Rada Gminy Kadencja 2018 - 2023

Wybierz kadencję

Zadania i uprawnienia:

Rada Gminy jest jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Kadencja Rady trwa cztery lata. Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy( zgodnie z art. 18ustawy o samorządzie gminnym), o ile ustawy nie stanowią inaczej:

 • uchwalanie statutu gminy
 • ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy na wniosek wójta
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu
 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • uchwalanie programów gospodarczych
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

 1. określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej: do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy
 2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta
 3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów
 4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym
 5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy
 6. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich
 7. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta
 8. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych

Skład

Komisje

Dokumenty

Urząd Gminy Brzuze

Uchwały Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 lutego 2020 11:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Przybylski
Ilość wyświetleń: 298
24 lutego 2020 09:08 (Michał Przybylski) - Dodanie członka komisji: Członek.
24 lutego 2020 09:07 (Michał Przybylski) - Dodanie członka komisji: Członek.
24 lutego 2020 09:07 (Michał Przybylski) - Dodanie członka komisji: Członek.