Budżet na rok 2005

Uchwała Nr XXV/109/04
Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2004r.
 
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok
 
         Na podstawie art. 18 ust.2,  pkt 4,   pkt  9, lit. d, pkt 10 oraz art. 51  ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. /  oraz art. 109 ust. 1, art.116 ust. 1,    art. 122, art. 124 ust. 1-3, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3, art. 135 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /tekst jedn. z 2003r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późn. zm./
 
Rada Gminy u c h w a l a  co następuje:
 
                                                            § 1
 
1.    Dochody budżetu gminy na 2005r.,  zgodnie  z załącznikiem  Nr 1  na kwotę 12.686.095 zł. w tym:
-         dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na kwotę 1.016.450zł.
-         dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 45.000zł.
-         subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 4.163.619zł. z tego:
część oświatowa w kwocie 2.934.280zł.
część wyrównawcza w kwocie 1.229.339zł.
-         środki z programów strukturalnych i spójności UE oraz SAPARD w kwocie 3.498.061zł.
 
Załącznik Nr 1 (92kB) word

                                                               § 2
 
1.    Wydatki budżetu gminy na 2005r., zgodnie z załącznikiem  Nr 2 na kwotę 13.185.244 zł. w tym:
-         wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  oraz  innych zadań zleconych gminie      na kwotę 1.016.450zł.
-         wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i  rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 45.000zł  
 
 
 
2.    W wydatkach ustalonych w §2 pkt.1 wyodrębnia się:
a)     wydatki bieżące w kwocie 7.647.688zł.  w  tym:
   -      wynagrodzenia w kwocie 3.372.584zł.
   -      pochodne od wynagrodzeń  w kwocie 734.444zł.
b)    wydatki majątkowe w kwocie 5.477.556zł
w tym: inwestycje w kwocie 5.351.399zł.
z tego wydatki na programy z funduszy strukturalnych, spójności  UE oraz SAPARD w kwocie 4.608.178zł
3.W budżecie tworzy się:
   -      rezerwę ogólną w kwocie 60.000zł.
 
Załącznik Nr 2 (163kB) word

 
                                                           § 3

1.     Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie  499.149zł.
2.     Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetu, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.
Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających ich źródło, zgodnie z załącznikiem Nr 3
 
                                                            § 4

        Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę  w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
 
                                                             § 5

 Określa się wieloletni program inwestycyjny  zgodnie  z załącznikiem Nr 5.
               
                                                             § 6

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.             
                                                             § 7

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 20.000zł. oraz  rozchody funduszu  w kwocie 85.000zł. zgodnie z  załącznikiem Nr 7.   
                                                              § 8
 
Określa się zestawione w załączniku Nr 8 wydatki jednostki pomocniczej  realizującej obsługę oświaty i wychowania oraz edukacyjną opiekę wychowawczą.  
 
 
                                                              § 9
 
1.     Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem zwiększeń wydatków majątkowych.
2.     Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków
na wynagrodzenia w ramach danego działu.
 
                                                              § 10
 
1.     Ustala się  kwotę 900.000zł. do wysokości  której wójt może  samodzielnie zaciągać pożyczki i kredyty krótkoterminowe.
2.     Ustala się kwotę 900.000zł. do wysokości której wójt może  samodzielnie zaciągać zobowiązania.
 
                                                               § 11
 
Upoważnia się wójta  do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy.
 
                                                               § 12
 
Zobowiązuje się wójta do przedstawiania pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze w szczegółowości  uchwały budżetowej.
 
                                                               § 13
 
Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.
 
                                                               § 14
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
 metryczka


Wytworzył: Agata Ciechanowska (12 stycznia 2005)
Opublikował: Danuta Wiśniewska (12 stycznia 2005, 12:31:08)

Ostatnia zmiana: Danuta Wiśniewska (15 lutego 2005, 08:57:51)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5704