe, druki , przepisy prawne i czasopisma, znaczki

  pocztowe na przesyłki listowe/, pozostałe usługi 7.315 zł /internet, rozmowy

  telefoniczne, naprawa sprzętu, usługi informatyczne, prawa autorskie „RADIX”, szkolenia/.

 

- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

  plan 15.600 zł wykonanie 12.303 zł tj.78,9%

  Z dofinansowania korzystało 20 osób /dokształcanie podyplomowe,

  uzupełnienie studiów magisterskich, kursy kwalifikacyjne i doskonalenie

  zawodowe

- pozostała działalność w oświacie plan 23.382zł wykonanie 23.378 zł

  tj. 100% w tym: odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli

  emerytów i rencistów 22.162 zł /dotacja celowa/, finansowanie komisji

  kwalifikacyjnej 750 zł w tym dotacja celowa 312 zł, pozostałe wydatki

  466 zł /dofinansowanie wycieczki, obsługa konkursów dyrektorów i komisji

  kwalifikacyjnej/.

 

Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 50.000 zł wykonanie 39.725 zł tj. 79,5% z przeznaczeniem na realizację zamierzeń w dziedzinie problemów alkoholowych określonych „Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” realizowany przez powołaną komisję.

 

W roku sprawozdawczym prowadzono zajęcia edukacyjno-profilaktyczne w 4 świetlicach środowiskowych. W utworzonym punkcie informacyjnym przyjmuje psycholog, która udziela porad i pomocy specjalistycznej osobom uzależnionym i ich rodzinom.

Zorganizowano ferie zimowe we wszystkich szkołach, zorganizowano „Maraton Trzeźwości”, między gminne rozgrywki sportowe „Żyj zdrowo i trzeźwo” oraz konkursy plastyczne i rysunkowe, guzie wiedzy o szkodliwości alkoholu zakończone nagrodami. Doposażono świetlice środowiskowe, zakupiono materiały biurowe, profilaktyczne i czasopisma.

W roku sprawozdawczym zorganizowano I Gminne Forum Dyskusyjne

„Samorząd przeciw patologiom” oraz utworzono klub AA.

Komisja odbyła 10 posiedzeń, przeprowadziła rozmowy motywujące z 15 osobami uzależnionymi od alkoholu, 7 osób skierowano na badania psychologiczne, a także do poradni odwykowych. Dwie osoby skierowano do sądu celem wydania orzeczenia o leczeniu zamkniętym.

                                               - 16 –

 

Opieka społeczna, wydatki poniesione w roku sprawozdawczym 855.383 zł

na plan 888.160 zł tj. 96,3% w tym:

 

- zadania zlecone /środki rządowe/ wykonanie 514.217 zł tj. 100% planu

  a/ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające

      niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wykonanie 21.200 zł

     składki opłacane za 79 osób,

 b/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

     wykonanie 379.116 zł w tym: zasiłki stałe 32 osoby na kwotę 98.392 zł,

     renty socjalne 52 osoby na kwotę 180.455 zł, zasiłki okresowe gwarantowane

     3 osoby na kwotę 10.400 zł, ochrona macierzyństwa 37 rodzin na kwotę

     51.480 zł, zasiłki okresowe 92 rodziny na kwotę 19.430 zł, składki na

     ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacono za 14 osób na kwotę 18.959 zł,

 c/ zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wykonanie 24.760 zł w tym: rodzinne

     3.564 zł dla 7 rodzin, pielęgnacyjne 21.196 zł dla 17 rodzin,

 d/ finansowanie ośrodka pomocy społecznej 4 etaty, płace i pochodne od płac

     oraz świadczenia socjalne 80.400 zł, wydatki rzeczowe /środki gminne/,

 e/ usuwanie skutków klęsk żywiołowych na kwotę 5.591 zł

     /posuszowe dla 27 rolników/,

 f/ zakup części wyprawki szkolnej dla uczniów klas I, zasiłek celowy w formie

    rzeczowej na kwotę 3.150 zł dla 35 uczniów /plecak, kostium gimnastyczny,

    oraz przybory szkolne/.             

