Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2014

zamówienie na:

Dobudowa sali wielofunkcyjnej wraz z zespołami sanitarnymi do budynku SP w Radzynku

zamawiający: Gmina Brzuze
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGG.271.4.2014
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 9 czerwca 2014  09:00
wynik postępowania: Brzuze, 12 czerwca 2014 roku RRG.271.4.2014 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Dobudowa sali wielofunkcyjnej wraz z zespołami sanitarnymi do budynku SP w Radzynku” w oznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty, które Zamawiający w dniu 09 czerwca 2014 roku otworzył komisyjnie. Oferta nr 1 to oferta złożona przez Zakład Budowlano-Handlowy MIGBUD Obuchowski, Kania, Ziemiński Spółka Jawna ul. Budowlana 7, 87-600 Lipno, który zaproponował następującą cenę brutto za wykonanie zadania: 359.318,89 zł. Oferta nr 2 to oferta złożona przez Firmę Ogólnobudowlaną INSTALTECH Józef Sławianowski ul. Budowlanych 5/12, 87-800 Włocławek, która zaproponowała następującą cenę brutto za wykonanie zadania: 437.276,01 zł. Zamawiający za najkorzystniejszą uznał i wybrał ofertę nr 1. Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). Z Zakładem Budowlano-Handlowy MIGBUD Obuchowski, Kania, Ziemiński Spółka Jawna ul. Budowlana 7, 87-600 Lipno zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. WÓJT GMINY BRZUZE Jan Koprowski  
Brzuze: Dobudowa sali wielofunkcyjnej wraz z zespołami sanitarnymi do budynku SP w Radzynku
Numer ogłoszenia: 173752 - 2014; data zamieszczenia: 22.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Brzuze , Brzuze 62, 87-517 Brzuze, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2701123, 2701138, faks 054 2701123, 2701138.
 
    Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzuze.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dobudowa sali wielofunkcyjnej wraz z zespołami sanitarnymi do budynku SP w Radzynku.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Szczegółowy zakres robót do wykonania zamówienia przedstawiony został określony w załączniku nr 8 do Specyfikacji zgodnie z następującymi dokumentami: Szczegółowej specyfikacji technicznej i załączniku nr 9 Dokumentacji projektowej wraz z Schematami i rysunkami. 3.2. Przedstawione w dokumentacji projektowej urządzenia techniczne, wyroby i materiały ze wskazaniem producenta lub nazw własnych należy traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne tzn. ujecie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych takich samych lub nie gorszych niż określone w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy). W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały, wyroby i urządzenia. Po zastosowaniu rozwiązań równoważnych musi zostać zachowana funkcjonalność całego obiektu. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów, wyrobów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe, bez względu na występowanie w dokumentacji lub specyfikacjach technicznych zapisów sprzecznych w tym zakresie..
 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 07.11.2014.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM
 
Informacja na temat wadium: 11.10. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy 00/100 złotych). 11.11. Wadium wnosi się na okres związania ofertą. 11.12. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 11.13. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 11.14. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego: Bank Spółdzielczy Skępe Oddział Ostrowite Nr 15 9546 0004 2003 0010 2990 0005. 11.15. Oryginał dowodu dokonania przelewu należy dołączyć do oferty. 11.16. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczenia udzielonego przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości należy dołączyć do oferty jako kopię natomiast oryginał powinien być zdeponowany w kasie urzędu lub dołączony do oferty osobno w tym samym opakowaniu co oferta.
 
III.2) ZALICZKI
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
        zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 
    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
 
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
        warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca udowodni, iż wykonał (zrealizował i zakończył) z należytą starannością co najmniej 2 roboty budowlane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dotyczące budowy, dobudowy obiektów budowlanych oraz instalacji o podobnym charakterze i zakresie.
 
    III.3.3) Potencjał techniczny
 
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
        warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, tj. minimum: - kierownika robót z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 
    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
        warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
 
    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
 
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
        warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 
    wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 
    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brzuze.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Brzuze Brzuze 62 87-517 Brzuze.
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Brzuze.
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
wójt Gminy Brzuze
Jan Koprowski

SIWZ (205kB) word
formularz ofertowy (47kB) word
wzór listy podmiotów lub informacji (37kB) word
zmiana treści ogłoszenia (14kB) word
{11111}
{111111}
{1111111}
{11111111}
{111111111}
przedmiar robót 8 (457kB) pdf
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (38kB) word
projekt umowy (49kB) word
Wykaz robót (48kB) word
Oświadczenie o wymaganych uprawnieniach (38kB) word
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (36kB) word
{222222}
specyfikacja techniczna 2 (2232kB) pdf
Projekt budowlany 1 (170kB) pdf
Projekt budowlany 2 (284kB) pdf
Projekt budowlany 3 (62kB) pdf
Projekt budowlany 4 (597kB) pdf
Projekt budowlany 5 (896kB) pdf
Projekt budowlany 6 (1016kB) pdf
Projekt budowlany 7 (234kB) pdf
Projekt budowlany 8 (319kB) pdf
Projekt budowlany 9 (97kB) pdf
Projekt budowlany 10 (178kB) pdf
Projekt budowlany 11 (117kB) pdf
Projekt budowlany 12 (64kB) pdf
Projekt budowlany 13 (29kB) pdf
Projekt budowlany 14 (166kB) pdf
Projekt budowlany 15 (2009kB) plik
Projekt budowlany 16 (133kB) pdf
Projekt budowlany 17 (234kB) pdf
Projekt budowlany 18 (897kB) pdf
Projekt budowlany 19 (1016kB) pdf
Projekt budowlany 20 (36kB) pdf
Projekt budowlany 21 (39kB) pdf
Projekt budowlany 22 (42kB) pdf
Projekt budowlany 23 (17kB) pdf
Ocena i porównanie ofert (241kB) jpg
{55}
{555}
{5555}
{55555}
{555555}
{5555555}
{55555555}
{555555555}
{5555555555}
{6}
{66}
{666}
{6666}
{66666}
{666666}
{6666666}
{66666666}
{666666666}
{6666666666}


Opublikował: Krzysztof Czarnecki (22 maja 2014, 14:42:42)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Czarnecki (12 czerwca 2014, 09:50:16)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1211

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij