Budżet na rok 2004

 

                                              U c h w a ł a  Nr XVI/72/04

                                      Rady Gminy Brzuze

                                         z dnia 13 lutego 2004r.

 

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

 

                 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 pkt.9 lit.d, pkt.10 oraz art.51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. z 2001r.

Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późn. zm./ oraz art.109 ust.1, art.116 ust.1, art.122,

art.124 ust.1-3, art.128 ust.2, art.134 ust.3, art.135 ust.2 ustawy z dnia

26 listopada 1998r. o finansach publicznych /tekst jedn. z 2003r. Dz.U. Nr 15 poz.148 z późn. zm./

 

                              Rada Gminy   u c h w a l a  co następuje:

 

                                                       § 1

 

1.Ustala się dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1

   na kwotę 9.490.066 zł w tym:

   - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

     oraz innych zadań zleconych gminie na kwotę 366.900 zł

   - dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów

     alkoholowych na kwotę 40.000 zł

   - subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 4.159.782 zł

     z tego:

     część oświatowa w kwocie 3.109.006 zł

     część wyrównawcza w kwocie 1.050.776 zł

  

                                                 § 2

 

1. Ustala się wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2

    na kwotę 10.671.466 zł w tym:

    - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

      oraz innych zadań zleconych gminie na kwotę 366.900 zł

    - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki

      i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 40.000 zł

2. W wydatkach ustalonych w § 2 pkt.1 wyodrębnia się:

    a/ wydatki bieżące w kwocie 6.442.647 zł

        w tym:

        - wynagrodzenia w kwocie 3.282.726 zł

        - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 725.272 zł

    b/ wydatki majątkowe w kwocie 4.178.819 zł

         w tym: inwestycyjne w kwocie 4.086.249 zł

 

3. W budżecie tworzy się:

     - rezerwę ogólną w kwocie 50.000 zł

 

                                                       § 3

 

1.Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 1.181.400 zł

2.Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetu, nadwyżką budżetową

   z lat ubiegłych.

   Przychody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających

   ich źródło, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

                                                      § 4

 

Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

                                                       § 5

 

Określa się wieloletni program inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

                                                      § 6

 

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

                                                      § 7

 

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 50.000 zł oraz wydatki funduszu w kwocie 115.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

                                                     § 8

 

Określa się zestawione w załączniku Nr 8 wydatki jednostki pomocniczej realizującej obsługę oświaty i wychowania oraz edukacyjną opiekę wychowawczą.

 

                                                     § 9

 

1.Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków

   z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków

    na wynagrodzenia w ramach danego działu.

 

                                                     § 10

 

1.Ustala się kwotę 800.000 zł do wysokości której wójt może samodzielnie

   zaciągać pożyczki i kredyty krótkoterminowe.

 

2. Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 800.000 zł.

 

                                                     § 11

 

Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy.

 

                                                     § 12

 

Zobowiązuje się wójta do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.

 

                                                     § 13

 

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

 

                                            § 14

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

                                                                 Załącznik Nr 1

                                                                 do uchwały  Nr XVI/72/04

                                                                 Rady Gminy Brzuze

                                                                 z dnia 13 lutego 2004r.                          

                                                                 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy

                                                                 na rok 2004

 

                             Plan dochodów budżetowych na rok 2004

                             ===============================

 

Dz.  Rozdz.    §                        Treść                                             Plan na 2004r.

010                      Rolnictwo i łowiectwo                                                  7.500

===                     =================                                               =====

     01095            Pozostała działalność                                                      7.500

     -------             ---------------------------                                                  --------

              0690     Wpływy z różnych opłat                                                 2.500

              0970     Wpływy z różnych dochodów                                        5.000

 

400                    Wytwarzanie i zaopatrywanie                                  162.200

===                    w energię elektryczną, gaz i wodę                           ======

                          ==========================                                                                                   

    40002            Dostarczenie wody                                                       162.200

    --------            ---------------------------                                                 ----------

              0830    Wpływy z usług                                                            160.000

              0920     Pozostałe odsetki                                                             2.200

 

600                    Transport i łączność                                               1.506.199

===                   ================                                              =======

     60016           Drogi publiczne gminne                                            1.506.199

    --------           ------------------------------                                           ------------

              6291    Środki na dofinansowanie własnych inwestycji       1.506.199

                          gmin, pozyskane z innych źródeł

 

700                    Gospodarka mieszkaniowa                                       136.200

===                    ====================                                       ======

     70004           Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej     90.800

      --------          -------------------------------------------------------------     ---------

              0750    Dochody z najmu i dzierżawy składników                    90.000

                          majątkowych Skarbu Państwa, j . s . t . lub

                          innych jednostek zaliczanych do sektora

                          finansów publicznych oraz innych umów

                          o podobnym charakterze

             0920     Pozostałe odsetki                                                                 800

 

 

                                                - 2 –

 

     70005           Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    45.400

     -------            ---------------------------------------------------                   ---------

             0770     Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia                             43.000

                          prawa własności nieruchomości      

             0920     Pozostałe odsetki                                                              2.400

 

750                    Administracja publiczna                                            117.100

===                    ===================                                          ======

     75011           Urzędy wojewódzkie                                                      56.100

     -------           ----------------------------                                                   ---------

             2010     Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa               56.100

                          na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

                          rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

   

     75023          Urzędy gmin                                                                    26.000

     -------           --------------------                                                              --------

             0690    Wpływy z różnych opłat                                                 22.000

             0750    Dochody z najmu i dzierżawy składników                       4.000

                         majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.  lub innych

                         jednostek zaliczanych do sektora finansów

                         publicznych oraz innych umów

                         o podobnym charakterze

 

