Stanowisko do spraw Ewidencji Ludności

Stanowisko do spraw Ewidencji Ludności

Zameldowanie na pobyt stały

Wymagane dokumenty: Dokument stwierdzający tożsamość. Książeczka wojskowa dla osób podlegających obowiązkowi wojskowemu. Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu stałego. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma [...]

Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy

Wymagane dokumenty: Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty). Książeczka wojskowa dla osób podlegających obowiązkowi wojskowemu. Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu czasowego trwającego powyżej 2 miesiące. Dokument [...]

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców       Wymagane dokumenty: 1. Aktualny paszport. 2. Wiza, umowa o ruchu bezwizowym. 3. Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu czasowego. 4. Dokument potwierdzający tytuł prawy do [...]

Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej

Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej       Wymagane dokumenty: 1. Umotywowane podanie o wymeldowanie skierowane do wójta gminy Brzuze. 2. kserokopia lub odpis dokumentu stwierdzającego tytuł prawny [...]

Wymeldowanie z pobytu stałego

Wymagane dokumenty: Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty). Książeczka wojskowa dla osób podlegających obowiązkowi wojskowemu. Wypełniony formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałegoOpłaty: Czynności związane z [...]

Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności

Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności   Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Brzuze pok. nr 21, tel. (0-54) 270-11-38     Wymagane dokumenty: 1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. 2. [...]

metryczka