     

- zadania własne gminy /środki gminy + dofinansowanie/

  plan 373.943 zł wykonanie 341.166 zł tj. 91,2% w tym:

  a/ finansowanie  etatu oraz dofinansowanie etatów zadań zleconych

      pracowników GOPS oraz wydatki rzeczowe ośrodka w całości 63.673 zł

     tj. 96,6% planu środki gminy,

 b/ dożywianie uczniów w placówkach oświatowych 113.523 zł w tym:

     dotacja wojewody 88.000 zł, środki gminy 25.523 zł dożywianiem objęto

     772 uczniów,

 c/ doposażenie świetlic szkolnych wydających posiłki uczniom 10.000 zł

     /dotacja wojewody/,

 d/ zasiłki jednorazowe i pomoc w naturze 54.443 zł środki gminy

     / zasiłki celowe 53.093 zł dla 230 rodzin, opłata za schronisko 1.350 zł/

 e/ dodatki mieszkaniowe 99.527 zł  w tym: dotacja 45.258 zł

     wypłacono 969 świadczeń,

 W roku sprawozdawczym pozyskaliśmy pomoc żywnościową w postaci

  konserw mięsnych z Agencji Rynku Rolnego, pomocą objęto 250 rodzin.

 

 

                                        - 17 –

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 509.895 zł wykonanie 452.057 zł tj. 88,7 % w tym:

 

- świetlice szkolne /z dożywianiem/ plan 324.469 zł wykonanie 287.628 zł

  tj. 88,6%, finansowano 5 świetlic w tym: 3 przygotowując posiłki

  do 1 dowożono, zatrudnienie 6,5 etatu obsługa oraz nadgodziny nauczycieli

  prowadzących świetlice, korzystający z dożywiania /zupy/ 772 uczniów.

 

  Płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 144.669 zł tj. 96,7%

  planu, delegacie służbowe 2.506 zł tj. 78,3% planu, środki żywności

  115.381 zł tj. 79,3 % planu /odpłatność 100% na dochody gminy/,

  pomoce naukowe 2.750 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 11.788 zł

  w tym: środki czystości, remont i doposażenie kuchni 6.447 zł, doposażenie

  świetlicy i materiały biurowe 5.341 zł.

  W roku sprawozdawczym realizowano zadanie pod nazwą „Wyposażenie

  Świetlicy w Szkole Podstawowej Ostrowite” na kwotę 10.534 zł w tym:

  środki dotacyjne w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich

  w kwocie 3.226 zł. Realizując w/w zadanie zakupiono: magnetowid i wieżę,

  tablice i sztalugi, sprzęt do wychowania fizycznego i stół do pinponga.

 

- przedszkole samorządowe plan 184.345 zł wykonanie 163.348 zł tj. 88,6%

  1 oddział, 13 dzieci, zatrudnienie 2 etaty nauczycieli, 3 etaty obsługi.

 

  Płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 132.395 zł tj. 90,6%

  planu, delegacje służbowe 1.000 zł , środki żywności 14.590 zł tj. 74% planu,

  /odpłatność 100 % na dochody gminy/, energia 971 zł, pomoce naukowe 469zł,

  zakup materiałów i wyposażenia 7.949 zł /materiały biurowe, środki czystości,

  zabawki, doposażenie kuchni oraz materiały do remontu łazienki i sali,

  pozostałe usługi 5.974 zł /naprawa sprzętu, abonament i rozmowy telefoniczne

  oraz remont łazienki i sali zajęć/.

 

  Nadmienia się, że w przedszkolu znajduje się oddział zerowy, którego

  finansowanie z wyłączeniem płac i pochodnych od płac nauczyciela pozostaje

  w przedszkolu. Dzieci z oddziału zerowego objęte są opieką przedszkolną

  przed i po zakończeniu zajęć w oddziale jak również korzystają z wyżywienia.