    75095          Pozostała działalność                                                        35.000

    --------         --------------------------------                                               ---------

            0920    Pozostałe odsetki                                                               35.000

 

751                  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,        1.000

===                  kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                =====

                       =====================================

    75101          Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,             1.000

    -------           kontroli i ochrony prawa                                                    --------

                        -----------------------------------------------------------

            2010    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                   1.000

                        na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

                        rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

 

756                    Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych      2.308.091

===                   i od innych jednostek nieposiadających osobowości  ======

                          prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                           

                         ====================================

 

    75601           Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych         2.200

    -------            ----------------------------------------------------------------         -------

 

            0350     Podatek od działalności gospodarczej osób                          2.000

                         fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej      

           0910      Odsetki od nieterminowych wpłat                                           200

                         z tytułu podatków i opłat

 

 

   75615            Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,               1.687.750

   -------             podatku od czynności cywilnoprawnych oraz               ------------

                         podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

                         i innych jednostek organizacyjnych

                         -------------------------------------------------------

 

          0310      Podatek od nieruchomości                                              1.240.000

          0320      Podatek rolny                                                                     352.000

          0330      Podatek leśny                                                                         7.350

          0340      Podatek od środków transportowych                                   36.300                        

          0360      Podatek od spadków i darowizn                                            1.000

          0370      Podatek od posiadania psów                                                     800

          0430      Wpływy z opłaty targowej                                                     3.500

          0500      Podatek od czynności cywilnoprawnych                             35.000                 

          0910      Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu                          11.800

                        podatków i opłat

 

  75618           Wpływy z innych opłat stanowiących dochody                    65.000

  -------            jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw     --------

                       -------------------------------------------------------------------

          0410     Wpływy z opłaty skarbowej                                                  25.000

          0480     Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu           40.000

 

  75621           Udział gmin w podatkach stanowiących                             553.141

  -------            dochód budżetu państwa                                                      ---------

                       ------------------------------------------------

          0010     Podatek dochodowy od osób fizycznych                            533.141

          0020     Podatek dochodowy od osób prawnych                                20.000

 

758                 Różne rozliczenia                                                            4.159.782

===                ===============                                                        =======

   75801          Część oświatowa subwencji ogólnej                                3.109.006

    -------          dla jednostek samorządu terytorialnego                           ------------

                       -----------------------------------------------

         2920      Subwencje ogólne z budżetu państwa                              3.109.006

 

   75807          Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin           1.050.776

   --------          -----------------------------------------------------------           ------------

         2920      Subwencje ogólne z budżetu państwa                              1.050.776

 

801                 Oświata i wychowanie                                                       163.894

===                ====================                                                 =====

   80101          Szkoły podstawowe                                                             163.894

   --------         -----------------------------                                                        ---------

         0750      Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych     51.200

                       Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych

                       do sektora finansów publicznych oraz innych umów

                       o podobnym charakterze

         2033      Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                 29.445

                       realizację własnych zadań bieżących gmin /środki PAOW/

6333                 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  83.249

inwestycji własnych gmin /środki PAOW/

 

852                    Pomoc społeczna                                                             309.800

===                   ==============                                                          ======

     85213           Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane                  11.200

     -------            za osoby pobierające niektóre świadczenia                       ---------

                          z pomocy społecznej

                          --------------------------------------------------------

            2010      Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                  11.200

                          na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

                          rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

 

   85214             Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki                            189.000

   -------              na ubezpieczenia społeczne                                              ---------

                          -----------------------------------------------

          2010        Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                 189.000

                          na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

                          rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

 

   85216             Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze               27.400

   -------             ----------------------------------------------------------               ---------

          2010        Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                   27.400

                          na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

                          rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

 

   85219             Ośrodki pomocy społecznej                                               82.200

   --------            -----------------------------------                                             --------

           2010       Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                  82.200

                          na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

                          rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

 

854                    Edukacyjna opieka wychowawcza                               167.200

===                   ==========================                              ======

    85401            Świetlice szkolne                                                             146.600

    -------             ------------------------                                                         ----------

           0830       Wpływy z usług                                                               146.600

 

    85404            Przedszkola                                                                        20.600

    --------            -----------------                                                                    --------

           0690       Wpływy z różnych opłat                                                      2.000

           0830       Wpływy z usług                                                                 18.600

900                   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            326.100

===                   ===================================          ======

    90001           Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                310.000

    -------            ---------------------------------------------                               ----------

            0830     Wpływy z usług                                                                   10.000

            6290     Środki na dofinansowanie własnych inwestycji                300.000

                         gmin pozyskane z innych źródeł                                                    

 

   90095            Pozostała działalność                                                           16.100

   -------             -----------------------------                                                      --------

           0750      Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych   16.000

                         Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych

                         do sektora finansów publicznych oraz innych umów

                         o podobnym charakterze

          0920       Pozostałe odsetki                                                                      100

 

921                   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                 125.000

===                  =================================                =====

    92109           Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                         125.000

    --------          -----------------------------------------------------                     ----------

          6290       Środki na dofinansowanie własnych inwestycji                 10.000

                         gmin pozyskane z innych źródeł

          6291       Środki na dofinansowanie własnych inwestycji                115.000

                         gmin pozyskane z innych źródeł

 

 

                                    Dochody ogółem     9.490.066

 

                       w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

                                    zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

                                    innych zadań zleconych gminie   366.900

 

 

 

 

                                                              Załącznik Nr 2

                                                              do uchwały Nr XVI/72/04

                                                              Rady Gminy Brzuze

                                                              z dnia  13 lutego 2004r.                           

                                                              w sprawie: uchwalenia budżetu gminy

                                                              na rok 2004

 

                        Plan wydatków budżetowych na rok 2004

                        ================================

 

Dział   Rozdz.    §                       Treść                                    Plan na 2004r

010                         Rolnictwo i łowiectwo                                     187.142

===                         =================                                  =======

     01030                Izby rolnicze                                                         7.500

     --------               ----------------                                                         -------

               2850        Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych                   7.500

                               w wysokości 2% uzyskanych wpływów

                               z podatku rolnego

 

    01095                 Pozostała działalność                                        179.642

    -------                 ---------------------------                                       ----------

              3020         Nagrody i wydatki osobowe                                    750

                               nie zaliczone do wynagrodzeń          

              4010         Wynagrodzenia osobowe pracowników             48.352

              4040         Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       3.300

              4110         Składki na ubezpieczenia społeczne                     8.900

              4120         Składki na fundusz  pracy                                     1.270

              4210         Zakup materiałów i wyposażenia                        15.000

              4260         Zakup energii                                                       45.000

              4270         Zakup usług remontowych                                  16.000

              4300         Zakup usług pozostałych                                       8.000

              4410         Podróże służbowe krajowe                                    8.000

              4430         Różne opłaty i składki                                         10.000

              4440         Odpisy na zakł. fun. świadczeń socjalnych           2.070

              4530         Podatek od towarów i usług                                  3.000

              6060         Wydatki na zakupy inwestycyjne                        10.000

                               jednostek budżetowych .zakup działek/

 

020                         Leśnictwo                                                                     15.000

===                        ========                                                                    =====

      02095               Pozostała działalność                                                    15.000

      --------              --------------------------                                                   ---------

                4210       Zakup materiałów i wyposażenia                                 12.000

                4300       Zakup usług pozostałych                                                3.000

 

600                         Transport i łączność                                              2.280.000

===                         ===============                                              =======

     60016                Drogi publiczne gminne                                          2.280.000

     --------               ------------------------------                                         ------------

                4210       Zakup materiałów i wyposażenia                                 10.000

                4270       Zakup usług remontowych                                           90.000

                4300       Zakup usług pozostałych                                              20.000

                6050       Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           20.964

                               /koszty pośrednie inwestycji/

                6051       Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       1.506.199

                               /budowa drogi Żałe-Przyrowa II etap,

                                budowa drogi Dobre-Piórkowo I i II etap

                                środki SAPARD/

                6052        Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          632.837

                               /środki gminy na w/w zadania/

 

700                        Gospodarka mieszkaniowa                                        123.450

===                       =====================                                      ======

     70004               Różne jednostki obsługi gosp. mieszk.                        113.450

     --------              ----------------------------------------------                         ----------

               3020       Nagrody i wydatki osobowe                                             1.000

                              nie zaliczone do wynagrodzeń

               4010       Wynagrodzenia osobowe pracowników                         32.660

               4040       Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   2.300

               4110       Składki na ubezpieczenia społeczne                                 6.050

               4120       Składki na fundusz pracy                                                     860

               4210       Zakup materiałów i wyposażenia                                   40.000

               4260       Zakup energii                                                                    3.200

               4300       Zakup usług pozostałych                                                26.000

               4440       Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      1.380

 

     70005              Gospodarka gruntami i nieruchomościami                     10.000

   -------                  ---------------------------------------------------                    --------

             4300        Zakup usług pozostałych                                                10.000

 

750                       Administracja publiczna                                         1.270.714

===                       =====================                                   =======

    75011               Urzędy wojewódzkie                                                      56.100

    --------              -----------------------------                                                 ---------

             3020        Nagrody i wydatki osobowe                                                250

                             nie zaliczone do wynagrodzeń                       

             4010        Wynagrodzenia osobowe pracowników                         37.500

             4040        Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   3.200

             4110        Składki na ubezpieczenia społeczne                                 7.050

             4120        Składki na fundusz pracy                                                  1.000

             4210        Zakup materiałów i wyposażenia                                     1.400

             4260        Zakup energii                                                                       520

             4300        Zakup usług pozostałych                                                  3.500

             4410        Podróże służbowe krajowe                                                  300

             4440        Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      1.380

 

   75022                Rady gmin                                                                       72.750

  --------                ---------------                                                                    ---------

            3030         Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                       70.250

            4300         Zakup usług pozostałych                                                  1.500

            4410         Podróże służbowe krajowe                                               1.000

 

   75023                Urzędy gmin                                                                  957.564

  ---------               --------------------                                                           -----------

            2900         Wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu                  3.244

                             terytorialnego oraz związków gmin na

                             dofinansowanie zadań bieżących

            3020         Nagrody i wydatki osobowe                                             4.000

                             nie zaliczone do wynagrodzeń

            4010         Wynagrodzenia osobowe pracowników                        550.370  

            4040         Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                  40.000

            4110         Składki na ubezpieczenia społeczne                                99.000

            4120         Składki na fundusz pracy                                                 14.000

            4210         Zakup materiałów i wyposażenia                                    85.000

            4260         Zakup energii                                                                     5.000

            4300         Zakup usług pozostałych                                                 85.000

            4410         Podróże służbowe krajowe                                              17.000

            4430         Różne opłaty i składki                                                     21.950

            4440         Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     15.000

            6060         Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.         18.000         

                             / komputeryzacja urzędu, zakup kserokopiarki/

    

   75095                Pozostała działalność                                                     184.300

   --------               -----------------------------                                                ----------

            3020         Nagrody i wydatki osobowe                                              1.000

                             nie zaliczone do wynagrodzeń

            3030         Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                       14.850

            4100         Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne                        13.000

            4110         Składki na ubezpieczenia społeczne                                 1.500

            4120         Składki na fundusz pracy                                                     200

            4210         Zakup materiałów i wyposażenia                                    32.100

            4300         Zakup usług pozostałych                                                 56.450

            4430         Różne opłaty i składki                                                       3.000

            4440         Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       2.200

            6060         Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.          60.000

                             /zakup biurowca po Gminnej Spółdzielni/

 

751                       Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,        1.000

===                       kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                ====

                             ===================================

    75101               Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,            1.000

   --------               kontroli i ochrony praw                                                     --------                           ------------------------------------------------------------

            4110         Składki na ubezpieczenia społeczne                                     129

            4120         Składki na fundusz pracy                                                        18

            4210         Zakup materiałów i wyposażenia                                           43

            4260         Zakup energii                                                                          60

            4300         Zakup usług pozostałych                                                      750

 

754                       Bezpieczeństwo publiczne i ochrona                            77.320

===                      przeciwpożarowa                                                           =====

                             ===========================

 5412                   Ochotnicze straże pożarne                                                77.320

  --------               ----------------------------------                                             --------

           4110         Składki na ubezpieczenia społeczne                                  2.000

           4120         Składki na fundusz pracy                                                      320

           4210         Zakup materiałów i wyposażenia                                     20.500

           4260         Zakup energii                                                                      3.000

           4270         Zakup usług remontowych                                                 2.000

           4300         Zakup usług pozostałych                                                  24.200

           4430         Różne opłaty i składki                                                           300

           6060        Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.           25.000

                           /zakup samochodu pożarniczego/  

 

758                      Różne rozliczenia                                                           50.000

===                     ===============                                                       =====

    75818              Rezerwy ogólne i celowe                                                 50.000

    --------             --------------------------------                                               --------

           4810         Rezerwy                                                                           50.000

 

801                      Oświata i wychowanie                                              4.011.541

===                     =================                                             =======

    80101              Szkoły podstawowe                                                    2.060.973

    -------               ----------------------------                                              ------------

            3020        Nagrody i wydatki osobowe                                           97.466

                            nie zaliczone do wynagrodzeń

            4010        Wynagrodzenia osobowe pracowników                     1.205.145

            4040        Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                 96.448

            4110        Składki na ubezpieczenia społeczne                              250.125

            4120        Składki na fundusz pracy                                                 34.064

            4210        Zakup materiałów i wyposażenia                                     94.180

            4240        Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek       3.300

            4243        Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek     27.957                  

                            /środki PAOW/

            4244        Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek     18.883

                            /współfinansowanie zadania – środki własne/

 

           4260         Zakup energii                                                                   25.000

           4270         Zakup usług remontowych                                              15.000

           4300         Zakup usług pozostałych                                                 25.700

           4410         Podróże służbowe krajowe                                              10.750

           4440         Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     73.706

           6053         Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych               83.249

                            /modernizacja szkoły środki PAOW pokrycie zobowiązań/

 

   80104               Przedszkola                                                                    175.145

   --------              ---------------                                                                    ----------

           3020         Nagrody i wydatki osobowe                                            12.748

                            nie zaliczone do wynagrodzeń

           4010         Wynagrodzenia osobowe pracowników                        116.866

           4040         Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                    8.488

           4110         Składki na ubezpieczenia społeczne                                24.073

           4120         Składki na fundusz pracy                                                   3.277

           4210         Zakup materiałów i wyposażenia                                          400

           4240         Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek       1.600

           4410         Podróże służbowe krajowe                                                    400

           4440         Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        7.293

 

   80110               Gimnazja                                                                      1.488.440

   --------               ------------                                                                     -----------

           3020          Nagrody i wydatki osobowe                                            45.451

                             nie zaliczone do wynagrodzeń

           4010          Wynagrodzenia osobowe pracowników                        608.611

           4040          Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                  48.000

           4110          Składki na ubezpieczenia społeczne                              124.169

           4120          Składki na fundusz pracy                                                 16.910

           4210          Zakup materiałów i wyposażenia                                    83.200

           4240          Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      2.000

           4260          Zakup energii                                                                     8.000

           4300          Zakup usług pozostałych                                                 12.500

           4410          Podróże służbowe krajowe                                                3.500

           4440          Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     36.099

           6050          Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             500.000

                             / modernizacja systemu grzewczego

                             z dociepleniem budynku  i wymianą okien/

 

   80113                Dowożenie uczniów do szkół                                        127.770

   --------                -----------------------------------                                        ----------

           3020          Nagrody i wydatki osobowe                                                 500

                             nie zaliczone do wynagrodzeń

           4010          Wynagrodzenia osobowe pracowników                          20.690

           4040          Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                    1.500

           4110          Składki na ubezpieczenia społeczne                                  5.900

           4120          Składki na fundusz pracy                                                      840

           4210          Zakup materiałów i wyposażenia                                    51.000

           4270          Zakup usług remontowych                                              15.000

           4300          Zakup usług pozostałych                                                 31.500

           4410          Podróże służbowe krajowe                                                   150

           4440          Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          690

 

   80114                Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół               117.144

   --------               ------------------------------------------------------               ----------

           3020          Nagrody i wydatki osobowe                                                500

                             nie zaliczone do wynagrodzeń

           4010          Wynagrodzenia osobowe pracowników                          72.342

           4040          Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                    5.600

