Zarządzenia Wójta Gminy Brzuze na rok 2011

Zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 7 stycznia 2011 roku
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminie Brzuze oraz w Urzędzie Gminy Brzuze pobierz... (146kB) pdf

Zarządzenie Nr 2/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31 stycznia 2011 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2010 roku pobierz... (511kB) pdf

Zarządzenie Nr 3/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 1 lutego 2011 roku
w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzuzem pobierz... (424kB) pdf

Zarządzenie Nr 4/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 2 lutego 2011 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu pobierz... (86kB) pdf

Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 2 lutego 2011 roku
w sprawie wprowadzenia regulaminu wyboru sołtysów i rad sołeckich pobierz... (352kB) pdf

Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 2 lutego 2011 roku
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Brzuze pobierz... (120kB) pdf

Zarządzenie Nr 7/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22 lutego 2011 roku
zmieniające uchwałę Nr III/27/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2011 pobierz... (67kB) pdf

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 2 marca 2011 roku
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań pobierz... (81kB) pdf

Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 24 marca 2011 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 r. pobierz... (122kB) pdf

Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29 marca 2011 roku
zmieniające uchwałę Nr III/26/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2011-2014 pobierz... (175kB) pdf

Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 marca 2011 roku
zmieniające uchwałę Nr III/27/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2011 pobierz... (176kB) pdf

Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 marca 2011 roku
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową - Urząd Gminy Brzuze oraz jednostki organizacyjne Gminy Brzuze pobierz... (185kB) pdf

Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 19 kwietnia 2011 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzuze pobierz... (62kB) pdf

Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 21 kwietnia 2011 roku
zmieniające uchwałę Nr III/27/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2011 pobierz... (192kB) pdf

Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 27 kwietnia 2011 roku
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2011 roku pobierz... (90kB) pdf

Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 24 maja 2011 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 r. pobierz... (160kB) pdf

Zarządzenie Nr 18/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 26 maja 2011 roku
zmieniające uchwałę Nr III/27/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2011 pobierz... (158kB) pdf

Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2011 roku
zmieniające uchwałę Nr III/26/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2011-2014 pobierz... (189kB) pdf

Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 07 lipca 2011 roku
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Urzędzie Gminy Brzuze pobierz... (325kB) pdf

Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 7 lipca 2011 roku
w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Gminy Brzuze pobierz... (491kB) pdf

Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 12 lipca 2011 roku
zmieniające uchwałę Nr III/27/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2011 pobierz... (207kB) pdf

Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 19 lipca 2011 roku
w sprawie powołania komisji pobierz... (61kB) pdf

Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 24 lipca 2011 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w urzędzie Gminy Brzuze pobierz... (378kB) pdf

Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 25 lipca 2011 roku
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2011 roku pobierz... (413kB) pdf

Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 25 lipca 2011 roku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego pobierz... (63kB) pdf

Zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 25 lipca 2011 roku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego pobierz... (62kB) pdf

Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 25 lipca 2011 roku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego pobierz... (62kB) pdf

Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 25 lipca 2011 roku
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie pobierz... (405kB) pdf

Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 25 lipca 2011 roku
w sprawie zasad realizacji Rządowego Programu "Wyprawka szkolna" w roku 2011 pobierz... (711kB) pdf

Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 26 lipca 2011 roku
w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - "Wyprawka szkolna" pobierz... (1012kB) pdf

Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 12 sierpnia 2011 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Filii Bibliotecznej w Trąbinie pobierz... (75kB) pdf

Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 26 sierpnia 2011 roku
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - za pierwsze półrocze 2011 roku pobierz... (107kB) pdf

Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 5 września 2011 roku
zmieniające uchwałę Nr III/27/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2011 pobierz... (191kB) pdf

Zarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 5 września 2011 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Ostrowitem do podejmowania działań w zakresie zaciągania zobowiązań na rzecz gminy w ramach kierowania jednostką budżetową pobierz... (355kB) pdf

Zarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 12 września 2011 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Brzuze na rok 2011 pobierz... (180kB) pdf

Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 14 września 2011 r.
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy Brzuze na 2012 rok pobierz... (244kB) pdf

Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 19 września 2011 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych pobierz... (193kB) pdf

Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Brzuze pobierz... (261kB) pdf

Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 17 października 2011 r.
zmieniające uchwałę Nr III/27/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2011 pobierz... (423kB) pdf

Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 20 października 2011 r.
zmieniające uchwałę Nr III/26/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2011 - 2014 pobierz... (430kB) pdf

Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 21 października 2011 r.
w sprawie: informacja z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2011 roku pobierz... (206kB) pdf

Zarządzenie Nr 43/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 2 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Brzuze pobierz... (2351kB) pdf

Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2012-2015 oraz projektu budżetu Gminy Brzuze na rok 2012 pobierz... (123kB) pdf

Zarządzenie Nr 45/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy Brzuze pobierz... (185kB) pdf

Zarządzenie Nr 46/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Filii Bibliotecznej w Żałem pobierz... (92kB) pdf

Zarządzenie Nr 48/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 08 grudnia 2011 r.
zmieniające zarządzenie Nr 46/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Filii Bibliotecznej w Żałem pobierz... (169kB) pdf

Zarządzenie Nr 49/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 16 grudnia 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pobierz... (1273kB) pdf

Zarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 16 grudnia 2011 r.
zmieniające zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 7 stycznie 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminie Brzuze oraz w Urzędzie Gminy Brzuze pobierz... (1732kB) pdf

Zarządzenie Nr 51/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 21 grudnia 2011 r.
zmieniające uchwałę Nr III/27/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2011 pobierz... (921kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Przybylski (5 stycznia 2011)
Opublikował: Michał Przybylski (5 stycznia 2011, 08:08:30)

Ostatnia zmiana: Michał Przybylski (3 stycznia 2012, 11:54:46)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5577