 

- pozostała działalność

  Dotacja celowa otrzymana na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli

  emerytów i rencistów w kwocie 1.081 zł w 100% została wykorzystana.

 

 

 

                                        - 18 –

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 357.954 zł wykonanie 266.189 zł tj. 74,4 % w tym:

 

- gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan 140.000 zł wykonanie 65.928 zł

  tj. 47,1% z tego: wydatki bieżące przejętej oczyszczalni ścieków 4.568 zł

  /energia, zakup pomp zasypowych, ocieplenie rur ściekowych/,

  wydatki inwestycyjne plan 130.000 zł wykonanie 61.360 zł tj. 47,2%

  /sporządzenie map syt. wys. do celów projektowych sieci kanalizacyjnej

  Ugoszcz-Brzuze-Ostrowite-Rypin na kwotę 15.000 zł, opracowanie

  dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą

  „Budowa Sieci Kanalizacyjnej na odcinku Ugoszcz-Brzuze-Ostrowite-Rypin”

  faktura częściowa 46.360 zł – całkowity koszt dokumentacji 118.340 zł.

 

- oświetlenie ulic, placów i dróg, wykonanie 88.538 zł tj. 100% planu

  w tym: energia 63.490 zł /dotacja wojewody przekazana 19.054 zł,

  zobowiązania 10.173 zł przekazane 26.02.2004r. na refundację oświetlenia

  dróg dla których gmina nie jest zarządcą/, pozostałe usługi remontowe

  15.948 zł /przestawianie zegarów oraz usuwanie awarii 7.685 zł, wymiana

  istniejących lamp na energooszczędne 10 sztuk na kwotę 8.263 zł/,

  zadania inwestycyjne 9.100 zł /dotacja wojewody/ zabudowano dodatkowo

  12 opraw oświetleniowych ze słupem betonowym.

 

- pozostała działalność

  plan 129.416 zł wykonanie 111.723 zł tj. 86,3% w tym:

  - przebudowa chodnika na odcinku 287 mb oraz utwardzenie placu

    w Ugoszczu łącznie na kwotę 21.422 zł

 - wykonanie chodnika o długości 22 mb w Brzuzem 2.843 zł,

 - przebudowa odwodnienia oraz wykonanie chodnika na odcinku 60 mb

   Ostrowite-Dobre 28.006 zł,

 - partycypacja w kosztach budowy chodnika Ostrowite-Trąbin II etap

   na podstawie porozumienia z Zarządem Powiatu w Rypinie 18.865 zł,

 - współfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa Regionalnego Zakładu

   Utylizacji Odpadów Komunalnych” Komunalnych miejscowości Puszcza

   Miejska, wykonanie 37.300 zł tj. 100% planu na pokrycie kosztów

   inwestycji, środki przekazane do wysokości bieżących rozliczeń.

   Inwestycja realizowana przez Związek Gmin Rypińskich.

-  zakup materiałów i remonty wiat przystankowych wraz z malowaniem 944 zł

-  pozostałe wydatki bieżące 2.343 zł /mapy do celów informacyjnych,

   usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie itp./.

 

 

 

                                               - 19 –

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 132.723 zł wykonanie 102.688 zł tj. 77,4% w tym:

 

- świetlice i kluby plan 57.650 zł wykonanie 36.809 zł tj. 63,8%

  - remonty bieżące świetlic oraz remont świetlicy w Marianowie 4.181 zł,

  - energia w świetlicach 282 zł,

  - zadanie inwestycje, modernizacja przejętego budynku w Ugoszczu

    na świetlicę wiejską z funkcją rekreacyjno-wypoczynkową 32.346 zł

    na plan 50.000 zł tj.64,7% /opracowanie kosztorysów i dokumentacji

    kotłowni, instalacji elektrycznej i budowlanej 5.126 zł, prace

    przygotowawcze, wykonanie schodów 1.366 zł, wymiana belek stropowych

    i przygotowanie dachu do położenia gontu 13.930 zł, zakup gontu 9.025 zł/.

 

- biblioteki

  plan 56.773 zł wykonanie 49.988 zł tj. 88%

 

  W roku sprawozdawczym finansowano bibliotekę gminną i 3 punkty

  filialne z których 2 zlokalizowane w szkołach.

  Zatrudnienie 3 osoby tj. 1 i ¼ etatu oraz ryczałt 30 godz. miesięcznie.

  Płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 36.861 zł,

  delegacje służbowe 297 zł, pozostałe wydatki bieżące 12.830 zł tj. 83,3%

  planu w tym: zakup książek 5.947 zł, prenumerata czasopism 630 zł,

  zakup wyposażenia 3672 zł / komputer, odkurzacz/, nagroda dla punktu

  bibliotecznego 240 zł, środki czystości, druki, materiały biurowe, znaczki

  pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia łącznie 2.341 zł.

 

  W roku sprawozdawczym zarejestrowano 1.046 czytelników, wypożyczono

  25.384 woluminów, udostępniono na miejscu 5.070 woluminów oraz

  598 czasopism.

 

- pozostała działalność w kulturze

  plan 18.300 zł wykonanie 15.891 zł tj. 86,8%

  W roku sprawozdawczym finansowano kółko taneczne oraz gminny zespół

  folklorystyczny „FAMILIANKI’ poniesione wydatki 13.341 zł,

  pozostałe wydatki 2.550 zł w tym: zakup eksponatów do kolekcji dóbr

  kultury 1.550 zł, organizowanie i finansowanie imprez okolicznościowych      

  1.000 zł /3 Maja, przegląd zespołów ludowych itp./.

 

 

 

                                           - 20 –

 

Kultura fizyczna i sport

plan 15.000 zł wykonanie 14.951 zł tj. 99,7% w tym:

- finansowanie SKKT i PTTK Ugoszcz /marsze na orientacje/ 1.311 zł,

- finansowanie „VII-mego Rajdu Trzynastu Jezior” 1.045 zł,

- zakupiono 3 stoły do tenisa /Okonin, Trąbin, Żałe/ oraz drobny sprzęt

  sportowy /Dobre/ łącznie 2.333 zł,

- zakupiono ubiory dla drużyny piłkarskiej oraz finansowano  rozgrywki

  piłki nożnej i turniej tenisa stołowego 1.576 zł,

- zakupiono 2 domki drewniane od Komendy Hufca w Brzuzem

  z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 3.001 zł,

- opracowano operat wodno-prawny, wykonano projekt budowlany wraz

  z kosztorysem na budowę pomostu na jeziorze  Brzuskim oraz zakupiono

  częściowo drewno łącznie na kwotę 5.685 zł,

 

Zadania inwestycyjne zostały przedstawione przy wykonaniu poszczególnych działów. Budżet gminy realizowano w oparciu o przepisy wynikające z ustawy o finansach publicznych i ustawy o zamówieniach publicznych.

 

Realizacja budżetu gminy za rok sprawozdawczy zamyka się wynikiem ujemnym /deficytem/ w kwocie 14.648 zł przy planowanym deficycie po zmianach w kwocie 394.574 zł.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.974.043 zł zostaje zmniejszona o deficyt roku sprawozdawczego i wynosi 1.959.395 zł.

Nadwyżka budżetowa w kwocie 1.181.400 zł została przeznaczona na pokrycie uchwalonego deficytu w budżecie gminy na 2004 rok.

Pozostała nadwyżka budżetowa w kwocie 777.995 zł pozostaje do dyspozycji rady gminy.

 

Obsługę bankową prowadzi jeden bank – spółdzielczy.

Środki zgromadzone na koniec okresu sprawozdawczego umożliwią prawidłową realizację zadań z początkiem nowego roku budżetowego.

 

 

Brzuze, marzec 2004r.    

metryczka


Wytworzył: Danuta Wiśniewska (1 lipca 2004)
Opublikował: Danuta Wiśniewska (1 lipca 2004, 11:07:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7335