           4110          Składki na ubezpieczenia społeczne                                14.022

           4120          Składki na fundusz pracy                                                   1.910

           4210          Zakup materiałów i wyposażenia                                    11.300

           4260          Zakup energii                                                                     1.000

           4300          Zakup usług pozostałych                                                   7.900

           4410          Podróże służbowe krajowe                                                   500

           4440          Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       2.070

 

   80146                Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                       18.375

   --------               -----------------------------------------------------                   --------

          4300           Zakup usług pozostałych                                                 15.975

          4303           Zakup usług pozostałych /środki PAOW/                         1.488

          4304           Zakup usług pozostałych /środki własne/                             912                      

 

   80195                Pozostała działalność                                                       23.694

   --------               ------------------------------                                                 --------

          4210           Zakup materiałów i wyposażenia                                         200

          4300           Zakup usług pozostałych                                                   1.800

          4440           Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     21.694

 

851                       Ochrona zdrowia                                                           40.000

===                      ===============                                                      =====

   85154                Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                     40.000

   --------               ----------------------------------------                                     --------

            3030         Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                          5.940

            4110         Składki na ubezpieczenia społeczne                                  1.150

            4120         Składki na fundusz pracy                                                      150

            4210         Zakup materiałów i wyposażenia                                    14.500

            4300         Zakup usług pozostałych                                                 18.000

            4410         Podróże służbowe krajowe                                                   260

 

852                       Pomoc społeczna                                                          577.000

===                      =============                                                         ======

   85213                Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane               11.200

   --------               za osoby pobierające niektóre świadczenia                     --------

                             z pomocy społecznej

                             -------------------------------------------------------

           4130          Składki na ubezpieczenia zdrowotne                               11.200

 

   85214                Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki                         189.000

   --------                na ubezpieczenia społeczne                                          ----------

                             ------------------------------------------------

           3110          Świadczenia społeczne                                                  170.100

           4110          Składki na ubezpieczenia społeczne                                18.900

 

   85215                Dodatki mieszkaniowe                                                  115.000

   --------                ----------------------------                                                 ----------

           3110          Świadczenia społeczne                                                  115.000

 

   85216                Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze            27.400

   --------               -----------------------------------------------------------          ---------

           3110          Świadczenia społeczne                                                    27.400

 

   85219                Ośrodki pomocy społecznej                                          152.000

   --------                -----------------------------------                                       ----------

           3020          Nagrody i wydatki osobowe                                             1.250

                             nie zaliczone do wynagrodzeń

           4010          Wynagrodzenia osobowe pracowników                      103.930

           4040          Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                  8.500

  

           4110          Składki na ubezpieczenia społeczne                               19.400

           4120          Składki na fundusz pracy                                                  3.020

           4210          Zakup materiałów i wyposażenia                                     3.000

           4260          Zakup energii                                                                       900

           4300          Zakup usług pozostałych                                                  8.000

           4410          Podróże służbowe krajowe                                                  550

           4440          Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      3.450

 

   85295                Pozostała działalność                                                      82.400

   --------                -----------------------------                                                ---------

           3110          Świadczenia społeczne                                                    81.000

           4300          Zakup usług pozostałych                                                   1.400

 

854                       Edukacyjna opieka wychowawcza                             475.439

===                      ==========================                            =====

    85401               Świetlice szkolne                                                           311.016

   --------               ------------------------                                                       ----------

            3020         Nagrody i wydatki osobowe                                              1.250

                             nie zaliczone do wynagrodzeń

            4010         Wynagrodzenia osobowe pracowników                        116.336

            4040         Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                    8.208

            4110         Składki na ubezpieczenia społeczne                                21.988

            4120         Składki na fundusz pracy                                                   2.999

            4210         Zakup materiałów i wyposażenia                                      4.750

            4220         Zakup środków żywności                                              146.600

            4240         Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      1.900

            4410         Podróże służbowe krajowe                                                2.500

            4440         Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       4.485

 

   85404                Przedszkola                                                                    162.873

   --------               ----------------                                                                  ----------

            3020         Nagrody i wydatki osobowe                                              4.476

                             nie zaliczone do wynagrodzeń                             

            4010         Wynagrodzenia osobowe pracowników                          93.260

            4040         Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                    7.520

            4110         Składki na ubezpieczenia społeczne                                18.886

            4120         Składki na fundusz pracy                                                   2.572

            4210         Zakup materiałów i wyposażenia                                      4.700

            4220         Zakup środków żywności                                                18.600

             4240         Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek         500

            4260         Zakup energii                                                                     3.000

            4300         Zakup usług pozostałych                                                   3.100

            4410         Podróże służbowe krajowe                                                1.000

            4440         Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       5.259

 

   85495                Pozostała działalność                                                         1.550

   --------               ------------------------------                                                   -------

            4440         Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       1.550

 

900                       Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     1.240.570

===                     ===================================      =======

    90001               Gospodarka ściekowa i ochrona wód                         1.010.000

    -------                --------------------------------------------                         ------------

             4210        Zakup materiałów i wyposażenia                                      5.000

             4260        Zakup energii                                                                     1.500

             4300        Zakup usług pozostałych                                                   3.500

             6050        Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          1.000.000

                             /budowa sieci kanalizacyjnej I etap + koszty pośrednie/

 

   90002                Gospodarka odpadami                                                     92.570

  ---------               --------------------------------                                              --------

             6650        Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych                       92.570

                             jednostek samorządu terytorialnego oraz

                             związków gmin lub związków powiatów na

                             dofinansowanie zadań inwestycyjnych

                             i zakupów inwestycyjnych  

                

   90015                Oświetlenie ulic, placów i dróg                                       60.000

   --------               ---------------------------------------                                     ---------

             4260        Zakup energii                                                                   45.000

             4270        Zakup usług remontowych                                              15.000

 

   90095                Pozostała działalność                                                       78.000

  --------                ------------------------------                                                 --------

             4210        Zakup materiałów i wyposażenia                                    23.000

             4270        Zakup usług remontowych                                              40.000

             4300        Zakup usług pozostałych                                                 15.000

 

921                      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego              313.290

===                     =================================            ======

   92109               Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                      245.000

  ---------              ----------------------------------------------------                  ----------

             4210       Zakup materiałów i wyposażenia                                     10.000

             4260       Zakup energii                                                                      2.000

             4300       Zakup usług pozostałych                                                    3.000

             6051       Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              115.000

                           /publiczna infrastruktura turystyczna na obszarach

                            wiejskich działanie 4/3 SAPARD/

             6052       Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              115.000

                           /środki gminy na w/w zadanie/

 

   92116               Biblioteki                                                                          50.590

  --------               ---------------                                                                      --------

            3020        Nagrody i wydatki osobowe                                                  600

                            nie zaliczone do wynagrodzeń

            4010        Wynagrodzenia osobowe pracowników                           28.330

            4040        Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                    2.270  

            4110        Składki na ubezpieczenia społeczne                                  5.270

            4120        Składki na fundusz pracy                                                      750

            4210        Zakup materiałów i wyposażenia                                       9.400

            4300        Zakup usług pozostałych                                                    2.500

            4410        Podróże służbowe krajowe                                                    600

            4440        Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           870

 

   92195               Pozostała działalność                                                        17.700

  --------               ----------------------------                                                     --------

           4110         Składki na ubezpieczenia społeczne                                   1.200

           4120         Składki na fundusz pracy                                                       200

           4210         Zakup materiałów i wyposażenia                                       5.800

           4300         Zakup usług pozostałych                                                  10.500

 

926                      Kultura fizyczna i sport                                                   9.000

===                     =====================                                            ====

   92695               Pozostała działalność                                                          9.000

   -------                ----------------------------                                                      -------

           4210         Zakup materiałów i wyposażenia                                       5.000

           4300         Zakup usług pozostałych                                                    4.000

 

                                   Ogółem wydatki      10.671.466         

       

         

                                                                Załącznik Nr 3

                                                                do uchwały Nr XVI/72/04

                                                                Rady Gminy Brzuze

                                                                z dnia  13 lutego 2004r.                             

                                                                w sprawie: uchwalenia budżetu gminy

                                                                na rok 2004

 

                           PRZYCHODY  I  ROZCHODY

                              BUDŻETU  GMINY  BRZUZE

 

Lp.     §                            PRZYCHODY                                       Kwota

1.   952     Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe         -

2.   952     Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe       -

3.   955     Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek        -

4.   957     Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                            1.959.395

-------------------------------------------------------------------------------------------------

                              Razem przychody                                            1.959.395

-------------------------------------------------------------------------------------------------

                                        ROZCHODY

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1.   992     Spłata kredytów długoterminowych                                    -

2.   992     Spłata pożyczek długoterminowych                                    -

3.   994     Lokaty                                                                                777.995

                             Razem rozchody                                                  777.995

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacje uzupełniające:

 

Pokrycie deficytu /niedoboru/ budżetowego

1/ kredytem długoterminowym                                                             -

2/ pożyczką długoterminową                                                                 -

3/ nadwyżką budżetową z lat ubiegłych                                           1.181.400

4/ wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek               -       

  

 

 

 

 

                                                                    Załącznik Nr 6

                                                                    do uchwały Nr XVI/72/04

                                                                    Rady Gminy Brzuze

                                                                    z dnia  13 lutego 2004r.                

                                                                    w sprawie: uchwalenia budżetu gminy

                                                                    na rok 2004

 

                                  Plan finansowy na realizację zadań bieżących

                                  z zakresu administracji rządowej oraz innych

                                  zadań zleconych gminie na rok 2004

 

                Gmina Brzuze

 

Dział 750  Administracja publiczna                                                 56.100

============================                                             ======

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie                                                 56.100

-----------------------------------------------                                              ---------

Dochody                                                                          56.100

------------                                                                        ---------

§ 2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu                 56.100

             państwa na realizację zadań bieżących

             z zakresu administracji rządowej oraz

             innych zadań zleconych gminie                                 

 

Wydatki                                                                            56.100

-----------                                                                          ---------

§  3020  Nagrody i wydatki osobowe                                    250

              nie zaliczone do wynagrodzeń

§  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników             37.500

§  4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       3.200

§  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne                     7.050

§  4120  Składki na fundusz pracy                                      1.000

§  4210  Zakup materiałów i wyposażenia                          1.400

§  4260  Zakup energii                                                            520

§  4300  Zakup usług pozostałych                                       3.500

§  4410  Podróże służbowe krajowe                                       300

§  4440  Odpisy na zakładowy fundusz                               1.380

              świadczeń socjalnych

   

Dział 751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,                   1.000

=======  kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                            ====

                  ====================================

Rozdział 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej              1.000

-------------------  kontroli i ochrony praw                                                      -------

                           ------------------------------------------------------------

Dochody                                                                                   1.000

-----------                                                                                   -------

§  2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa          1.000

              na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

              rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                     

 

Wydatki                                                                                    1.000

----------                                                                                    --------

§  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne                             129

§  4120  Składki na fundusz pracy                                                18

§  4210  Zakup materiałów i wyposażenia                                    43

§  4260  Zakup energii                                                                   60

§  4300  Zakup usług pozostałych                                               750

 

Dział 852  Pomoc społeczna                                                                     309.800

=======================                                                               ======

Rozdział 85213  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane                 11.200

-------------------  za osoby pobierające niektóre świadczenia                      ---------

                           z pomocy społecznej    

                           --------------------------------------------------------

Dochody                                                                                  11.200

-----------                                                                                  ---------

§  2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa         11.200

              na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

              rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

 

Wydatki                                                                                   11.200

----------                                                                                   ---------

  

§  4130  Składki na ubezpieczenia zdrowotne                        11.200

  

Rozdział 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki                           189.000

-------------------  na ubezpieczenia społeczne                                             ---------

                           ------------------------------------------------

Dochody                                                                                189.000

-----------                                                                                ----------

§  2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa       189.000

              na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

              rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

 

Wydatki                                                                                 189.000

-----------                                                                                ----------

§  3110  Świadczenia społeczne                                            170.100

§  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne                         18.900

 

Rozdział 85216  Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze              27.400

-------------------  ----------------------------------------------------------             ---------

Dochody                                                                                  27.400

-----------                                                                                 ---------

§  2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa         27.400

              na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

              rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

 

Wydatki                                                                                   27.400

-----------                                                                                 ----------

§  3110  Świadczenia społeczne                                              27.400

 

Rozdział 85219  Ośrodki pomocy społecznej                                              82.200

-------------------  -----------------------------------                                           ---------

Dochody                                                                                   82.200

-----------                                                                                  ----------

§  2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa           82.200

              na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

              rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

 

  

Wydatki                                                                                    82.200

-----------                                                                                  ----------

§  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników                    63.700

§  4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              5.900

§  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne                            8.700

§  4120  Składki na fundusz pracy                                             1.140

§  4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  2.760

 

 

Dochody Budżetu Państwa

=====================

Dział 750  Administracja publiczna                                                          15.000

==========================                                                             ====

Rozdział 75011  Urzędy wojewódzkie                                                         15.000

----------------------------------------------                                                           -------

§  2350  Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań                15.000

              zleconych jednostek samorządu terytorialnego

 

Opłaty za wydane dowody osobiste przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego.

 

 

                                                                    Załącznik Nr 7

                                                                    do uchwały Nr XVI/72/04

                                                                    Rady Gminy Brzuze

                                                                    z dnia  13 lutego 2004r.               

                                                                    w sprawie: uchwalenia budżetu gminy       

                                                                    na rok 2004

 

                                        Plan przychodów i wydatków

                Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

                                                   na rok 2004

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwa funduszu                  Stan środków      Przychody  Wydatki  Stan środków

                                             obrotowych                                            obrotowych

                                          na początek roku                                    na koniec roku

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Fundusz Ochrony                     70.000               50.000      115.000       5.000         

Środowiska i Gospodarki

Wodnej

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dział 900  Rozdział 90011

 

Przychody                                                       50.000

--------------                                                      ---------

§  296  Przelewy redystrybucyjne                   50.000

 

Wydatki                                                                             115.000

-----------                                                                             -----------

§  4210  Zakup materiałów i wyposażenia                             5.000

              /utrzymanie porządku i czystości

               wraz z konkursami/

§ 4300  Zakup usług pozostałych                                       110.000

             w tym:

             -  gminny program ochrony środowiska    10.000

             -  gminny program edukacji ekologicznej    5.000 

             -  opłaty za gospodarcze korzystanie         30.000

                ze środowiska

             -  program małej retencji                              5.000

             -  gospodarka odpadami stałymi                  5.000

             -  program ściekowy                                   55.000   

                             

 

                                                 Zał.Nr 8  do uchwały Nr XVI/72/04                                                                                                             

                                                         Rady Gminy Brzuze z dnia 13 lutego 2004 r.

                                                 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r.

 

                     Wydatki jednostek budżetowych wyodrębnionych z budżetu

                   gminy,których obsługę finansową prowadzi Gminy Zespół                               

                  Ekonomiczno – Administracyjny ds. Oświaty w Brzuzem.

 

Klasyfikacja                                  Treść                                      Plan 

Dz.      Rozdz.        §                                                                    na 2004 rok

-------------------------------------------------------------------------------------------------

801                                      Oświata i wychowanie                         3 883 771

===                                    ==================                  ========= 

         80101                        Szkoły podstawowe                                2 060 973

       ----------                     -----------------------------                      --------------- 

                          3020           Nagrody i wydatki osobowe                     97 466

                                             nie zaliczone do wynagrodzeń

                         4010            Wynagrodzenia osobowe pracow.        1 205 145

                         4040            Dodatkowe wynagrodzenie roczne            96 448

                         4110            Składki na ubezpieczenia społeczn          250 125

                         4120            Składki na fundusz pracy                           34 064

                         4210            Zakup materiałów i wyposażenia               94 180

                         4240            Zakup pomocy naukowych,                         3 300

                                             dydaktycznych i książek

4243                       Zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek /środki PAOW/  27 957     

4244                       Zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek /środki własne/  18 883

                         4260            Zakup energii                                             25 000

                         4270            Zakup usług remontowych                        15 000

                         4300            Zakup usług pozostałych                           25 700

                         4410            Podróże służbowe krajowe                        10 750

                         4440            Odpisy na zakładowy fundusz                   73 706

                                             świadczeń socjalnych

                         6053            Wydatki inwestycyjne jedn.budż.             83 249

                                             /pokrycie zobowiązań-modernizacja

                                                      Szkoły  Ugoszcz -środki PAOW/

 

80104                             Przedszkola przy szkołach                             175 145

--------                           ---------------------------------------                  ------------

                                       podstawowych

                                      ---------------------

                      3020         Nagrody i wydatki osobowe                             12 748

                                       nie zaliczone do wynagrodzeń 

                     4010            Wynagrodzenia osobowe pracowników     116 866

                     4040            Dodatkowe wynagrodzenie roczne                 8 488

                     4110            Składki na ubezpieczenia społeczne             24 073

                     4120            Składki na fundusz pracy                                3 277

                     4210            Zakup materiałów i wyposażenia                      400

                     4240            Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek           1 600

                     4410            Podróże służbowe krajowe                                 400

                     4440            Odpisy na zakładowy fundusz                        7 293

                                          świadczeń socjalnych

 

     80110                       Gimnazja                                                       1 488 440

    ---------                     ---------------                                                --------------- 

                     3020           Nagrody i wydatki osobowe,                          45 451

                                        nie zaliczone do wynagrodzeń

                     4010           Wynagrodzenia osobowe pracowników       608 611

                     4040           Dodatkowe wynagrodzenie roczne                 48 000

                     4110           Składki na ubezp.społeczne                          124 169

                     4120           Składki na fundusz pracy                               16 910

                     4210           Zakup materiałów i wyposażenia                   83 200

                     4240           Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych     2 000

                                        i książek

                     4260           Zakup energii                                                    8 000 

                     4300           Zakup usług pozostałych                                 12 500

                     4410           Podróże służbowe krajowe                                3 500

                     4440           Odpisy na zakładowy fundusz                         36 099

                                        świadczeń socjalnych

                     6050           Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych      500 000

                                        /modernizacja systemu grzewczego z dociepleniem

                                                 budynku i wymianą okien/

 

80114                            Zespoły ekonom.-adm. szkół                           117 144

---------                        ---------------------------------------                     -----------

                     3020          Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone           500

                                       do wynagrodzeń

                     4010          Wynagrodzenia osobowe pracowników          72 342

                     4040          Dodatkowe wynagrodzenie roczne                    5 600

                     4110          Składki na ubezpieczenia społeczne                14 022

                     4120          Składki na fundusz pracy                                   1 910

                     4210          Zakup materiałów i wyposażenia                      11 300

                     4260          Zakup energii                                                      1 000

                      4300      Zakup usług pozostałych                                    7 900

                      4410      Podróże służbowe krajowe                                    500

                      4440      Odpisy na zakładowy fundusz                            2 070

                                    świadczeń socjalnych

       80146             Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli              18 375                              

      -----------          --------------------------------------------------           -----------

                    4300      Zakup usług pozostałych                                    15 975

                    4303      Zakup usług pozostałych –środki PAOW            1 488

                    4304      Zakup usług pozostałych-środki własne                  912

 

       80195                Pozostała działalność                                            23 694

      ------------          ------------------------------                                     ---------

                     4210     Zakup materiałów i wyposażenia                            200

                     4300     Zakup usług pozostałych                                      1 800

4440         Odpis na zakładowy fundusz                              21 694

 świadczeń socjalnych                                         

 

 

854                        Edukacyjna opieka wychowawcza                    475 439

===                     ============================                 =======

        85401           Świetlice szkolne                                                    311 016

      -----------        -----------------------                                               -----------

                      3020  Nagrody i wydatki osobowe                                   1 250

                                nie zaliczane do wynagrodzeń

                      4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników             116 336

                      4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         8 208

                      4110   Składki na ubezpieczenia społeczne                    21 988

                      4120   Składki na fundusz pracy                                       2 999

                      4210   Zakup materiałów i wyposażenia                           4 750

                      4220   Zakup środków żywności                                   146 600

                       4240  Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek                    1 900

                      4410   Podróże służbowe krajowe                                     2 500

                      4440   Odpis na zakładowy fundusz świad.socj.               4 485

 

       85404            Przedszkola                                                              162 873

     ----------          ------------------------------------                                 ----------

                    3020   Nagrody i wydatki osobowe                                      4 476

                               nie zaliczone do wynagrodzeń

                   4010    Wynagrodzenia osobowe pracowników                  93 260

                   4040    Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            7 520

                   4410    Składki na ubezpieczenia społeczne                        18 886

                   4120    Składki na fundusz pracy                                          2 572

                   4210    Zakup materiałów i wyposażenia                              4 700

                   4220     Zakup środków żywności                                       18 600

                   4240    Zakup pomocy naukowych,                                         500

                               dydaktycznych i książek

                   4260    Zakup energii                                                             3 000

                   4300    Zakup usług pozostałych                                           3 100

                   4410    Podróże służbowe krajowe                                        1 000

                   4440    Odpisy na zakładowy fundusz                                   5 259

                               świadczeń socjalnych

 

      85 495           Pozostała działalność                                                   1 550

   ------------       -----------------------------------------                               ---------

 

4440           Odpis na zakładowy fundusz świadczeń                    1 550

                              socjalnych

 

 

 

 

                                                               

                                          

       

     

                     

                                                                    

                                                          

metryczka


Wytworzył: Danuta Wiśniewska (20 kwietnia 2004)
Opublikował: Danuta Wiśniewska (20 kwietnia 2004, 15:15:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4888